Žymūs kupiškėnai

Informacija nuolatos pildomaA
ADOMAVIČIUS KAZIMIERAS  (apie 1840–1909), kaimo išradėjas-konstruktorius, liaudies menininkas.
ADOMELIENĖ ANASTAZIJA  (1899 01 07/19–1978 07 28), lietuvių tautosakos pateikėja, dainininkė, ūkininkė.
AIŽINIENĖ ELENA  (1935 01 01–1984 01 27), mokytoja, chorvedė.
ALEKNA ALOYZAS (1927 03 07), inžinierius, technologijos mokslų daktaras.
ALEKNA BENJAMINAS (1925 03 31–2007 02 01), kompozitorius, pedagogas.
ALEKNA IGNAS (1908 04 21–1981 11 19), išeivijos visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis.
ALEKNA  JONAS (1885 02 24–1958), dainininkas, tautosakos pateikėjas.
ALEKNA KAZIMIERAS (1859 03 04–1936 08 19), kaimo šviesuolis, poetas.
ALEKNA POVILAS (1886–1959 12 14), tautosakos pateikėjas.
ALEKNA POVILAS (1906–1975 11 19), išeivijos visuomenės veikėjas, mecenatas.
ALEKNA RAIMUNDAS (1959 04 16), gydytojas psichiatras, politikas.
ALEKNA VIRGILIJUS (1972 02 13), lengvaatletis, disko metikas, Kupiškio rajono Garbės pilietis (2001).
ALEKNAVIČIUS KAJETONAS (1804 01 14/26–1874 11 20/12 02), poetas, švietėjas.
ALEKSA ALGIRDAS (1930 03 11), poetas, tautodailininkas.
AMBROZAITIS ARVYDAS (1948 05 16), gydytojas, habil. biomedicinos mokslų (medicina) daktaras.
ANTIPOVAS ALEKSANDRAS (1955 03 08), lengvaatletis, ilgų nuotolių bėgikas.
ANTOŠEVSKIS (ANTAŠAUSKIS) HIACINTAS JONAS (1752–1827 06 28), bajoras.
APŠEGA LEONAS (1940 12 10), politikas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras.
ARAMAVIČIUS VIKTORAS JULIJONAS (1816 10 26/11 07–1892 11 04/16), vertėjas.
AUGULIS ANTANAS (1864 09 13/25–1935 10 08), knygnešys.
AUGULIS JONAS (1864 12 18/30–1920 03 03), kunigas.
AUGULIS LIUDVIKAS KAZIMIERAS (1952 08 25–2014 03 30), fizikas, fizinių mokslų (fizika) daktaras.
AUKŠTUOLIS JONAS (1885 01 20/02 01–1949 10 28), diplomatas, teisininkas, publicistas.
AŽUSIENIS ALGIMANTAS (1930 01 17–2021 03 07), astrofizikas, fizinių mokslų (fizika) daktaras.
B
BABICKAITĖ-GRAIČIŪNIENĖ UNĖ (1897 04 19/05 01–1961 08 01), aktorė, režisierė.
BABICKAS KAZIMIERAS (1901 04 24/05 07–1968 10 18), kariškis, inžinierius.
BABICKAS PETRAS (1903 04 29/05 12–1991 08 27), poetas, prozininkas, žurnalistas, fotomenininkas.
BABICKAS POVILAS (Alanta) (1897 04 19/05 01–1940 10 10), kariškis, pulkininkas.
BAGINSKAS ARMUNTAS (1960 01 11), biomedicinos mokslų (biofizika) daktaras.
BAJORINAS ANTANAS (1876 11 07/20–1927 01 02), kunigas.
BAJORYTĖ-ADOMAITIENĖ EUGENIJA (1941 06 19–2011 07 20), aktorė, dainininkė.
BALAIŠIS ANTANAS (1923 01 01–2005 11 09), kunigas, garbės kanauninkas.
BALČIŪNAS PRANCIŠKUS (1910 01 13–2003), statybininkas, bitininkas.
BALČIŪNAS STASYS (1908 05 15–2001 09 07), kariškis, dimisijos pulkininkas.
BALČIŪNAS VYTAUTAS (1910 11 21–2003 05 28), kunigas, prelatas, teologijos daktaras.
BALČIŪNIENĖ-VARNAUSKAITĖ ASTA (1973 02 08), kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė.
BALEIŠIS VLADAS (1907 03 03–1969 08 12),  pedagogas, rašytojas.
BALYS JONAS (1909 07 02/15–2011 09 09), etnologas, tautosakininkas, filosofijos daktaras.
BALYS MEČISLOVAS (1914 09 06/19–1999 11 03), kariškis, inžinierius.
BALYS STASYS KAZYS (1908 07 01–1991 08 09), mokytojas, ekonomistas.
BALYTĖ MARIJONA (1865–1937 02 01), liaudies poetė.
BALYTĖ ONA (1883 05 19/31–1962 11 07), fotografė.
BALNA ALGIRDAS LEONAS (1928 12 03–2012 09 03), tautodailininkas, medžio drožėjas.
BALSIENĖ-RASTENYTĖ VANDA (1942 03 25–2002 12 08), dailėtyrininkė, muziejininkė.
BALTRĖNAS VILIUS (1937 11 20), poetas, žurnalistas.
BALTRIMAS STANISLOVAS EDUARDAS (1889 10 13–1941 06 25), kunigas, visuomenininkas.
BALTRŪNAS ALEKSAS (1925 02 09–2001 04 15), rašytojas.
BALTUŠIENĖ ONA (1900–1976 11 15), lietuvių liaudies dainų pateikėja.
BALTUŠIS JUOZAS (Albertas Juozėnas) (1909 04 14/27–1991 02 04), rašytojas, publicistas, Kupiškio rajono Garbės pilietis (1977).
BALTUŠIS VILHELMAS (1925 07 20–2005 02 18), ekonomistas, publicistas.
BALTUŠKA PETRAS (1930 11 20–2012 10 13), kunigas.
BANIONIENĖ JANINA (1925 03 28–2003 05 31), zoologė.
BARANAUSKAS JONAS (1899 05/31–1979 06 05), mokytojas, literatas.
BARKAUSKAS ALVYDAS (1939 01 05), miškininkas, biomedicinos mokslų (miškotyra) daktaras.
BARONAS FELIKSAS (1928 07 29–1998 09 07), tautodailininkas, medžio drožėjas.
BARONAS KAZIMIERAS (1927 12 05–2008 06 07), kunigas, kanauninkas, Kupiškio rajono Garbės pilietis (2001).
BARTULIS VILIUS (1953 06 06), technologijos mokslų daktaras.
BARTULIS VYTAUTAS (1954 08 01), savigynos ir dziudo imtynių treneris, socialinių mokslų (edukologija) daktaras.
BARZDENYTĖ BRONISLAVA (1950 01 09), ekonomistė, socialinių mokslų daktarė.
BARZDŽIUKAITĖ JANINA (1939 11 11–2018 07 11), gydytoja psichiatrė.
BARZDŽIUKAS ANTANAS (1872 06 03/15–1944 08), ūkininkas, visuomenininkas, aktyvus „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ vaidinimo dalyvis.
BARZDŽIUKAS BRONIUS (1919 10 29–2010 03 08), inžinierius, architektas.
BARZDŽIUKAS LEONAS (1924 03 20–1987 06 29), inžinierius, kariškis.
BARZDŽIUKAS VALERIJUS (1952 04 16–2015 11 26), gydytojas, biomedicinos mokslų (medicina) daktaras.
BAZARIENĖ-SASNAUSKAITĖ JOANA (1930 04 01–1997 10 10), dailininkė, tekstilininkė.
BICKUS BRONIUS (1934 01 15–2018  05 07), tautodailininkas, medžio drožėjas, kalvis.
BIELIAUSKAS VLADAS (1906–1966 09 16), liaudies menininkas, fotografas mėgėjas.
BIELSKIS ANTANAS ALGIMANTAS (1937 11 08), dailininkas, dizaineris.
BIJEIKA VINCENTAS (1857 11 30–1942), kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys.
