Darbo užmokestis

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eur

1.

Direktorius

1

*

2.

Raštvedys

1

*

3.

Skyriaus vedėjas

3

1411,80

4.

Metodininkas

1

*

5.

Bibliografas

1

*

6.

Bibliotekininkas (viešosios bibliotekos)

12

1027,63

7.

Bibliotekininkas (padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų) (14,75 etato)

17

816,10

8.

Kompiuterių sistemų specialistas

1

*

9.

Vairuotojas

1

*

10.

Valytojas

2

MMA

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija) „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739) patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 p.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-18 08:22