Kraštotyros darbai

Kupiškio rajono kultūros ir švietimo įstaigose parengtų ir saugomų kraštotyros darbų katalogas (PDF)

TURINYS


PRATARMĖ

Peržiūrėdama senuosius, anksčiau leistus katalogus, pamaniau, kodėl neparengus panašaus pobūdžio leidinio, nes kraštotyros darbus Kupiškio rajone rašo ir saugo ne tik bibliotekos, bet ir muziejai, mokyklos, kultūros namai, kitos įstaigos, įmonės, įvairios nevyriausybinės organizacijos. Pastaraisiais metais dėmesys etninei kultūrai, mūsų krašto praeičiai išaugo, įvairių kraštotyros darbų parengiama tikrai nemažai, tačiau informacijos apie jų tematiką ir saugojimą vietas labai stigo. Tai ir paskatino paruošti šį leidinį – „Kupiškio rajono kultūros ir švietimo įstaigose parengtų ir saugomų etnokultūros bei kraštotyros darbų katalogą“. Ateityje planuojama parengti ir kitose rajono įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose, asmeniniuose archyvuose saugomų kraštotyros darbų katalogą.

Kataloge suregistruoti 370 kraštotyros darbai (jau leidyklose išleisti kraštotyrinio pobūdžio leidiniai čia neįtraukti). Kraštotyros darbų aprašai dėstomi pagal Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) skyrių temas, o skyrių viduje – kraštotyros darbų autorių pavardžių abėcėlės tvarka. Tik skyriuje „Personalijos“ medžiaga dėstoma kraštotyros darbuose aprašomų asmenų pavardžių abėcėlės tvarka. Leidinio pabaigoje pateikiama kraštotyros darbų autorių ir darbuose minimų asmenų pavardžių rodyklė. Prie pavardės parašytas skaičius nurodo kraštotyros darbo aprašo, kuriame asmuo minimas, pozicijos eilės numerį. Katalogas nėra išsamus, nes ne visos kultūros įstaigos, mokyklos pateikė informaciją apie jose parengtus ir saugomus kraštotyros darbus.

Netradicinis leidinys skiriamas moksleiviams, studentams, mokytojams, kultūros darbuotojams, kraštotyrininkams, visiems besidomintiems mūsų krašto istorija, kultūros paveldo išsaugojimu.

Dėkoju Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Kupiškio rajono savivaldybei, finansiškai parėmusioms katalogo leidybą. Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai bei jos filialams, Kupiškio etnografijos muziejui, Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokykloms ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms už pateiktus kraštotyros darbų sąrašus. Be jų geranoriškos pagalbos nebūčiau galėjusi įgyvendinti savo sumanymo.