BIMBA VYTAUTAS (1927 01 24–2001 10 14), Lietuvos nusipelnęs krepšinio treneris.
BIRŽYTĖ-BIRZIS LIUCIJA (1919 07 19), fiziologė, filosofijos mokslų daktarė.
BIVAINIENĖ ALDONA (1924 01 11–2015 11 07), tautodailininkė, tapytoja.
BLAŽYS ALFONSAS (1947 10 05–2020 11 15), tautodailininkas, tapytojas.
BLAŽYS KAZYS (1926 11 01), pedagogas, kraštotyrininkas.
BORTKEVIČIUS LAURYNAS (1756 08 10–1823 02 03), vienuolis dominikonas, religinių leidinių rengėjas.
BOČIULIS ALGIRDAS ANTANAS (1933 01 30–2001 01 26), pedagogas, tautodailininkas, tapytojas.
BOČIULYTĖ RITA (1961 02 23), poetė, žurnalistė.
BRAZDŽIŪNAS POVILAS (1897 09 18–1986 02 28), fizikas, akademikas.
BRAZDŽIŪNAS RIMGAUDAS PRANCIŠKUS (1938 06 04), fizikas, fizinių mokslų daktaras.
BRAZDŽIUS VYTAUTAS (1897 06 25–1968 04 15), dailininkas, keramikas.
BRAŽAITĖ GINTARĖ (1992 08 19), sportininkė ir trenerė (sunkioji atletika), daugkartinė Lietuvos  čempionė ir rekordininkė.
BRIEDIENĖ-NAVICKAITĖ PALMIRA (1950 02 27), mokytoja, chorvedė.
BRUNDZIENĖ-ŠILAIKAITĖ JANINA (1945 03 28), sportininkė, sporto darbuotoja, vertėja.
BUDRIENĖ-REPŠYTĖ VIOLETA (1940 08 03), gydytoja otorinolaringologė-foniatrė, hemeopatė.
BUDRYS LEONAS (1933 07 13), literatūrologas, humanitarinių mokslų (filologija) daktaras.
BŪDVYTIENĖ-PIELAITĖ VANDA (1919 10 22–2010 09 21), agronomė, biomedicinos mokslų (agronomija) daktarė.
BUGAILIŠKIS PELIKSAS (1883 12 18/30–1965 10 27), teisininkas, kraštotyrininkas.
BUGAILIŠKIS VYTAUTAS (1924 01 18–2017), architektas.
BUKĖNAS JUOZAS (1873–1957 12 20), valstietis, visuomenės veikėjas.
BUKĖNAS JURGIS (1890 08 04–1977 10 07), kooperatininkas, savivaldybininkas.
BURBA JONAS (1853 06 04/16–1915 09 14), kunigas, knygnešys.
BUROKAS KAZYS (1866–1934 04 04), knygnešys.
BUZAS PETRAS (~1836–1916), kalvis, knygnešys.
BUZAS POVILAS (1894 04 04/16–1934), ūkininkas, visuomenės veikėjas.
BUZAS VYTAUTAS (1930 04 15–1988 10 31), ekonomistas.

Č
ČEIKA ALFONSAS (1931 10 07–2020 02 07), chemikas, fizinių mokslų daktaras.
ČEKNYS JONAS (1907–1997 06), tautodailininkas, medžio drožėjas.
ČEPAITĖ-PALAIKIENĖ ZINA (1942 08 21), gydytoja, biomedicinos mokslų (medicina) daktarė.
ČEPELĖ ANTANAS (1938 02 11), verslininkas, socialinių mokslų (ekonomika) daktaras.
ČEPĖNAS JUOZAPAS (1871–1955), kryždirbys, liaudies skulptorius.
ČEPĖNAS JUOZAPAS (1880 10 31–1976 01 24), kunigas, filosofijos daktaras.
ČEREŠKA MYKOLAS (1880 11 09/21–1933 09 02), ilgametis Kupiškio pašto viršininkas.
ČERNIAUSKAS PETRAS (1904 07 20–1965 11 25), gydytojas, terapeutas.
ČERNIUS JONAS (1898 01 06–1977 07 03), kariškis, generolas, LR ministras pirmininkas.
ČETKAUSKAS VYTAUTAS (1921 03 11–2000 07 07), vargonininkas, chorvedys, pedagogas.
ČĖNAS KAZIMIERAS (1920 05 15–1999 06 11), ekonomistas.
ČĖNAS NARIMANTAS (1957 08 23), miškininkas, habil. biomedicinos mokslų (miškotyra) daktaras.
ČIURLYS ALGIRDAS ALEKSANDRAS (1948 07 17), teisininkas.
ČIURLYS JURGIS (1881 01 22/02 03–1959 09 14), inžinierius, profesorius, visuomenės veikėjas.
ČIURLYS KALIKSTAS (1933 04 16), zootechnikas, biomedicinos mokslų daktaras.
ČIURLYS PETRAS (1907 06 25–1984 11 16), mokytojas literatas.
ČIURLYS TEOFILIS (1928 04 16), veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras.
ČIURLYTĖ ALDONA ADELĖ (1923 02 03–2014 11 25), mokytoja, kraštotyrininkė.
D
DAČIULYTĖ JANINA (1931 01 09), biologė, gamtos mokslų daktarė.
DAGYS JONAS (apie 1855–1927), liaudies skulptorius.
DAILIDĖ RIČARDAS (1937 10 24), fotografas, žurnalistas.
DALECKIS MYKOLAS (1858–1919 07 10), kunigas.
DAMBRAUSKAITĖ ROMANA (1930 09 05), lituanistė, humanitarinių mokslų daktarė.
DANILEVIČIUS EDVARDAS (1927 09 01–2008 12 29), habil. biomedicinos mokslų (veterinarinė medicina) daktaras.
DAUDERYS JONAS (1928 05 02–2010 01 06), gydytojas, habil. biomedicinos mokslų (medicina) daktaras.
DAUKAITĖ GENĖ (1941), vienuolė kotrynietė.
DEGUTIENĖ ALDONA JULĖ (1928 05 05), chemikė, fizinių mokslų (chemija) daktarė.
DEŠRIUS ALFONSAS (1928 02 05–2017 04 10), veterinarijos gydytojas, gamtos mokslų daktaras.
DILYTĖ-STAŠKEVIČIENĖ DALIA (1944 06 22), filologė, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė.
DOBRICKAS ROMAS (1954 08 08), tautodailininkas, medžio drožėjas.
DOMŽA BRONIUS (1940 01 16), gydytojas akušeris-ginekologas, biomedicinos mokslų daktaras.
DRUČKUTĖ GENOVAITĖ (1956 02 23), filologė, vertėja, humanitarinių mokslų (filologija) daktarė.
DUDĖNAS KAZIMIERAS (1908 01 17–1998 01 08), fotografas.
DŪDA BALYS (1896 01 13/25–1924 08 23), mokytojas, esperantininkas.
DŪDA BRONIUS (1921 08 08–1991 03 28), fotografas.
DULKSNYS KAZIMIERAS (1910 02 09/22–2001 12 09), kunigas, prelatas.
DULKSNYS KOSTAS (1901 01 24–1941 07 30), kariškis, pulkininkas.
DUMČIUS ARIMANTAS (1940 01 04), habil. biomedicinos mokslų (medicina) daktaras, profesorius.
DUNDULIS BRONIUS (1909 11 26–2000 09 01), istorikas, habil. humanitarinių mokslų (istorija) daktaras.
DUNDULIS ROMUALDAS (1955 08 19), technologijos mokslų (mechanikos inžinerija) daktaras.
E
EIDUKAITĖ DANUTĖ (1929 07 12–1995 02 23), dailininkė keramikė.  
EIDUKAITIENĖ-ŠIRVINSKAITĖ EUGENIJA VYTAUTĖ (1930 04 01), filologė, lituanistė.
EIDUKAS VIDMANTAS (1933 07 01–2007 09 26), kino operatorius.
EIDUKAS VINCAS (1885 02 14–1936 04 03), mokytojas, visuomenininkas.
EINORIS STANISLOVAS (1851–1936 10 21), liaudies muzikantas.
EINORIS VYTAUTAS (1930 02 07–2019 01 07), ekonomistas, politikas.
ELISONAS JURGIS (1889 07 23/08 04–1946 01 04), gamtininkas, pedagogas, tautotyrininkas.
ELISONAS VILIUS (VILHELMAS)(1897 04 14–1969 04 03), kariškis, majoras.
F

FRANCKEVIČIUS IPOLITAS (1887 09 12/24–1973 12 18), gydytojas.

G
GABRĖNAS KOSTAS (1877 01 06/18–1953 04 11), liaudies skulptorius, dailidė.
GABRIŪNAITĖ JADVYGA (1936 09 10–1990 06 13), poetė.
GABRIŪNAS KAZIMIERAS (1859–1940), knygnešys.
GADONAS ROALDAS (1954 02 15), fizinių mokslų (fizika) daktaras, profesorius.
GAIDIMAUSKAITĖ ADĖLĖ (1905 11 16–1994 08 17), mokytoja.
GAIDYS POVILAS (1937 05 24–2021 07 11), režisierius, aktorius.
GAIŽUTIS ALGIRDAS (1941 10 17), filosofas, menotyrininkas, habil. humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras, akademikas.
GALINIENĖ-SKREBYTĖ BIRUTĖ (1948 07 17), ekonomistė, socialinių mokslų (ekonomika) daktarė.
GARBAUSKAITĖ KAROLINA (1902 04 12–1947), agronomė, žemės ūkio mokyklų mokytoja.
GARBAUSKAS ANTANAS (1932 08 05–2008 12 11), dailininkas, vitražistas, pedagogas.
GARBAUSKAS GELMINAS (1932 09 12–2009 03 08), chemikas, fizinių mokslų (chemija) daktaras.
GASIŪNAS KAZIMIERAS (1866–1943), Kupiškio krašto šviesuolis, senienų rinkėjas.
GAŠKAITĖ-ŽEMAITIENĖ NIJOLĖ ALFONSA (1938 09 27–2000 10 06), istorikė, inžinierė.
GENIENĖ-GILDUTYTĖ MILDA (1942 05 21), ekonomistė, socialinių mokslų (ekonomika) daktarė.
GENYTĖ LILIJA ((g. 1941 09 09), biologė, biomedicinos mokslų daktarė.
GERULIS PRANAS (1888 10 04/16–1972 02 06), pedagogas, poliglotas.
GIMŽAUSKAS JONAS (1924 11 22–2000 12 24, ilgametis Kupiškio bažnyčios vargonininkas.
GIMŽAUSKAS MANTAS (1976 02 06–2007 03 11), poetas, vertėjas.
GIRDZIJAUSKIENĖ-ŽIURLYTĖ PAULINA (1908 11 18/12 01–1993 09 13), istorikė, pedagogė.
GIŽINSKAS LEONARDAS (1894 12 17/29–1967 07 06), kunigas, pedagogas.
GLEMŽA ANTANAS SKAISTUTIS (1938 06 21–2010 02 08), biochemikas, habil. biomedicinos mokslų (biologija) daktaras.
GLEMŽA BRONIUS (1943 04 05–2006 01 23), kultūros darbuotojas.
GLEMŽA JONAS (1887 01 20–1988 09 13), ekonomistas, kooperatininkas.
GLEMŽA JONAS RIMANTAS (1935 03 20), architektas, humanitarinių mokslų (menotyra) daktaras.
GLEMŽA KAZIMIERAS (1958 03 27), fizikas, fizinių mokslų (fizika) daktaras.
GLEMŽA RIČARDAS (1957 07 12), chemikas, fizinių mokslų (chemija) daktaras.
GLEMŽAITĖ-BULOVIENĖ DIANA ROMUALDA (1925 10 29–1949 11 14), poetė, partizanė.
GLEMŽAITĖ-DULAITIENĖ ELVYRA (1893 09 19–1958 07 15), etnografė, kraštotyrininkė.
GLEMŽAITĖ MIKALINA (1891 09 02/14–1985 03 29), pedagogė, kraštotyrininkė.
GLEMŽAITĖ STEFANIJA (1885 10 10–1974 08 26), akušerė, kraštotyrininkė.
GOKAITĖ-KUZMIENĖ IRENA (1933 02 27–1989 07 25), choro dirigentė, pedagogė.
GOKAITĖ-MAIRONIENĖ GENOVAITĖ  (1941 06 17–2000 01 22), choro dirigentė, pedagogė.
GOKAS ALBINAS (1899 09 05–1957 12 21), choro dirigentas, vargonininkas.
GRADECKAS  ALGIMANTAS (1934 03 03), miškininkas, habil. biomedicinos mokslų (miškotyra) daktaras.
GRAIČIŪNAS ANDRIUS LIUCIJONAS (1870 10 30/11 11–1952 09 09), gydytojas, JAV lietuvių veikėjas.
GRAIČIŪNAS JONAS (1903 05 28/06 10–1994 08 01), poetas, vertėjas.
GRAIČIŪNAS VYTAUTAS ANDRIUS (1898 08 17–1951), inžinierius, vadybos specialistas.
GRAKAUSKAS VYTAUTAS (1930 07 03), aktorius, režisierius.
GREIMAS ALGIRDAS JULIUS (1917 03 09–1992 02 27), lingvistas, semiotikas, mitologijos tyrinėtojas.
GRYBAUSKAITĖ DALIA LORETA (1952 11 01), dailininkė, grafikė.
GRIGALIŪNAITĖ LIONĖ (1949 05 11), dailininkė, tapytoja.
GRIGAS NAPALYS (1896 02 07–1972 07 14), kalbininkas, žodynininkas.
GRINA KAZIMIERAS (1902 06 15/28–1972), finansininkas, bankininkas.
GRUCĖ ROMUALDAS (1926 01 02–1998 02 12), filosofijos ir teologijos licenciatas, vertėjas.
GRUNSKIS EUGENIJUS (1947 03 19–2009 12 24), istorikas, humanitarinių mokslų (istorija) daktaras.
GRUODIENĖ-PUČĖTAITĖ KONSTANCIJA (1884–1980 02 04), lietuvių liaudies dainų pateikėja.
GUCEVIČIUS (Stuoka-Gucevičius) LAURYNAS (1753 08 02–1798 12 11), architektas.
GUDAS ROMUALDAS (1938 06 11), aktorius, kino režisierius.
GUDIENĖ DANGUOLĖ (g. 1941 05 17), pedagogė, redaktorė.
GUDELIS PRANAS (1923 04 14–1995 03 24), agronomas, biomedicinos mokslų daktaras.
GUDIENĖ-GURKLIŪTĖ URŠULĖ (1899 05 22–1962 04 02), rašytoja, visuomenininkė.
GURKLYTĖ-DIDŽIARIEKIENĖ EUGENIJA (1927 04 02–2016), pedagogė, literatė.
GUTAUSKAS KLEMENSAS (1915 11 28–002 08 19), kunigas, monsinjoras, Kupiškio rajono Garbės pilietis (2001).
GUŽAS PETRAS (1892 10 02–1945 01 29)
I
INDRELIENĖ ONA (1917 12 12–1997), bibliotekininkė.
J
JACEVIČIŪTĖ-JĖČIŪTĖ BRONĖ (1919 02 01–2013 07 03), dailininkė, tapytoja, Kupiškio rajono Garbės pilietė (2008).
JACKUS JONAS (1894 04 23–1977 02 03), kariškis, generolas.
JAGĖLA JONAS (VIDEO) (1945 06 29–2019 04 17), dailininkas, skulptorius.
JAKUTIS JONAS (1876–1960 07 11), stalius, dailidė, fotografas.
JAKUTYTĖ FELICIJA (1914 04 08–2012 08 05), mokytoja, Kupiškio rajono Garbės pilietė (2001).
JANILIONIS RIČARDAS (1956 11 24), habil. biomedicinos (medicina) daktaras.
JANKAUSKAS DOMAS (1928 08 03–2010), žurnalistas, poetas.