Danutė Baronienė

BIBLIOTEKOS. ISTORIJOS. KRONIKOS. METRAŠČIAI (1–54)
 1. Ažusienienė B. Lukonių bibliotekos metraštis (1976–2006). Lukonys. 2006. – 170 p. Mašinraštis. (Lukonių b-ka).
 2. Bartaševičienė A. Salamiesčio bibliotekos istorija. Salamiestis. 1970. – 25 p. Rankraštis. (Salamiesčio b-ka). Salamiesčio bibliotekos istorija nuo įsikūrimo 1950 metais iki 1970 metų.
 3. Breivienė I. Subačiaus bibliotekos metraštis. Subačius. 1981. – 14 p. Rankraštis. (Subačiaus b-ka).
 4. Bugailiškienė R. Skapiškio bibliotekos metraštis. Skapiškis. 2004–2006. – 48 p. Mašinraštis. (Skapiškio b-ka). Skapiškio bibliotekos metraščiai už 2004, 2005, 2006 metus.
 5. Burkauskienė B. Šimonių bibliotekos istorija. Šimonys. 1976. – 119 p. Rankraštis. (Šimonių b-ka). Šimonių bibliotekos istorija nuo bibliotekos įsikūrimo 1939 metais iki 1976 metų.
 6. Černienė S. Noriūnų bibliotekos metraštis (1983–1995). Noriūnai. 1995. – 148 p. Mašinraštis. (Noriūnų b-ka).
 7. Gabnienė M. Skapiškio bibliotekos istorija. Skapiškis. 1985. – 50 p. Rankraštis. (Skapiškio b-ka). Skapiškio bibliotekos istorija nuo bibliotekos įsikūrimo 1940 metais iki 1985 metų.
 8. Gasparonienė I. Noriūnų bibliotekos metraštis (2000–2006). Noriūnai. 2006. – 55 p. Mašinraštis. (Noriūnų b-ka).
 9. Gudienė V. Butėnų kaimo bibliotekos istorija. Šimonys. 1976. – 159 p. Rankraštis. (Šimonių b-ka). Butėnų kaimo bibliotekos istorija nuo įsteigimo iki  jos uždarymo (1947–1976).
 10. Gudonienė L. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos biblioteka – metodinis centras. Kupiškis. 2004. – 49 p.Mašinraštis. + CD. (Kupiškio g-jos b-ka).
 11. Janušonienė J. Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metraštis už 2005 metus. Kupiškis. 2006. – 47 p. Mašinraštis. (KVB).
 12. Janušonienė J. Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metraštis už 2006 metus. Kupiškis. 2007. – 66 p. Mašinraštis. (KVB).
 13. Kleniauskienė K. Knygos šventės Kupiškyje. Kupiškis. 1998. – 53 p. Mašinraštis. (KVB). Apie 1972–1983 metais Kupiškio rajoninės (vėliau centrinės) bibliotekos organizuotas knygos šventes.
 14. Kleniauskienė K. Kupiškio viešosios bibliotekos metraštis už 1998 metus. Kupiškis. 1999. – 40 p. Mašinraštis. (KVB).
 15. Kleniauskienė K. Kupiškio viešosios bibliotekos metraštis už 1999 metus. Kupiškis. 2000. – 53 p. Mašinraštis. (KVB).
 16. Kleniauskienė K. Kupiškio viešosios bibliotekos metraštis už 2000 metus. Kupiškis. 2001. – 56 p. Mašinraštis. (KVB).
 17. Kleniauskienė K. Kupiškio viešosios bibliotekos metraštis už 2001 metus. Kupiškis. 2001. – 42 p. Mašinraštis. (KVB).
 18. Kleniauskienė K. Kupiškio viešosios bibliotekos metraštis už 2002 metus. Kupiškis. 2002. – 53 p. Mašinraštis. (KVB).
 19. Kleniauskienė K. Neužmirštamų susitikimų aidai. D. 1. Kupiškis. 1999. – 92 p. Mašinraštis. (KVB). Apie Kupiškio rajono viešosios bibliotekos 19751995 metais organizuotus literatūrinius vakarus, susitikimus su rašytojais, literatūros kritikais, aktoriais.
 20. Kopūstienė J. Kupiškio centrinės bibliotekos metraštis (1980–1984). Kupiškis. 1985. – 99 p. Mašinraštis. (KVB).
 21. Levickienė M. Naivių kaimo bibliotekos metraštis (1996–2006). Naiviai. 2006. – 216 p. Mašinraštis. (Naivių b-ka).
 22. Liogienė R. Juodpėnų bibliotekos istorijos faktai. Juodpėnai. 2002.– 30 p. Mašinraštis. (Juodpėnų b-ka).
 23.  Liogienė R. Juodpėnų bibliotekos metraštis (1999–2000). Juodpėnai. 2000. – 47 p. Mašinraštis. (Juodpėnų b-ka).
 24. Liogienė R. Juodpėnų bibliotekos kronika, 2001 m. Juodpėnai. 2006. – 132 p. Mašinraštis. (Juodpėnų b-ka).
 25. Masiulienė R. Migonių kaimo bibliotekos metraštis už 2000 metus. Migonys. 2001. – 40 p. Rankraštis. (Migonių b-ka).
 26. Naivių bibliotekos istorija (1960–1973) / parengė J. Pajuodienė, L. Kiaulėnienė, R. Stanienė. Naiviai. 1973. – 21 p. Rankraštis. (Naivių b-ka).
 27. Namiejūnienė E. Adomynės bibliotekos metraštis, 2000 m. Adomynė. 2001. –10 p. Mašinraštis. (Adomynės b-ka).
 28. Nanienė I. Bakšėnų bibliotekos metraštis (1973–1981). Salamiestis. 1981. – 103 p. Rankraštis. (Bakšėnų b-ka).
 29. Navikienė B. Kupiškio centrinės bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metraštis (1977–1985). Kupiškis. 1985. – 265 p. Rankraštis. (KVB).
 30. Navikienė B. Kupiškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metraštis (1986–1996). Kupiškis. 1997. – 221 p . Rankraštis. (KVB).
 31. Navikienė B. Kupiškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metraštis (1997–2000). Kupiškis. 2000. – 110 p. Mašinraštis. (KVB).
 32. Navikienė B. Kupiškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metraštis už 2001 metus. Kupiškis. 2002. – 30 p. Mašinraštis. (KVB).
 33. Navikienė B. Kupiškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metraštis už 2002 metus. Kupiškis. 2003. – 46 p. Mašinraštis. (KVB).
 34. Navikienė B. Kupiškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metraštis už 2003 metus. Kupiškis. 2004. – 37 p. Mašinraštis. (KVB).
 35. Navikienė B. Kupiškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metraštis už 2004 metus. Kupiškis. 2005. – 25 p. Mašinraštis. (KVB).
 36. Palionytė R. Kupiškio centrinės bibliotekos kronika, 1977 m. Kupiškis. 1977. – 123 p. Mašinraštis. (KVB).
 37. Palšiūnienė J. Subačiaus gyvenvietės bibliotekos istorija. Subačius. 1977. – 20 p. Rankraštis. (Subačiaus b-ka).
 38. Palšiūnienė J. Subačiaus gyvenvietės bibliotekos metraštis (1979–1981). Subačius. 1981. – 34 p. Rankraštis. (Subačiaus b-ka).
 39. Parvalkevičiūtė V. Naivių bibliotekos metraštis (1990–1994). Naiviai. 1994. – 19 p. Rankraštis. (Naivių b-ka).
 40. Pipynienė J. Kupiškio viešosios bibliotekos metraštis už 2003 metus. Kupiškis. 2004. – 41 p. Mašinraštis. (KVB).
 41. Pipynienė J. Kupiškio viešosios bibliotekos metraštis už 2004 metus. Kupiškis. 2005. – 39 p. Mašinraštis. (KVB).
 42. Pipynienė J. Kupiškio viešosios bibliotekos metraštis už 2005 metus. Kupiškis. 2006. – 51 p. Mašinraštis. (KVB).
 43. Pipynienė J. Kupiškio viešosios bibliotekos metraštis už  2006 metus. Kupiškis. 2006. – 50 p. Mašinraštis. (KVB).
 44. Pipynienė J. Kupiškio metraštis bibliotekos metraštis už  2007 metus. Kupiškis. 2007. – 55 p. Mašinraštis. (KVB).
 45. Pipynienė J. Skapiškio bibliotekos metraštis (2000–2002). Skapiškis. 2003. – 85 p. Mašinraštis. (Skapiškio b-ka).
 46. Skapiškio bibliotekos metraštis (1986–1999) / parengė M. Gabnienė, G. Klabytė, Z. Muntrimaitė, J. Pipynienė. Skapiškis. 1999. – 96 p. Mašinraštis. (Skapiškio b-ka).
 47. Stanienė R. Skapiškis spaudoje: bibliografinė rodyklė (1975–1984): diplominis darbas. Skapiškis. 1985. – 90 p. Įrišta. (KVB).
 48. Šarskuvienė A. Gimnazijos biblioteka-skaitykla: dabartis ir ateitis. Kupiškis. 2001. – 50 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-jos b-ka).
 49. Vosylienė J. Kupiškio bibliotekos istorija iki 1990 metų: diplominis darbas. Kupiškis. 1991. – 109 p. Įrišta. (KVB).
 50. Žalkauskaitė K. Kupiškio rajono bibliotekų istorija. D. 1. Kupiškis. 1973. – 138 p. Mašinraštis. (KVB).
 51. Žalkauskaitė K. Kupiškio rajono bibliotekų istorija. D. 2. Kupiškis. 1973. – 105 p. Mašinraštis. (KVB).
 52. Žalkauskaitė K. Kupiškio rajono bibliotekų istorija. D. 3. Kupiškis. 1973. – 112 p. Mašinraštis. (KVB).
 53. Žalkauskaitė K. Kupiškio rajono bibliotekų istorija. D. 4. Kupiškis. 1974. – 87 p. Mašinraštis. (KVB).
 54. Žibaitienė P. Naivių bibliotekos metraštis (1979–1983). Naiviai. 1983. – 39 p. Rankraštis. (Naivių b-ka).
MUZIEJAI. LAIKRAŠČIAI (55–56)

MUZIEJAI

55. Šarskuvienė A. Kupiškio miesto muziejai. Kupiškis. 2001. – 60 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-jos b-ka).
Darbas supažindina su Kupiškio rajone esančiais muziejais, analizuojama muziejų lankymo situacija, populiariausios ekspozicijos.

LAIKRAŠČIAI

56. Kupiškio rajono ir mokyklų laikraščiai / parengė E. Briedytė, M. Domžaitė, R. Dilytė. Kupiškis. 2004. – 19 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-jos b-ka). Trumpa Kupiškio rajono laikraščių „Kupiškėnų mintys“, „Kupiškio žinios“ bei L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos „Savas“ ir P. Matulionio vidurinės mokyklos „Matulionietis“ laikraštėlių atsiradimo istorija.

RELIGIJA. TEOLOGIJA. KULTO PASTATAI (57–64)
57. Ažusienienė B. Lukonių koplytėlės istorija. Lukonys. 1999. – 12 p. Rankraštis. (Lukonių b-ka).

58. Baltrūnaitė J. Skapiškio parapija: šaltiniai ir istoriografija. Skapiškis. 1999. – 27 p. Mašinraštis. (Skapiškio b-ka).

59. Gudonienė L. Kupiškio bažnyčia ir Kupiškio miesto kapinės. Kupiškis. 2004. – 36 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-jos b-ka).

Darbe pateikta bažnyčios ir miesto kapinių istorija, informacija apie Kupiškio bažnyčioje kunigavusius kunigus, jų palaidojimo vietas.

60. Ivanauskas J. Kupiškio parapijos istorija XX a.: diplominis darbas.  Kupiškis. 2008. –112 p. Mašinraštis. (KVB).

61. Kovaliūnienė J. Palėvenės bažnyčios, vienuolyno ir miestelio istorija. Noriūnai. 1994. – 50 p. Mašinraštis. (Noriūnų J. Černiaus pagr. m-kla).

Darbe pateikta  Palėvenės bažnyčios, vienuolyno, miestelio istorija, gyventojų atsiminimai.

62. Kurkulienė A.,V. Pakalniškienė V. Adomynės Šv. Mergelės Marijos vardo parapija. Adomynė. 2008. – 110 p. Mašinraštis. (Adomynės pagr. m-kla).

Apžvelgiama  Adomynės bažnyčios istorija nuo jos įkūrimo 1912 metais iki 2007 metų, pateiktos čia dirbusių kunigų, vargonininkų biografijos.

63. Milaknienė J. Kupiškio dekanatas. Kupiškis. 2003. – 31 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-jos b-ka).

Pateikiama informacija apie Kupiškio rajone esančias bažnyčias, koplyčias, statistika apie parapijiečių skaičių. Surinkti padavimai ir legendos apie šias bažnyčias.

64. Stapulionienė L. Palėvenėlės parapijos istorija. Palėvenėlė. 2000. – 18 p. Mašinraštis. (Palėvenėlės pagr. m-kla).
DEMOGRAFIJA. STATISTIKA (65–67)
65. Aukštikalnienė Z. Antašavos miestelio gyventojų surašymas  2001–2002 metais. Antašava. 2002. – 39 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).

66. Aukštikalnienė Z. Antašavos moksleivių surašymas 2001–2002 metais. Antašava. 2002. – 18 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).

67. Gromakova T. Demografinės problemos Šimonių seniūnijoje. Šimonys. 2002. – 189 p. Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).
BANKAI. FINANSAI (68)
68. Sasnauskas V. Kupiškio smulkaus kredito bankas. Kupiškis. 1979. – 16 p. Mašinraštis. (KVB).
POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KUPIŠKYJE (69–75)
69. Aleknaitė N. Kupiškio rajono komjaunimo organizacija: bibliografija (1919–1973). Kupiškis. 1974. – 220 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).

70. Bočiulis A. V. Rekašiaus vidurinės mokyklos komjaunimo organizacijos istorija. Kupiškis. 1977. – 35 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).

71. Dlutskienė I. Antašavos aštuonmetės mokyklos pionierių organizacijos metraštis. Antašava. 1970. – 15 p. Mašinraštis. (Antašavos m-kla).

72. Gudonienė L. Partijų veikla Kupiškyje. Kupiškis. 2004. – 58 p. Mašinraštis + CD. (Kupiškio g-ja).

Kupiškio mieste esančių politinių partijų tikslai ir programos.

73. Lauciuvienė J. Didžprūdėlių aštuonmetės mokyklos komjaunimo organizacijos metraštis. Antašava. 1974. – 70 p. Mašinraštis.

74. Pretkuvienė B. Maksvyčių aštuonmetės mokyklos komjaunimo organizacijos istorija. Rudiliai. 1983. – 57 p. (Rudilių J. Laužiko pagr. m-kla).

75. Tuskienė I. Naivių kaimo bendruomenė. Kupiškis. 2004. – 37 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
TEISĖTVARKOS ĮSTAIGOS. PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA (76–77)
76. Baronienė D. Iš Kupiškio ugniagesių istorijos. Kupiškis. 2002. – 50 p. Mašinraštis + CD. (KVB).
77. Kudijanovas V., Urbonas R. Kupiškio rajono vidaus reikalų skyriaus istorija (1918–1986). Kupiškis. 1986. – 112 p. Mašinraštis. (KEM).
Apžvelgiama milicijos (policijos) sistemos raida 1918–1941 metais ir sovietiniu laikotarpiu iki 1986 metų. Darbe yra buvusių milicijos darbuotojų prisiminimų. Dalis tekstų parengta straipsnių sovietinėje spaudoje pagrindu.
KULTŪROS NAMAI. LAISVALAIKIO CENTRAI (78–83)
78. Muralienė V. Antašavos kultūros namų istorija. Antašava. 1970. – 100 p. Rankraštis. (AKN).
79. Pustovaitienė A. Folkloro ansamblio „Kupkėmis“ metraštis. D. 1. 1995–1999. Kupiškis. 1999. – 20 p. Mašinraštis. (KKC).
80. Pustovaitienė A. Folkloro ansamblio „Kupkėmis“ metraštis. D. 2. 2000–2004. Kupiškis. 2004. – 20 p. Mašinraštis. (KKC).
81. Pustovaitienė A. Folkloro ansamblis „Kupkėmis“ metraštis. D. 3. 2005–2006. Kupiškis. 2007. – 20 p. Mašinraštis. (KKC).
82. Vezbergienė B. Antašavos kultūros namų etnografinio kolektyvo „Sidabrinė gija“ istorija. Antašava. 1999. – 17 p. Rankraštis. (KVB).
83. Vezbergienė B. Antašavos kultūros namų etnografinio kolektyvo „Sidabrinė gija“ renginiai. Antašava. 2000. – 40 p. Rankraštis. (KVB).
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS. IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS (84–114)
84. Blaževičienė D. Jie mokėsi mūsų mokykloje. Juodpėnai. 2001. – 10 p. Mašinraštis. (Juodpėnų b-ka).