JANKAUSKAS JONAS (1917 01 03–1976 04 19), gydytojas, medicinos mokslų daktaras.
JANKAUSKAS JONAS ANTANAS (1885 01 15/27–1958), išeivijos veikėjas, išradėjas.
JANKAUSKAS JUOZAS (1914 08 04–2009 11 25), rezistentas, kariškis.
JANKAUSKAS PETRAS (1912 06 29–2006 03 08), tautodailininkas, pynėjas.
JANKAUSKAS PRANAS (1929 07 23), muzikas, pedagogas.
JANKAUSKAS VIDMANTAS (1962 09 10), dailėtyrininkas, žurnalistas.
JANKAUSKIENĖ-LUKŠYTĖ EGIDIJA (1940 10 24), chemikė, fizinių mokslų (chemija) daktarė.
JANKEVIČIENĖ-RUDINSKAITĖ PRANCIŠKA (1914 01 28–2002 02 18), agronomė, literatė.
JANKEVIČIUS AGNIUS (1979 12 03), teatro režisierius.
JANKEVIČIUS JUSTINAS (1885 11 10/22–1940 01 15), mokytojas, visuomenės veikėjas.
JANKEVIČIUS POVILAS (1908 05 06–1998 05 20), kunigas.
JANKEVIČIŪTĖ JŪRATĖ (1925 10 25–1976 04 14), gydytoja, medicinos mokslų daktarė.
JANKUS (JANKEVIČIUS) VYTAUTAS (1919 09 06–2001 ), matematikas, fizikos mokslų daktaras.
JANKUTĖ-UŽUBALIENĖ NIJOLĖ (1929 08 26–2011 11 20), prozininkė, poetė, pedagogė.
JANUŠKA LIUDVIKAS (1923 08 10–2004 12 01), kunigas, vienuolis pranciškonas.
JASINSKAS VYTAUTAS (1948 06 01), tautodailininkas, akmentašys.
JĖČIUS KAZYS (1892 02 20–1992 06 04), visuomenininkas, tolstojininkas.
JOKANTAITĖ MILDA TAUTVILĖ (1940 06 08), biologė, biomedicinos mokslų (biologija) daktarė.
JOKANTAS KAZIMIERAS (1880 10 23–1942 08 25), politikas, gydytojas, žodynininkas.
JOKUBKA JONAS STANISLOVAS (1909 05 08–1998 10 19), žurnalistas, prozininkas.
JOKŪBONIS GEDIMINAS (1927 03 08–2006 10 08), dailininkas, skulptorius.
JONČYS JONAS (1902 07 08–1941 10 09), mokytojas, visuomenės veikėjas.
JONUŠYS LAIMANTAS (1957 06 18), vertėjas, literatūros kritikas.
JONUŠYTĖ AUŠRA (1967 02 03), istorikė, muziejininkė, knygų apie Kupiškio kraštą autorė ir sudarytoja.
JONUŠKA PRANAS (1916 12 09–1949 03 06), redaktorius.
JONUŠKAITĖ-ZAUNIENĖ VINCĖ (1901 01 22–1997 05 18), dainininkė (mecosopranas).
JONUŠKAITĖ ŽYMANTĖ VLADISLAVA (1936 09 30–2001 05 20), dailininkė, skulptorė.
JONUŠKIENĖ ANGELĖ MARIJA (1951 03 23–2018 06 27), pedagogė, poetė.
JUCIENĖ-MATULIONYTĖ VIDA (1938 06 04), fizikė, fizinių mokslų (fizika) daktarė.
JUGULIENĖ-DOVYDAITĖ KONSTANCIJA (1899 09 30/10 12–1998 07 30), liaudies dainų pateikėja, etnografinio teatro „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ aktorė (Jaunoji).
JUNOKIENĖ-KANDZERKAITĖ STASĖ (1939 01 15), literatė.
JUODAKIS PETRAS (1867 05 02–1921 06 28), knygnešys.
JUODAKIS PETRAS (1872 07 21–1940 09 21), chemikas, profesorius, valstybės veikėjas.
JUODZEVIČIENĖ-RUDINSKAITĖ VIOLETA (1953 10 04), dailininkė, tapytoja.
JUOZAKAS KAZIMIERAS (1857 02 25–1944 11 16), fotografas.
JUOZĖNAITĖ DANUTĖ ONA (1929 02 19–1954 10 11), dailininkė, poetė.
JUOZEVIČIUS JUOZAS (1909 11 03–1998 04 27), kunigas.
JUREVIČIENĖ VIRGINIJA (1963 03 28), tautodailininkė.
JURĖNAS EDUARDAS (1923 05 06–1993 07 16), dailininkas, grafikas.
JURĖNAS KAJETONAS (1955 07 29–2015 05 18), architektas.
JURGELIONIS KLEOPAS (1886 01 17–1963 12 24), poetas, vertėjas, teisininkas.
JURGELIONYTĖ BRONĖ (1925 04 24–2014 07 10), medicinos darbuotoja.
JUŠKA ANTANAS (1906 04 28–1991 02 15), kunigas.
JUŠKIENĖ-LAUŽIKAITĖ ELENA (1911 06 18/31–2004 02 05), pedagogė, žodynininkė.
K
KADŽIULIS LEONAS (1926 06 27–2014 07 12), habil. biomedicinos mokslų (agronomija) daktaras, akademikas.
KADŽIULYTĖ-VIZBARIENĖ STANISLAVA ALDONA (1930 03 05–2008 07 09), pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė.
KALADĖ JULIJONAS JONAS (1933 10 20), fizinių mokslų (fizika) daktaras, profesorius.
KALNUTIS RIMAS ANTANAS(1950 07 13), sporto treneris.
KALINKIENĖ RIMA (1964 12 31), tautodailininkė, tapytoja, keramikė.
KALUINA GEDIMINAS (1929 02 16–2018 03 11), gydytojas, visuomenininkas.
KALUINA KAZYS (1943 02 04–1994 08 08), ekonomikos mokslų daktaras.
KALUINA PAULINAS (1933 03 02–2017 01 02), audimo raštų kūrėjas.
KALUINA VYTAUTAS (1931 10 31–2007 04 28), habil. biomedicinos mokslų (veterinarinė medicina) daktaras.
KALVELIS JONAS (1925 03 11–1987 05 27), miškininkas, fotografas.
KANOPKIENĖ LINA (1934 10 10), bibliotekininkė-bibliografė.
KARAZIJA  JUOZAS (1906 01 17–1987 01 23), fotografas.
KARAZIJA POVILAS (1887 04 29–1955 11 28), numizmatas, visuomenės veikėjas.
KARAZIJA RIMANTAS (1936 03 22–2012 08 01), biomedicinos mokslų (veterinarinė medicina) daktaras.
KARAZIJA ROMUALDAS (1942 05 18), habil. fizinių mokslų (fizika) daktaras, akademikas.
KARAZIJA STASYS (1930 12 14), miškininkas, habil. biomedicinos mokslų (biologija) daktaras.
KARIBUTAS JUOZAS (1909 12 16–2000 03 06), aktorius, režisierius, žurnalistas.
KAROSAS GEDIMINAS VINCAS (1936 07 19–2000 03 08), dailininkas, grafikas.
KASPERAVIČIENĖ-VITKEVIČIŪTĖ GENOVAITĖ (1927 06 16), meteorologė, klimatologė.
KASPERIŪNAS NIKODEMAS (1872 01 02–1956 02 13), kunigas.
KAŠAUSKIENĖ-ŠIMONYTĖ VANDA (1934 02 24), istorikė, habil. humanitarinių mokslų (istorija) daktarė.
KAŠPONIS RIMTAUTAS KAROLIS (1933 07 24–2018 04 07)
KATELĖ JONAS (1831 01 13–1908 05 21), kunigas, liaudies švietėjas.
KATELĖ JUOZAS (1884 07 10–1981 07 25), dainininkas (bosas), vargonininkas.
KATELIENĖ-DRUŽALAUSKAITĖ ADELĖ (1913 07 04–2005 05) tautodailininkė, medžio drožėja.   