Apie buvusius Juodpėnų pagrindinės mokyklos mokinius, mokytojus, mokyklos renginius.

85. Bražiūnienė J. Mūsų mokytojai: 2000 –2001. Kupiškis. 2001. – 89 p. Mašinraštis. (Kupiškio P. Matulionio pagr. m-kla).

Kupiškio Povilo Matulionio vidurinėje mokykloje dirbusių mokytojų sąrašai, biografijos, nuotraukos.

86. Bražiūnienė J. Povilo Matulionio vidurinės mokyklos metraštis 1996 metais. 1998. – 88 p. Mašinraštis. (Kupiškio P. Matulionio pagr. m-kla).

87. Bražiūnienė J. Povilo Matulionio vidurinės mokyklos metraštis 1999–2000 metais. Kupiškis. 2000. – 100 p. Mašinraštis. (Kupiškio P. Matulionio pagr. m-kla).

88. Bražiūnienė J. Povilo Matulionio vidurinės mokyklos metraštis 2004–2005 metais. Kupiškis. 2005. – 125 p. Mašinraštis. (Kupiškio P. Matulionio pagr. m-kla).

89. Dlutskienė I. Antašavos aštuonmetės mokyklos įsikūrimo istorija. Antašava. 1962. – 16 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).

90. Gaušienė M. Kupiškio mokykla iki 1940 metų. Kupiškis. 1965. – 10 p. Mašinraštis. (KVB).

91. Jankauskienė V., Valauskienė J. Kupiškis Laurynas Stuoka-Gucevičius Gymnasium: past, present, future  prospects. Kupiškis. 2007. 1 vaizdo diskas (DVD). (Kupiškio g-ja).

92. Jėčiuvienė P. Maksvyčių pagrindinė mokykla (1924–1988). Rudiliai. 1988. – 64 p. Mašinraštis. (Rudilių m-kla).

93. Jėčiuvienė P. Maksvyčių aštuonmetės mokyklos metraštis. Rudiliai. 1978–1979. –17 p. Rankraštis. (Rudilių pagr. m-kla).

94. Jėčiuvienė P. Maksvyčių devynmetės mokyklos metraštis. Rudiliai. 1988–1989. – 40 p. Mašinraštis. (Rudilių pagr. m-kla).

95. Jėčiuvienė P. Maksvyčių devynmetės mokyklos istorija. Rudiliai. 1989–1992. – 74 p. Rankraštis. (Rudilių pagr. m-kla).

96. Jėčiuvienė P. Maksvyčių  septynmetės mokyklos istorija. D. 1. Rudiliai. 1969. – 48 p. Albumas-rankraštis. (Rudilių pagr. m-kla).

97. Jėčiuvienė P. Maksvyčių septynmetės mokyklos istorija. D. 2. Rudiliai. 1969. – 39 p. Albumas-rankraštis. (Rudilių pagr. m-kla).

98. Jėčiuvienė P. Maksvyčių septynmetės mokyklos istorija. D. 3. Rudiliai. 1969. – 56 p. Albumas-rankraštis. (Rudilių pagr. m-kla).

99. Jurgelionienė Z., Mergiūnienė D. Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centro „Varpelis“ metraštis. Kupiškis. 1995. – 30 p. Mašinraštis. (VJUC).

100. Kapčienė V. Juodpėnų aštuonmetės mokyklos istorija (1961–1974). Juodpėnai. 1975. – 41 p. Albumas-rankraštis. (Juodpėnų b-ka ).

101. Kavoliūnienė E. Le gymnase de Laurynas Stuoka-Gecevičius au pase, a present eta l aveniu. Kupiškis. 2007. – 1vaizdo diskas (DVD). (Kupiškio g-ja).

102. Kopūstienė L. Išnykusios Kupiškio rajono mokyklos. Kupiškis. 2006. – 49 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).

Trumpa informacija ir užrašyti prisiminimai apie uždarytas Gyvakarų, Kinderių, Miliūnų, Migonių, Kuosėnų, Didžprūdžių, Papilių, Puponių, Vėžionių, Uoginių, Skodinių pradžios mokyklas.

103. Kurkulienė A., Pakalniškienė V. Adomynės pagrindinės mokyklos istorija. Adomynė. 2007. – 32 p. Mašinraštis. (Adomynės pagr. m-kla).

Adomynės mokyklos istorija nuo įsikūrimo 1939 metais iki 2007 metų.

104. Marinskienė V., Adomonytė D.  Čivonių pradinės mokyklos istorija. [b.m.]. – 18 p. Rankraštis. (Naivių b-ka).

105. Marinskienė V. Naivių Juozo Matulio pradinės mokyklos metraštis (1998–2003). Naiviai. 2004. – 59 p. Mašinraštis. (Naivių b-ka).

106. Misiūnienė R. Šimonių mokykla: 1980–2000. Šimonys. 2001. – 250 p. Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).

Šimonių mokyklos istorija.

107. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos istorija (1983–2007) / parengė J. Kovaliūnienė. Noriūnai. 2007. – 300 p. Mašinraštis ir rankraštis. (Noriūnų J. Černiaus pagr. m-kla).

Mokyklos istorija ir foto reportažai, kuriuos surinko mokyklos jaunieji kraštotyrininkai, vadovaujami mokytojos Jugasės Kovaliūnienės.

108. Pakalniškienė V. Medžiaga apie Adomynės pagrindinėje mokykloje dirbusius mokytojus. Adomynė. 2008. – 10 p. Mašinraštis. (Adomynės  pagr. m-kla).

109. Pretkuvienė B. Noriūnų aštuonmetės mokyklos istorija. Noriūnai. 1977. – 120 p. Mašinraštis. (KVB).

110. Renkame Juodpėnų mokyklos istoriją: ekspedicijos projektas / autorių kolektyvas. Juodpėnai. 2001. – 138 p. Mašinraštis. (Juodpėnų b-ka).

111. Sasnauskas V. Kupiškio mokykla iki 1940 metų. Kupiškis. 1968. – 41 p. (KVB).

112. Senvaitienė V. Žaidelių mokyklos istorija (1979–1996). Palėvenėlė. 1996. – 28 p. Mašinraštis. (Palėvenėlės pagr. m-kla).

113. Stančikienė A. Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ metraštis. Kupiškis. 2007.– 100 p. Mašinraštis. (Lopšelis-darželis „Saulutė“).

114. Šarkienė S. Alizavos mokyklos mokytojai. Alizava. 2000. – 80 p. Mašinraštis. (Alizavos pagr. m-kla).
ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI. TAUTOSAKA (115–151)
115. Aleksandravičiūtė R., Kopūstaitė J. Vaikų gimstamumas Kupiškio rajone 1990–1999 metais. Kupiškis. 2000. – 28 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
116. Alizavos ir Antašavos sodybų darželiai anksčiau ir dabar / parengė D. Petrauskaitė, B. Medelinskaitė, Z. Mažeikienė. Antašava. 2004. – 56 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
117. Apie gėlių darželius / parengė D. Sokienė, A. Čiurlytė, A. Švelnienė. 1977. – 44 p. Mašinraštis. (KVB).
118. Brazauskienė R. Lino gyvenimo vargai ir grožis: projektas. Antašava. 2003–2004. – 56 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
              Pateikta medžiaga apie lino gyvenimą nuo sėklos iki audimo. Aprašyti lino perdirbimo etapai, iliustruota nuotraukomis ir piešiniais. Užrašyti Darsiškių kaimo gyventojų Julijos ir Jono Trasykių prisiminimai apie lino auginimo ir apdorojimo darbus, įrankius, pateiktos išaustų lininių audinių fotografijos.
119. Čiurlytė A. Apie vaikų auginimą ir auklėjimą Kupiškio rajono Virbališkių kolūkio kaimuose. Virbališkis. 1984. – 36 p. Mašinraštis. (KEM).
120. Čiurlytė A. Gyvulių ir paukščių priežiūra, žemės ūkio produktų pirminis apdorojimas ir laikymas valstiečio sodyboje. Virbališkis. 1984. – 235 p. Mašinraštis. (KEM).
121. Dlutskienė I. Kaip vystoma gyvulininkystė Antašavos apylinkėje. Antašava. 2000–2001. – 46 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
                Pateikta medžiaga apie vietos gyventojų auginamus gyvūnus, mįslės ir prietarai apie gyvulius, iš šeimininkių užrašyti mėsos konservavimo receptai, gyventojų pasakojimai apie ūkius.
122. Dugnienė I. O mes žaisdavome taip: projektas. Antašava. 2002–2003. – 14 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
Užrašyti vyresniosios kartos žmonių prisiminimai ir pasakojimai apie vaikystėje ir jaunystėje žaistus žaidimus. Darbe pateikti 17 žaidimų aprašymai.
123. Dugnienė I. Penktos klasės mokinių pirmoji knyga. Antašava. 2004–2005. – 21 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
                Pateikta 5 klasės mokinių kūryba: apsakymai, eilėraščiai, miniatiūros. Mokiniai dalijasi išgyvenimais apie tėviškės gamtą, metų laikus, žmones ir jų darbus, šventes, bendraujant su tėvais ir seneliais, draugais.
124. Gromakova T. Grybavimo tradicijos Šimonyse. Šimonys. 2004. – 60 p. Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).
125. Gromokova T., Misiūnienė R. Gyvasis tautos turtas.  Šimonys. 2001. – 30 p. Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).
126. Gromokova T., Misiūnienė R. Senieji lietuvių šeimos papročiai: vaikų žaislai ir žaidimai. Šimonys. 2002. – 40 p. Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).
127. Joninės: projektas / parengė L. Žekonienė, V. Baginskienė, I. Dugnienė, Z. Aukštikalnienė, B. Kairienė, Z. Pavilonienė. Antašava. 2006–2007. – 51 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
128. Keršulienė D. Senovinės dainos. Juodpėnai. 1982. – 25 p. Mašinraštis. (Juodpėnų b-ka).
                Dainos ir tautosaka surinkta Juodpėnų apylinkėse.
129. Kopūstienė J. Senovinės kupiškėnų vestuvės: literatūros sąrašas (1966–1983). Kupiškis. 1984. – 46 p. Mašinraštis. (KVB).
130. Kuliukienė J.,Talijūnienė A. Alizavos apylinkių etninė kultūra. Alizava. 2004. – 22 p. Mašinraštis. (Alizavos pagr. m-kla).
131. Laidojimo papročiai ir apeigos Kupiškio krašte XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje / parengė L. Kopūstienė, A. Sokaitė. Kupiškis. 2003. – 39 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
             Pasakojimai apie Šimonių krašto amatininkus.
132. Misiūnienė R. Šimonių krašto etnografija: vestuviniai papročiai, dainos (1962–1980). Šimonys. 1980. – 275 p. Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).
133. Paukštienė V. Linarovis, linamynis, kūlimas Skodinių ir aplinkiniuose kaimuose. Šepeta. 1998. – 12 p. Mašinraštis. (Šepetos b-ka).
134. Paukštienė V. Vestuvių „sodo“ darymas Kupiškio krašte. Šepeta. 1998. – 10 p. Rankraštis. (Šepetos b-ka).
              Užrašyti vestuvinių sodų ir verbų pynėjos, ilgametės „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ dalyvės A. Augustavičienės prisiminimai.
135. Pavilonienė  Z. Odė gamtai – darželio gėlės: projektas.  Antašava. 2004–2005. – 26 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
136. Petrulienė D. Gaigalių kaimo dainos.  1973. – 43 p. Mašinraštis. (Šepetos A. Adamkienės pagr. m-kla).
137. Petrulienė D. Puodininkystės amatas ir puodžius. 1973. – 16 p. Mašinraštis. (Šepetos A. Adamkienės  pagr. m-kla).
138. Petrulienė D. Skodinio tarybinio ūkio Papilių kaimo dainos (1972–1977). [b. m.] – 77 p. Mašinraštis. (Šepetos A. Adamkienės pagr. m-kla).
139. Ragauskienė D. Puponių kaimo senovinės dainos. 1975. – 38 p. Rankraštis. (KVB).
           Dainų pateikėjos Puponių kaimo dainininkės Uršulė Baltušienė ir Karolina Gabrėnienė. Jos pateikė 25 dainų tekstus.
140. Ribokaitė V. Gėlių darželis valstiečio sodyboje. Rudiliai. 2005. – 7 p. Mašinraštis. (Rudilių b-ka).
141. Stapulionienė L., Frozienė R. Palėvenėlės apylinkių tradicijos ir papročiai. Palėvenėlė. 1996. – 24 p. Mašinraštis. (Palėvenėlės pagr. m-kla).