KAUKIENĖ-ŽIURLYTĖ AUDRONĖ (1941 06 23–2017 10 03), kalbininkė, etnologė, habil. humanitarinių mokslų (filologija) daktarė.
KAULAKIENĖ-VAITIEKŪNAITĖ VIDA (1960 05 19), poetė, tautodailininkė, tapytoja, pynėja.
KAULAKYS BRONISLAVAS (1951 11 12), fizikas, habil. fizinių mokslų (fizika) daktaras.
KAULAKYS JUOZAS (1943 07 04–2003 12 15), fizikas, fizinių mokslų daktaras.
KAULĖNAS ALGIRDAS JONAS (1912 03 27/04 09–1965 06 22), dramaturgas, žurnalistas, pedagogas.
KAVOLIŪNAITĖ IRENA (1936 11 05), habil. biomedicinos (agronomija) daktarė.
KAZIŪNAITĖ SAVIRIJA (1947 03 30), dailininkė tekstilininkė, pedagogė.
KERŠULIS VLADISLAVAS (1940 08 20), fizinių mokslų (chemija) daktaras.
KEŽIONIS ALGIMANTAS  (1954 05 11), fizikas, fizinių mokslų daktaras.
KĖDAINIS BRONIUS (1919 11 10–1998 11 28 ), tautodailininkas, kalvis.
KĖDAINIS JUOZAS (1915 12 31–1998 11 12), dailininkas, skulptorius.
KĖDAINIS KAZIMIERAS (1942 06 22–2005 04 23), inžinierius.
KĖDAINYTĖ BRONĖ (1922 02 22–2011 11 28), tautodailininkė, tekstilininkė.
KILIUS JONAS (1938 06 26–2012 05 15), vertėjas, humanitarinių mokslų (filologija) daktaras.
KINDERYS ALGIMANTAS (1935 07 02–2004 10 11), kalbininkas, redaktorius.
KIRDA ARVYDAS (1966 11 24), etnomuzikologas, žurnalistas.
KITRA LEONAS (1913 06 10–2003), architektas.
KYTRA STASYS (1935 01 20–2022), inžinierius, technologijos mokslų (mechanikos inžinerija) daktaras.
KLIUKAS ROMUALDAS (1958 10 13), inžinierius statybininkas, technologijos mokslų daktaras.
KONDROTAITĖ LIGITA (1960 11 16), teatro ir kino aktorė.
KOZLOVA AUDRONĖ (1936 11 17), pedagogė, vertėja.
KOZMIANAS KLEOPAS (1841–1893 08 03), kanauninkas, liaudies švietėjas.
KRAPAVICKAS POVILAS (1869–1951 12 05), ūkininkas, knygnešys, visuomenininkas.
KRAUJŪNAS JUOZAS (1945 04 06–2008 08 16), inžinierius, fotografas.
KRIAUZA ALBINAS (1907 10 19–1945 09 11), tautosakos pateikėjas ir užrašinėtojas, esperantininkas.
KRIUKA ALGIMANTAS STASYS (1944 02 23), ekonomistas, kompozitorius.
KRIUKELIENĖ-DAPŠYTĖ ONA (1933 07 30), bibliotekininkė, rezistencijos tyrinėtoja.
KRIUKELIENĖ LAIMA (Tubelytė) (1959 01 08), dailininkė, pedagogė.
KRIŪKA ALEKSANDRAS (1911 10 13–1994 01 04), liaudies muzikantas, armonikininkas.
KUBILIUS ANTANAS (g. 1936 08 04), žurnalistas, rašytojas.
KUBILIŪNAITĖ-GARBAČIAUSKIENĖ ELENA (1900 11 14–1997 04 19), lengvaatletė, viena sporto pradininkių Lietuvoje.
KUBILIŪNAS PETRAS (1894 05 16–1946 08 22), kariškis, generolas.
KUCKAITĖ EGLĖ (1969 09 24), dailininkė, grafikė.
KUKENYS DOMININKAS (1913 08 04–1999 01 30), veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras.
KUKULAS VALDEMARAS (1959 02 07–2011 08 06), poetas, vertėjas, kritikas.
KULYS JOKŪBAS (1876 07 07–1952 08 28), gydytojas, chirurgas, medicinos mokslų daktaras.
KULYS (KULIKAUSKAS) JUSTINAS (1874 01 12–1960 12 05), knygnešys, visuomenės veikėjas, vaistininkas.
KULPAVIČIUS VLADAS (1896 08 16–1991 02 12), tautodailininkas, medžio drožėjas.
KUPSTAS VLADISLOVAS (1904 04 25–1970 11 24), kunigas, kanauninkas, Kupiškio dekanas.
KURKULIS BRONISLOVAS (1934 03 25–2013 10 26), filologas, vertėjas.
KUTAS SAULIUS ALOYZAS (1935 07 21), nusipelnęs inžinierius.
KUZINIENĖ-DUTKEVIČIŪTĖ DANUTĖ (1923 07 06–2000 07 17), pedagogė, etnomuzikologė.
L
LAPČYNSKIS KAZIMIERAS (1823 03 16–1892 12 14), botanikas, etnografas.
LAPINSKAS ANTANAS (1945 01 08), radijo inžinierius, technologijos mokslų daktaras.
LAUCIUS ALGIRDAS (1928 07 06–1995 09 03), dailininkas, keramikas.
LAUŽIKAS JONAS (1903 09 23–1980 12 10), pedagogas, filosofijos daktaras.
LAUŽIKAS VILIUS KAZIMIERAS (1936 03 14–2007 04 26), poetas, žurnalistas.
LIALIS FELICIJONAS (1870 01 01/13–1949 07 07), kunigas, knygnešys, visuomenės veikėjas.
LINKUS ANICETAS (1887 04 17–1962 08 13), kunigas, poetas.
LUKOŠIŪTĖ-STAŠKŪNIENĖ ZITA (1951 09 05–1992 01 16), pedagogė, poetė.
LUKŠYS DOMAS (1912 11 07–1981 09 13), kalbininkas, vertėjas.
LUKŠYS LINAS (1929 05 04–1993), Vet. gydytojas, agrarinių mokslų daktaras.
LUKŠYTĖ-MEILIŪNIENĖ AGNĖ (1920 10 23–2007 11 23), prozininkė, dramaturgė.
M
MAJAUSKAS VYTAUTAS (1918 10 13–2004 10 17), gydytojas, medicinos daktaras, visuomenės veikėjas.
MALAIŠKIENĖ-VIDUGIRYTĖ IRENA (1937 08 18), pedagogė, literatė.
MALINAUSKAS ANTANAS (1945 08 30), miškininkas, biomedicinos mokslų (miškotyra) daktaras.
MANELIS EUGENIJUS (1953 11 10), istorikas, mokytojas ekspertas.
MANELIS JUOZAS (1935 07 10–1986 01 18), gydytojas, medicinos mokslų daktaras, pulkininkas.
MANELIS VITAS (1910 02 17–1965 08 02), ekonomistas, agronomijos mokslų daktaras.
MARCINKEVIČIUS VYTAUTAS (1941 01 18), geologas, fizinių mokslų daktaras.
MARČIULIONIENĖ-VILĖNIŠKYTĖ FILOMENA (1948 03 05), ekonomistė, visuomenininkė.
MARKEVIČIUS VIDMANTAS (1933 01 01), miškų ūkio inžinierius.
MARKEVIČIŪTĖ ALIUTĖ ELENA (1923 04 29–2017 01 10), mokytoja, literatė, kraštotyrininkė.
MARKEVIČIŪTĖ VALERIJA (1933 07 19), dailininkė tekstilininkė.
MARTINAITIS JURGIS (1863 04 28/16–1946 10 26), kunigas, dramaturgas.
MASIULYTĖ GENOVAITĖ (1920 09 04–2016 09 29), mokytoja, kraštotyrininkė.
MAŠAUSKAS VYTAS (1938 01 04), agronomas, biomedicinos mokslų (agronomija) daktaras.
MATEKONYTĖ-ANTANĖLIENĖ JANINA (1948 09 25), teatro ir kino aktorė, pedagogė, režisierė.
MATULIAUSKAS ALFONSAS PRANCIŠKUS (1931 05 08–2020 05 23), matematikas, fizinių mokslų (matematika) daktaras.
MATULIONIS ALGIS (1938 02 06), gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras.
MATULIONIS ARVYDAS (1940 04 01), fizikas, habil. fizinių mokslų (fizika) daktaras.
MATULIONIS KASTYTIS JONAS (1931 02 10–2015 01 12), dainininkas, kunigas, jėzuitas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis.
MATULIONIS POVILAS (1860 09 05/17–1932 03 15), miškininkas, profesorius, dramaturgas.
MATULIONIS VYTAUTAS (1952 07 04), dailininkas, juvelyras.
MATULIS JUOZAS (1899 03 19–1993 06 25), chemikas, habil. fizinių mokslų (chemija) daktaras, akademikas, Kupiškio rajono garbės pilietis (1977).
MATUZEVIČIUS ALGIRDAS (1928 12 27), matematikas.
MAŽEIKIENĖ-DRILINGAITĖ RŪTA (1958 01 16–2005 03 12), pedagogė, sportininkė, socialinių mokslų daktarė.
MAŽEIKYTĖ STANISLAVA (1927 06 01–2019 02 04), mokytoja, kraštotyrininkė. (Kalvarnikų g. istorija PDF)
MAŽYLIS PRANAS (1885 01 24–1966 02 28), gydytojas, profesorius, akademikas.
MEILUS PETRAS (1932 01 01–2015 10 26), kunigas, monsinjoras.
MERKYS ALFONSAS (1927 02 20–2016 05 19), biologas, habil. biomedicinos mokslų (biologija) daktaras, akademikas.
MERKYS ANTANAS (1887 01 20–1955 03), teisininkas, visuomenės veikėjas, politikas.
MERKYS VYTAUTAS (1929 05 05–2012 07 25), istorikas, habil. humanitarinių mokslų (istorija) daktaras, akademikas, Kupiškio rajono Garbės pilietis (2001).
MEZGINAITĖ ELENA (1941 11 31–2005 02 09), poetė, žurnalistė.
MICHELSONAS-MICHALKEVIČIUS STASYS (1881 12 13–1973 09 24), JAV lietuvių spaudos ir visuomenės veikėjas, literatas.
MICKEVIČIUS NIKODEMAS (1912 02 17–1996 12 29), fotografas, visuomenės veikėjas.
MIKALAJŪNAS POVILAS (1907 10 20–1943 01 02), kunigas.
MIKELIONIS JONAS (1911 07 20–?), agronomas, agronomijos daktaras.
MINKEVIČIUS JONAS (1929 06 24), architektas, humanitarinių mokslų (menotyra) daktaras.
MONKEVIČIUS VYTAUTAS (1930 11 14–2014 04 05), dailininkas, keramikas.
MORKŪNAS JONAS (1918 11 18–2004 09 30), kunigas.
MOTUZA-MATUZEVIČIUS BOLESLOVAS (1910 12 24–1990 11 11), dailininkas, tapytojas, Kupiškio rajono Garbės pilietis (1977).
MUKULYS RIMANTAS JONAS (1938 09 02), technologijos mokslų (mechanikos inžinerija) daktaras.
MUKULYS VALDIMARAS (1952 04 18), technologijos mokslų (elektros ir elektronikos inžinerija) daktaras.
MURKA JONAS (1889 10 21–1945 11 13), pedagogas, vadovėlių autorius.
N
NARUŠIS JONAS ALGIRDAS (1942 03 08–2000 02 05), kunigas.
NASVYTIS ALGIRDAS LEONAS (1910 06 12–1981 06 28), inžinierius, technikos mokslų daktaras.
NASVYTYTĖ-SMETONIENĖ BIRUTĖ (1912 02 08–2003 05 18), pianistė, pedagogė.
NAUJIKAS VILIUS (1940 06 02), fotografas
NOTKUS ALGIRDAS JONAS (1944 11 21), technologijos mokslų (statybos inžinerija) daktaras.
O
OLKINAITĖ MATILDA (1922 06 06–1941 07), poetė.
ORAKAUSKAS HENRIKAS (1948 09 19), dailininkas, skulptorius.
P
PAJARSKAITĖ GRAŽINA (1944 09 22–2019 01 24), architektė.
PAJARSKAITĖ MARIJA JURGĖ ALBINA (1927 01 06), biomedicinos mokslų daktarė.
PAKARKLIS POVILAS (1902 11 10/20–1955 07 28), istorikas, teisės daktaras.
PALAIMA VYTAUTAS (1911 09 21–1976 02 14), dailininkas, scenografas.
PALIONIS-PĖŽA DOMINYKAS (1836 08 13–1882), kunigas, poetas.
PALŠIŪNAS DANIELIUS (1920 02 02–1997 01 23), dailininkas, vitražistas.
PASTARNOKAS VYTAUTAS (1965 04 24), tautodailininkas, tapytojas.
PAŠTUKIENĖ SAVERA (1944 01 23), tautodailininkė, audėja.
PAULAUSKAS HENRIKAS (1932 08 26–2006 09 14), istorikas, žurnalistas, kraštotyrininkas.
PAUŽA VLADAS (1916 05 10–1999 12 17), mokytojas, žurnalistas, skautų veikėjas.
PAVILONIS SALEZIJUS (1919 05 01–1998 07 13), gydytojas, habil. biomedicinos mokslų daktaras.
PAŽEMYS JONAS (1922 03 15–1993), muzikas.
PEČIŪRA BRONISLOVAS (1924 01 08–1997 02 13), ekonomistas, socialinių mokslų daktaras.
PEČIŪRA PETRAS (1927 08 10–2012 11 27), filosofas, žurnalistas.
PEDIŠIUS ANTANAS (1940 10 13), fizikas, habil. technologijos mokslų (energetika ir termoinžinerija) daktaras.
PEREKŠLIS LEONAS (1929 10 27–2014 07 27), tautodailininkas, medžio drožėjas.
PETRAITIS SKIRMANTAS (1945 01 31), dailininkas, keramikas.
PETRAUSKAS ADOMAS (1914 10 06–2004 12 11), kraštotyrininkas, muziejininkas, Kupiškio rajono Garbės pilietis (2001).
PETRONIS PAULIUS (1916 10 22–2003 01 11),  pogrindinės spaudos leidėjas ir platintojas, blaivaus gyvenimo propaguotojas, prozininkas, politinis kalinys.
PETRONIS PETRAS (1887 12 01–1950 07 15), karo laivyno inžinierius, Lietuvos karo aviacijos kūrėjas, majoras.
PETRONIS PRANAS (1910 12 03–1998 06 22), kariškis, generolas, Kupiškio rajono garbės pilietis (1977).
PETRULIS ALGIRDAS (1942 07 27), žurnalistas.
PETRULIS JUOZAS (1904 04 230–1975 04 25), muziejininkas, kraštotyrininkas.
PIESARSKAS BRONISLOVAS (1929 08 06–2005 07 14), kalbininkas, anglistas, žodynininkas.
PIVORIŪNAS VYTAUTAS (1930 12 16–2014 07 16), kūno kultūros specialistas, visuomenininkas.
PLŪKAS ALGIS (1922 01 01–1976 06 11), pianistas, choro dirigentas.
POLILEIKA KAZYS (1886 01 13/25–1944), prozininkas.
PRANIAUSKAS ZENONAS (1955 08 24), pulkininkas.
PRANSKŪNAS SALVIJUS (1964 05 20), kunigas, rašytojas.
PRAPIESTIS JONAS (1952 08 02), socialinių mokslų (teisė) daktaras, Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras.
PREIKŠAS PAULIUS (1910 07 10/23–1944 01 28), poetas.
PUKYS POVILAS (1882 12 03/17–1964 08 22), kunigas, prelatas.
PUNDZEVIČIUS-PETLIUKAS PETRAS (1880 07 13 / 08 01–1955 07 18), dramaturgas, pulkininkas.
PUNDZEVIČIUS STASYS (1893 08 21–1980 10 20), karininkas, generolas.