142. Šarkienė S. Prūsagalės kaimo jaunimo dainos, dainuotos pokario metais. Alizava. 1995. – 46 p. Mašinraštis. (Alizavos pagr. m-kla).
143. Šarskuvienė A. Kapinės ir laidojimo papročiai. Kupiškis. 2001. – 41 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
                Darbe aprašomi senovės lietuvių laidojimo papročiai, apeigos, tyrinėjimas mirusiųjų skaičiaus kitimas rajone, epitafijų įvairovė.
144. Timukienė L. Šimonių etnografinis ansamblis, jo repertuaras ir istorija: bakalauro darbas.  Vilnius. 1999. – 1 elektron. opt. diskas (CD). (KVB).
145. Valaitienė G. Smulkioji tautosaka apie Šepetą ir aplinkinius kaimus. Šepeta. 1978. – 16 p. Rankraštis. (Šepetos b-ka).
146. Vanagienė V. Kaip vystoma augalininkystė Antašavos apylinkėje. Antašava. 2000–2001. – 22 p. Mašinraštis. (Antašavos  pagr. m-kla).
Aprašomos Antašavos gyventojų sodybos, darželiuose auginami augalai, pateiktos augalų nuotraukos.
147. Vanagienė V. Nuo grūdo iki duonos riekės: projektas. Antašava. 2000–2001. – 31 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
              Projekto dalyviai svečiavosi pas Astravų kaimo gyventoją, kartu su ja kepė duoną, sužinojo apie senas duonos kepimo tradicijas, užrašė duonos kepimo receptus.
148. Vosylienė J. Gėlių darželis valstiečio sodyboje. Salamiestis. 2005. – 9 p. Mašinraštis. (Salamiesčio b-ka).
149. Žekonienė L. Jaunimo pramogos iš kartos į kartą.  Antašava. 2001–2002. – 14 p. Mašinraštis. (Antašavos  pagr. m-kla).
150. Žekonienė L. Pilietis. Jaunimo užimtumas Antašavoje. Antašava. 2002–2003. – 16 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
151. Žekonienė L. Senosios talkų tradicijos Antašavos apylinkėje. Antašava. 2001–2002. – 15 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
             Surinkta ir apibendrinta medžiaga apie Antašavos apylinkių gyventojų kiaulių skerdimo, mėšlavežio, šienavimo, rugiapjūtės talkų tradicijos. Užrašyti 29 gyventojų pasakojimai.
GAMTA. SAUGOMOS TERITORIJOS. UPĖS. EŽERAI (152–163)
152. Baginskienė V. Kokį vandenį geriame?: tyrimai ir pastebėjimai daryti Antašavos apylinkėse. Antašava. 2002. – 13 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
153. Baginskienė V. Pyvesos paslaptys. Antašava. 2004.– 23 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
154. Baginskienė V. Vanduo – gyvybės šaltinis. Antašava. 2005–2006. – 41 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
155. Chmieliauskas S., Dešrys R. Kupiškio rajono paminkliniai medžiai ir parkai. Kupiškis. 2001. – 19 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
156. Inapas A. Ką pasakoja Lėvens slėnis: projektas. Kupiškis. 2003. – 64 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Aprašomi gamtos paminklai, esantys Lėvens slėnio draustinyje, susipažindinama su jo augmenija, gyvūnija.
157. Inapas A. Kupiškio marių augalija ir gyvūnija. Kupiškis. 2000. – 17 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
158. Mažeikienė Z. Kupiškio rajono saugomos teritorijos. Kupiškis. 2003. – 33 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Pateikiama informacija apie rajono draustinius, analizuojama jų veikla, paskirtis.
159. Mikšienė N. Naivių kaimo gamta ir kultūra. Kupiškis. 2006. – 72 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
160. Milaknienė J. Kupiškio rajono saugomos teritorijos. Kupiškis. 2003. – 26 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Trumpai aprašomos Kupiškio rajone esančios saugomos teritorijos ir gamtos objektai: 9 draustiniai, 3 parkai, 4 medžiai, 1 atodanga, 1 šaltinis.
161. Milaknienė J. Noriūnų dvaro parkas. Noriūnai. 2001. – 32 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
162. Sasnauskas V. Kupa.  Kupiškis. 1975. – 10 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
163. Sasnauskas V. Orai Kupiškyje: 1960–1979. Kupiškis. 1980. – 433 p. Mašinraštis. (KEM).
MEDICINA (164–169)
164. Čiurlytė A. Iš liaudies veterinarijos. Virbališkis. 1984–1985. – 178 p. Mašinraštis. (KEM).
165. Grybauskienė E. Mano gyvenimo akimirkos: foto kronika iš autorės darbo ir gyvenimo akimirkų. Subačius. 1982. – 27 p. Rankraštis. (KEM).
166. Kraujūnienė V. Kupiškio rajono centrinės ligoninės metraštis. Kupiškis. 1980. – 106 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
167. Tamošiūnienė M. Kupiškio rajono centrinės ligoninės medicinos bibliotekos 1978 metų metraštis. Kupiškis. 1979. – 34 p. Mašinraštis. (KEM).
168. Tamošiūnienė M. LTSR nusipelnęs gydytojas Ipolitas Franckevičius. Kupiškis. 1982. – 157 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
169. Venslovaitė Z., Kraujūnienė V. Kupiškio rajono centrinės ligoninės 1979 metų metraštis. Kupiškis. 1979. – 33 p. Mašinraštis. (KEM).
ŽEMĖS ŪKIS. MIŠKŲ ŪKIS. MEDŽIOKLĖ (170–179)
170. Ažusienienė B. Lukonių kolūkio istorija (1955–1976). Lukonys. 1988. – 81 p. Rankraštis. (Lukonių b-ka).
171. Bočiulis A. Kupiškiečių prisiminimai ir fotografijos apie kolektyvizaciją. 1980. – 163 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
172. Dlutskienė I. Antašavos kolūkio istorija. Antašava. 1975. – 57 p. Rankraštis. (KEM).
173. Jėčiuvienė P. Kupiškio rajono „Laisvės“ kolūkio istorija. Rudiliai.1998.– 22 p. Rankraštis.
174. Kovaliūnienė J. Byčių kolūkio istorija. 1987. – 76 p. Rankraštis. (Noriūnų J. Černiaus pagr. m-kla).