PUODŽIŪNAS ANTANAS (1896 10 26–1980 02 04), ), mokytojas, kunigas, pranciškonas, politinis kalinys.
PURĖNAS ANTANAS (1881 02 16–1962 11 05), chemikas, profesorius, akademikas, visuomenės veikėjas.
PURONAS VYTAUTAS (1930 01 03–2015 10 27), istorikas, ekonomikos mokslų daktaras.
PUZINAITĖ IRENA (1945 04 14–2008 08 28), agronomė, biomedicinos mokslų daktarė.
R
RAMŪNAS BRONIUS (1914 07 20–1997), dimisijos majoras.
RAUGALĖ ANTANAS (1905 02 20–1987 01 05), karininkas, papulkininkis.
REMEIKIS VIDMANTAS (1950 05 05), fizikas, fizinių mokslų (fizika) mokslų daktaras.
RIBOKAS BRONIUS (1948 04 26), poetas, žurnalistas.
RIDIKAITĖ EGLĖ (1966 08 27), dailininkė.
RIMKUS ADOMAS (1903 02 01–1966 10 10), miškininkas, biologijos mokslų kandidatas.
RIMŠA BRONIUS (1894 08 05/17–1975 07 03), poetas.
RUDOKAS VYTAUTAS (1928 02 13–2006 07 13), poetas, vertėjas.
RUDZIKIENĖ-KRIUKAITĖ MARIJA DANUTĖ (1942 05 08–2014 02 12), gydytoja pediatrė, biomedicinos mokslų daktarė.
S
SABALIAUSKAS JONAS (1927 07 20–1995 04 15), architektas, inžinierius.
SABALIAUSKIENĖ-JONUŠYTĖ DOVILĖ (1954 01 27), architektė, dailininkė.
SAMUOLIENĖ-APŠEGAITĖ SIGITA JULIJA ( 1942 07 14–2014 09 18), dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų (menotyra) daktarė.
SASNAUSKAS KĘSTUTIS (1947 02 19), chemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius, akademikas.
SEIBUTIS PETRAS (1907 01 07–1972), stalius, lumzdelininkas.
SASNAUSKAS VLADAS (1918 06 29–1981 04 18), mokytojas, kraštotyrininkas.
SIMONAITIS ŽYBARTAS (1929 03 29–2019 04 08), architektas.  
SKARDŽIUS PRANAS (1899 03 26–1975 12 18), kalbininkas, akademikas.
SKARDŽIUS PRANCIŠKUS (1936 09 24–2001 11 29), fotokorespondentas, žurnalistas.
SKŪPAS LAURYNAS (1937 08 10–2005 01 10), kalbininkas, humanitarinių mokslų (filologija) daktaras.
SNARSKIS BRONIUS (1915 04 05–1997 04 21), inžinierius.
SOKAS JUOZAS (1904 08 09–1987 12 01), prozininkas, gamtininkas.
SPAIČYS KAZIMIERAS (1858–1946), knygnešys, kaimo šviesuolis.
SPEIČYS PETRAS (1889 08 23–1958 01 01), vienas iš Lietuvos radijo kūrėjų.
SRIUBIŠKIENĖ-BIČIŪNAITĖ RENĖ (1938 05 10), tautodailininkė, tapytoja.
STANČIKAITĖ PALMA (1933 01 10-2006 01 07), tautodailininkė, poetė, kraštotyrininkė.
STANKEVIČIUS JURGIS (1928 11 19–2000 08 09), liaudies muzikantas, smuikininkas, lumzdelininkas.
STARKUS ANTANAS (1919 10 29–1949 11 01), partizanas, Algimanto apygardos vadas.
STASIŪNAS JONAS (1919 09 26–1987 08 02), operos dainininkas (baritonas).
STOČKUS ARŪNAS (1971 04 11), fizinių mokslų (informatika) daktaras.
STRAZDAS ANTANAS (1760 03 09–1833 04 23), kunigas, poetas.
SVIRSKIS POVILAS (1924 10 23), kunigas.
Š
ŠAULYS KAZIMIERAS (1908 01 26–1993 12 16), kalbininkas, pedagogas.
ŠEPKUS LIONGINAS (1924 01 12), pedagogas, literatūros kritikas, vadovėlių autorius.
ŠEPKUS VALERIJONAS (1928 03 11–2002 12 25), inžinierius architektas, dizaineris.
ŠERELYTĖ-MENDEIKIENĖ RENATA (1970 05 11), prozininkė, poetė, dramaturgė, literatūros kritikė.
ŠEŠTOKAS LIUDAS (1934 12 19–2003 04 06), poetas, žurnalistas, agronomas.
ŠILINIS GAUDENTAS (1920 02 10–2005 10 22), sodininkas, dendroparko įkūrėjas, bitininkas, spaudos bendradarbis, kaimo šviesuolis.
ŠIMKŪNAS ALVYDAS (1972 05 30), biomedicinos mokslų (agronomija) daktaras.
ŠIMONIS KAZYS (1887 09 03/08 22–1978 06 05), dailininkas, tapytojas, literatas.
ŠINKŪNAS PELIKSAS (1891 08 13–1970 07 30), geografas, kraštotyrininkas.
ŠINSKIS POVILAS (1878 09 26–1974 08 03), fotografas.
ŠLAPELIS ANICETAS (1887 01 06–1980 01 01), muzikas, vargonininkas.
ŠLAPELIS FELIKSAS (1888 10 22–1957 06 19), JAV spaudos darbuotojas.
ŠLAPELIS IGNAS (1881 02 12–1955 06 03), dailininkas, pedagogas, meno istorikas.
ŠLAPELIS JURGIS (1876 04 30–1941 03 17), gydytojas, kalbininkas, kultūros veikėjas.
ŠLAPELIS KAZIMIERAS (1894 10 01–1983 05 10), lakūnas.
ŠLEIVYS KAZIMIERAS (1872 12 02–1943 04 17), kunigas, knygnešys.
ŠLEIVYTĖ VERONIKA (1906 12 06–1998 04 21), dailininkė, tapytoja, grafikė, fotografė.
ŠMIGELSKAS JONAS (1935 01 02), tautodailininkas, medžio drožėjas.
ŠUKYS ALGIRDAS (1927 01 12–2018 08 03), matematikas, visuomenės veikėjas.
T
TAMOŠIŪNAITĖ URŠULĖ (1847 12 01–1906 05 13), poetė.
TAMOŠIŪNIENĖ LAIMUTĖ STASĖ (1943 12 12), pedagogė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė.
TEBELŠKIS POVILAS (1950 05 23–2003 03 01), istorikas, archeologas.
TERVYDIS  ZENONAS (1924 03 07–1998 12 28), dainininkas (baritonas).
TIJUŠAS PETRAS (1921 07 08–1999 12 11), kunigas.
TINDŽIULIS ALBINAS (1910 09 11–1949 01 31), karo lakūnas, aviacijos kapitonas, partizanų vadas.
TYLIENĖ-JUREVIČIŪTĖ ELENA (1930 10 09–2021 01 01), klimatologė, meteorologė.
TOTORIS ALVYDAS (1952 04 15), pedagogas, istorikas, kraštotyrininkas, muziejininkas.
TUČIUS ANTANAS  (1902 01 19–2000 10 28), tautodailininkas, tapytojas.
U
ULDUKIS EDMUNDAS (1950 08 15), pulkininkas.
URBONIENĖ EUGENIJA (1943 01 10–2017 12 25), žurnalistė, literatė, kupiškėnų tarmės puoselėtoja.
USINAVIČIUS JURGIS (Augulis Napalys) (1932 03 27), žurnalistas, prozininkas.
UŽTUPAS VILIUS (1927 03 01–2008 08 29), žurnalistas, humanitarinių mokslų (istorija) daktaras.
UŽUSIENIS JURGIS (1927 04 20–2015 03 21), kunigas, monsinjoras.
V
VAIČIKAUSKAITĖ IRENA (1928 08 29–2018 02 22), pedagogė, poetė.
VAIČIKAUSKIENĖ-ŠVALKUTĖ GENIA (1953 09 19), dailės mokytoja ekspertė, tautodailininkė, tapytoja.
VADLŪGA ROMUALDAS (1935 01 13), technologijos mokslų (statybos inžinerija) daktaras, knygų autorius.
VADOKLYTĖ VITA (1968 10 14), mėgėjų teatro režisierė.
VAITIEKŪNAS JONAS (1923 04 06–1986 06 08), agronomas, socialinių mokslų daktaras, knygų autorius.
VAITIEKŪNAS FELIKSAS (1926 07 15–2016 06 11), vertėjas.
VAITIEKŪNAS LIONGINAS (1903 01 02–1988), pedagogas, vienas pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos mokslo sistemos ir tautinės mokyklos organizatorių.
VAITIEKŪNAS PETRAS (1936 10 13–2019 06 21), habil. technologijos mokslų (energetika ir termoinžinerija) daktaras, profesorius.
VAITKŪNAS DOMAS (1893 09 04/16–1988 06 24), visuomenės veikėjas, ilgametis Kupiškio valsčiaus viršaitis.
VAITKŪNIENĖ-ŽIAUNYTĖ VIRGINIJA (1954 11 03), biomedicinos mokslų daktarė.
VAITONIS GINTAUTAS (1954), tautodailininkas, kalvis.
VAITOŠKA IGNAS (1909 11 07–1983 12 22), gydytojas.VAIVUTSKAS ANTANAS (1916 03 23–1980 08 12) publicistas, vertėjas.
VALBASYS LINAS (1909 01 11/240–2004 06 18), poetas.
VALECKIENĖ-MAŽEIKYTĖ ADELĖ (1925 12 10–2016 10 17), kalbininkė, habil. humanitarinių mokslų (filologija) daktarė.
VALINSKAITĖ BRONĖ (1955 05 30), poetė.
VANAGAS ALEKSANDRAS (1934 08 12–1995 04 13), kalbininkas, habil. humanitarinių (filologija) mokslų daktaras, akademikas.
VAPŠIENĖ IRENA (1959 10 17), tautodailininkė, tapytoja, vytelių pynėja.
VARDŪNAS PETRAS ( tikroji pavardė Kurkulis) (1892 05 28/16–1988 04 12), poetas, vertėjas.
VASILIAUSKAS BENJAMINAS (1927 09 27–2003 04 03), gydytojas, habil. medicinos mokslų daktaras, profesorius.
VASILIAUSKIENĖ ALDONA VLADISLAVA (1945 07 23), istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.
VENCEVIČAIĖ-KUTKUVIENĖ JADVYGA (1898 01 25–1984 04 27), operos dainininkė (mecosopranas).
VENCKUS ALGIRDAS (1959 10 09), tautodailininkas, tapytojas.    
VEZBERGIENĖ PAULINA (1923 04 16–1992 07 12), tautodailininkė, audėja.
VYČINAS VINCAS (1918 09 21–1996 03 27), filosofijos daktaras, profesorius.
VIDUGIRIS LINAS (1928 01 23–2018 11 14), inžinierius, technologijos mokslų (statybos inžinerija) daktaras.
VIDUGIRIS TOMAS (1893 09 20–1979 04 27), kariškis.
VIKSVA JUOZAPAS ANTANAS (1860 10 14/26–1920 11 20), kunigas, knygnešys.
VILČINSKAS JONAS ANTANAS (1856–1919 05 08), vargonininkas, knygnešys, daraktorius.
VILČINSKAS KAZYS (1914 08 15–2004 03 31), fotografas.
VILĖNIŠKIS ADOMAS (1846–1921), ūkininkas, Adomynės bažnyčios fundatorius.
VILĖNIŠKIS JUOZAPAS (1873 07 02/14–1952 03 16), kunigas.
VILIMAS VIDAS (1953 04 16–2006 05 27),  pedagogas, visuomenininkas.
VILUTIS ALGIRDAS (1936 06 21), inžinierius, mechanikas, literatas.
VIRELIŪNAITĖ VITALIJA (1960 03 12), tautodailininkė (karpiniai iš popieriaus),  
VIRELIŪNAS ANTANAS (1887 06 20–1925 07 23), pedagogas, kalbininkas, gamtininkas.
VIRELIŪNAS JONAS (1886 05 06–1920 11 11), prozininkas, publicistas.
VYTARTAS ANTANAS (1863 12 3/15–1932 02 08), publicistas, religinės literatūros rengėjas, kunigavo Kupiškyje.
VIZBARAS FELIKSAS (1880 03 27–1970), inžinierius, architektas.
VIZBARAS JONAS (1869 02 14–1919 03 27), kunigas, publicistas.
VIZBARAS JONAS (1929 10 24–2018 02 01), ekonomistas, socialinių mokslų daktaras.
VIZBARAS RAMŪNAS (1976 07 30), tautodailininkas, medžio drožėjas.
VIZBARAS VALDEMARAS (1954 07 31), inžinierius, buriuotojas, kapitonas.
VOSYLYTĖ BIRUTĖ (1945 09 02), zoologė, biomedicinos mokslų (biologija) daktarė.
VOSYLYTĖ BRONĖ (1897 11 22–1972 10 01), kalbininkė.
VOSYLYTĖ KLEMENTINA (1938 02 08), kalbininkė, žodynininkė, humanitarinių mokslų (filologija) daktarė, Kupiškio rajono Garbės pilietė (2008).
Z
ZALANSKAS ALGIRDAS (1920 07 29–1983 07 03), aktorius.
ZAVECKIENĖ-ZUBAVIČIŪTĖ ONA ŽIEDŪNĖ (1934 06 08), bibliografė, knygotyrininkė, humanitarinių mokslų (istorija) daktarė.
ZINKEVIČIENĖ-JONUŠYTĖ ALDONA (1919 03 24–2013 08 04), mokytoja.
ZINKEVIČIUS VLADAS (1923 02 04–1982 01 26), mokytojas, chorvedys, vargonininkas.
ZLATKUS PETRAS (1940 09 23), poetas ir prozininkas.
ZOLUBAS ALGIMANTAS (1933 09 06–2020 12 21), inžinierius, visuomenės veikėjas.
ZULONAS ANTANAS (1942 12 24), kunigas.
ZULONAS PETRAS (1910 11 16–1982 01 26), aktorius.
ZULONAS POVILAS (1912 09 27–1996 11 21), mokytojas, etnografinio teatro „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ režisierius.
Ž
ŽALYS BRONIUS (1921 09 08–2007 04 30), poetas, publicistas. (Iš atsiminimų...)
ŽALYTĖ DANGUOLĖ (1959 05 13), vertėja.
ŽEBRYTĖ JONĖ (1929 09 01–2011 08 17), bibliotekininkė, bibliografė, kraštotyrininkė.
ŽEKONIS BRONIUS (1911 02 17–1944 07 07), dailininkas.
ŽEKONIS JONAS (1934 03 08), gydytojas, habil. biomedicinos mokslų (odontologija) daktaras.
ŽEKONIS VIKTORAS (1810–1880), dailidė , liaudies skulptorius, dirbo Salamiesčio krašto kaimuose.
ŽEKONYTĖ-PAVASARIENĖ SIGITA (1966 01 06), tautodailininkė (karpiniai iš popieriaus).
ŽIAUNYS MYKOLAS (1899 11 06–1973), mokytojas, visuomenės veikėjas.
ŽIKARIS FELIKSAS (1887 05 25–1943), mokytojas.
ŽILINSKAS PRANAS JUOZAS (1942 11 11), fizikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius.
ŽILINSKIENĖ-AUGUSTINAITĖ VIDA (1942 06 25), kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė.
ŽIŪKAITĖ ALDONA (1931 05 15–2003 08 18), dailininkė.
ŽIŪKIENĖ ALBINA (1892 03 14 / 26–1978 03 01), liaudies dainininkė, dainų pateikėja. 
ŽUKAS DOMINYKAS (1824 02 19–1904 12 17), kunigas, religinės literatūros rengėjas.
ŽVILIUVIENĖ-KAZIŪNAITĖ IRENA (1944 01 24), dailininkė, grafikė.Dokumentai parsisiuntimui
Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-22 12:01