175. Lauciuvienė J. „Nemuno “ kolūkio istorija. 1974. – 153 p. Rankraštis.
176. Misiūnienė R.,Gromakova T. Kolūkių kūrimo laikotarpis Šimonyse. Šimonys. 2004. – 25 p. Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).
177. Pakšys P. Žemės ūkio kolektyvizacija, koncentracija ir specializacija Kupiškio rajone 1948–1978 metais. Kupiškis. 1978. – 19 p. Mašinraštis. (KVB).
178. Petrulienė D. Skodinio tarybinio ūkio ekonomika ir dabartis. [b.m.]. – 40 p. Rankraštis. (Šepetos A.Adamkienės pagr. m-kla).
179. Vildžiūnienė A., Ažusienienė B. „Vienybės“ kolūkio istorija (1955–1988). Lukonys. 1989. – 63 p. Rankraštis. (Lukonių b-ka).
INŽINIERIJA. TECHNIKA APSKRITAI (180–184)
180. Gudonienė L. Kupiškio gatvių istoriniai pavadinimai. Kupiškis. 2004. – 41 p. + CD. Mašinraštis.  (Kupiškio g-ja).
Supažindinama su Kupiškio miesto gatvių istorija, pavadinimų kilme ir raida.
181. Kopūstienė J. Vėjo malūnai. Kupiškis. 1981. – 10 p. Mašinraštis. (KVB).
           Supažindina su Kupiškio mieste esančiais malūnais, jų istorija.
182. Kovaliūnienė J. Kupiškio MSMV įmonės istorija. Noriūnai. 2005. – 70 p. Mašinraštis. (Noriūnų J. Černiaus pagr. m-la).
183. Kriaučiūnienė L. Statybinių medžiagų gamykloje dirbančio darbo veterano Petro Zulono atsiminimai. Kupiškis. 1987. – 20 p. Mašinraštis. (KVB).
184. Reklama Kupiškyje / parengė autorių kolektyvas, vadovė A. Šarskuvienė. Kupiškis. 2001. – 35 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
            Žymesnių Kupiškio objektų reklama, jos aprašymas.
MENAS. ARCHITEKTŪRA. ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLAI. AMATAI (185–217)
185. Ažusienienė B. Sodyba: [Jono Ramanausko sodyba, Varaniškių k.]. Lukonys.  2005. – 15 p. Mašinraštis. (KVB).
186. Baronienė D. Baronų sodyba: [ Griauželiškių k.]. Kupiškis. 2005. – 25 p. Mašinraštis. (KVB).
187. Baronienė D. Gražiausios rajono sodybos. Kupiškis. 2001. – 30 p. Mašinraštis. (KVB).
188. Baronienė D. Naujai atgimsta kryžiai ir paminklai rajone. D. 1. Kupiškis. 1991. – 42 p. Mašinraštis. (KVB).
189. Baronienė D. Kupiškio civilinės kapinės. Kupiškis. 2001. – 30 p. Mašinraštis. (KVB).
190. Bočiulis A. Fašistinio teroro aukų kapinės Kupiškyje. Kupiškis. 1968. – 13 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
191. Bočiulis A. Kupiškio tarybinių karių kapinės. Kupiškis. 1968. – 10 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
192. Dešrienė L. Einu duobėtu keliuku į senąją sodybą Auliškio kaime...: [apie  Algimanto ir Eleonoros Glemžų senąją sodybą]. Alizava. 1996. – 36 p. Mašinraštis. (Alizavos b-ka, KVB).
193. Elskienė-Mackevičiūtė V. Dvaramiškis – vienkiemių kaimas. Kupiškis. 2001. – 162 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
194. Gasparonienė I. Elisonų sodyba: [ Aukštaičių k.]. Noriūnai. 2006. – 13 p. Mašinraštis. Įrišta. (Noriūnų b-ka).
195. Gaušienė M. Kupiškio rajono kalviai. Kupiškis. 1973. – 72 p. Mašinraštis. (KEM).
196. Gromakova T. Istoriniai revoliuciniai paminklai Šimonių apylinkėje. Šimonys. 1976. – 66 p. Mašinraštis.(KEM).
197. Gromakova T. Medinė architektūra Šimonyse iki 1940 metų. Šimonys. 2002. – 115 p. Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).
198. Gromakova T. Šimonių žydų lemtis: tai neturi pasikartoti. Šimonys. 2002–2003. – 70 p.  Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).
199. Inapienė I. Barzdžiukų sodyba: [Virbališkių k.]. Virbališkiai. 2006. – 58 p. Įrišta. (Virbališkių b-ka, KVB).
200. Kairienė B. Antašavos gražinimas ir švarinimas. Antašava. 2003–2004. – 20 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-la).
201. Kilienė L. Kryždirbystė Šimonių apylinkėse ir jos meistrai. Šimonys. 2002. – 66 p. Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).
202. Kovaliūnienė J. Kryždirbystė Palėvenės parapijoje ir jos meistrai. Noriūnai. 2002. – 41 p. Mašinraštis. (Noriūnų J. Černiaus pagr. m-kla).
203. Levickienė M. Naivių kaimo sodybos. Naiviai. 2002. – 11 p. Mašinraštis. (Naivių b-ka, KVB).
204. Levickienė M. Keršulių sodybos pastatai: [Mičiūnų k.]. Naiviai. 2005. – 10 p. Mašinraštis. (Naivių b-ka, KVB).
205. Mažeikytė S. Blaivybės paminklo atstatymas. Skapiškis. 1991. – 39 p. Mašinraštis. (KVB).
206. Mažeikytė S. Skapiškio krašto amatininkai: 1918–2003.  Skapiškis. 2003. – 113 p. Mašinraštis. (KVB).
207. Miškauskienė O. Elvyros ir Petro Augulių senosios sodybos aprašymas. Virbališkiai. 2000. – 102 p. Mašinraštis. (Virbališkių b-ka, KVB).
208. Namiejūnienė E. Gasparo Vilėniškio sodyba: [apie Adomynės dvaro savininko Adomo Vilėniškio sodybą ir jo šeimą]. Adomynė. 2006. – 14 p. Mašinraštis. (Adomynės b-ka, KVB).
209. Paliukienė-Zavadskaitė M. Užmaršties jūron skęstantis gyvasis Čiuladų kaimas. Kupiškis. 2004–2005. – 40 p.  Mašinraštis. (KVB).
210. Palšiūnienė J. Subačiaus miestelis: Retos Linkevičienės sodyba. Subačius. 2000. – 9 p. Rankraštis. (Subačiaus gv. b-ka).
211. Paukštienė V. Stasės ir Gaudento Šilinių sodyba: [Slavinčiškio k.]. Šepeta. 2000. – 64 p. Mašinraštis. (Šepetos b-ka, KVB).
212. Rastenytė V. Įsimintini įvykiai Kupiškio rajone. Kupiškis. 1974–1986. – 24 p. Rankraštis. (KEM).
213. Ribokaitė V. Senosios kaimo sodybos ir jų žmonės: ūkininkų Čerkauskų sodyba. Rudiliai. 2000. – 24 p. Rankraštis. (Rudilių b-ka).
214. Sasnauskas V. Kupiškio miesto amatai, prekyba ir kai kurie kiti verslai: XX a. pirmoje pusėje iki 1940 m. Kupiškis. 1979. – 76 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
215. Sankauskienė R. Pamatykime savo krašto istorijos ir kultūros paminklus. Šepeta. 2007. CD. (Šepetos b-ka).
216. Stoliarovas A. Kupiškio miesto kapinės: lauko tyrimų ir praktikos darbas. Kaunas. 2005. – 1 elektron. opt. diskas (CD). (KVB).
217. Vilčinskienė R. Antano Kubiliaus gimtoji sodyba: [Čečelių k.]. 2006. – 7 p. Mašinraštis + CD. (Subačiaus  gv. b-ka).
MUZIKA. ŠOKIS. TEATRAS (218)
218. Baronienė D.  Kupiškio krašto chorai. Kupiškis. 2000. – 70 p. Mašinraštis. (KVB).
BENDROJI KALBOTYRA IR FILOLOGIJA (219–228)
219. Baronienė D. Kupiškio rajono literatūrinės vietos. 1984. – 22 p. Mašinraštis. (KVB).
220. Kalvelienė M. Šimonių krašto tautosaka (1991–2003). Šimonys. 2004. –147 p. Mašinraštis. (Šimonių pagr.  m-kla).
221. Kežienė R. Gimtosios tarmės fonetika. [b. m.]. – 10 p. Mašinraštis + CD. (Šepetos A. Adamkienės pagr. m-kla).
222. Kilienė L. Gimtosios tarmės fonetika. Šimonys. 2002. – 14 p. Mašinraštis + CD. (Šimonių pagr. m-kla).
223. Kilienė L. Šimonių apylinkės vietų vardai. Šimonys.  2005. – 31 p. Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).
224. Petrulienė D. Senoviniai dabar naudojami žodžiai. Šepeta. 1973. – 12 p. Mašinraštis. (Šepetos A. Adamkienės pagr. m-kla).
225. Petrulienė D. Skodinio tarybinio ūkio ir Šepetos gyvenvietės žmonių pavardės ir vardai. Šepeta. 1973. – 45 p. Mašinraštis. (Šepetos  A. Adamkienės pagr. m-kla).
226. Sandaraitė B. Adomynės aštuonmetės mokyklos mikrorajono vietovardžiai. 1973. – 12 p. Mašinraštis. (Adomynės pagr. m-kla).
227. Sankauskienė R. Šepeta. 2007. – 17 p. Mašinraštis. (Šepetos A. Adamkienės pagr. m-kla).
228. Vildžiūnienė J. Gyvakarų kaimo asmenvardžiai ir vietovardžiai. Kupiškis. 2003. –  86 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
GEOGRAFIJA. ISTORIJA. KRAŠTOTYRA (229–327)
229. Atgimimo žingsniai Kupiškio krašte: projektinė medžiaga / parengė V. Lapienienė, J. Bražiūnienė, N. Puzelienė. Kupiškis. 2004–2005. – 89 p. Mašinraštis. (Kupiškio P. Matulionio pagr. m-kla).
230. Ažusienienė B. Pamarnakių kaimo istorija. Lukonys. 1996. – 11 p. Mašinraštis. (Lukonių b-ka).
231. Banytė E. Garsūs Kupiškio žmonės. Kupiškis. 2006. – 35 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Trumpi biografiniai faktai apie Kupiškyje bei Lietuvoje žymius žmones: F. Jakutytę, A. J. Greimą, L. Kondrotaitę, A. Blažį, V. Mičiulienę, M. Vaitiekūną.
232. Baronienė D. Kryžiai su trimis datomis. Kupiškis. 1990. – 12 p.  Mašinraštis. (KVB).
Irkutsko srities kapinėse palaidotų kupiškėnų  tremtinių palaikų pervežimas į Kupiškį.
233. Baronienė D. Kupiškio rajono Garbės piliečiai. Kupiškis. 1988. – 46 p. Mašinraštis. (KVB).
Darbe surinkta  trumpi biografijos duomenys ir bibliografija apie Kupiškio rajono Garbės piliečius: rašytoją Juozą Baltušį, Albertą Markauską, akademiką Juozą Matulį, Petrą Murauską, generolą Praną Petronį, Semioną Sarkisjaną , Petrą Anilionį, dailininkus Veroniką Šleivytę, Boleslovą Motuzą-Matuzevičių.
234. Baronienė D. Kupiškio rajono knygnešiai. Kupiškis. 1990. – 60 p. Mašinraštis. (KVB).
235. Baronienė D. Kupiškio rajono revoliucinio judėjimo dalyvių bibliografinis žodynas: 1918–1940. Kupiškis. 1984. – 170 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
236. Baronienė D. Pirmųjų tremtinių kančios. Kupiškis. 1990. – 42 p. Mašinraštis. (KVB).
1940–1941 metų pirmųjų Kupiškio krašto tremtinių bei jų šeimos narių prisiminimai apie tremtį.
237. Bartusevičienė V. Subatėnai – 1991 metų Sausio 13-osios įvykių sūkuryje. Subačius. 2007. – 28 p. Mašinraštis. (Subačiaus g-ja).
238. Bočiulis A. Buržuazinių nacionalistų teroras fašistinės okupacijos ir pokario metais: prisiminimai ir fotografijos. Kupiškis. 1980. – 158 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
239. Bočiulis A. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. Kupiškis. 1975. – 136 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
240. Bočiulis A. Kupiškėnų prisiminimai apie fašistinės okupacijos metus. Kupiškis. 1968. – 18 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
241. Bočiulis A. Kupiškėnų prisiminimai apie tarybinę žemės reformą 1940 metais. Kupiškis. 1979. – 66 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
242. Bočiulis A. Mokytojo K. Pajarsko prisiminimai apie 1940 m. mokyklos komjaunuolius. Kupiškis. 1968. – 12 p. (Kupiškio g-ja).
243. Bočiulis A.Revoliucijos įvykiai 1918–1919 metais Kupiškyje. Kupiškis. 1967. – 25 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
244. Bočiulytė A., Mažuikienė D. Palėvenėlės kaimo praeitis ir šiandiena. Kupiškis. 2005. – 81 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Supažindinama su Palėvenėlės miestelio, bažnyčios, mokyklos istorija, išnykusiais kaimais, sodybomis, darželiuose auginamais augalais, gėlėmis, vaistažolėmis. Analizuojama geriamojo ir telkinių vandens sudėtis.
245. Buzėnaitė I. Bikonių kaimo istorija. Kupiškis. 1993. – 9 p. Mašinraštis. (KVB).
246. Dešrienė L. Kuokiškio kaimo istorija. Alizava. 1999. – 18 p. Mašinraštis. (Alizavos b-ka).
247. Dešrienė L. Ratautiškio vienkiemio istorija. Alizava. 2000. – 34 p. Mašinraštis. (Alizavos b-ka).
248. Dugnienė I. Gyvenimo tėkmėj – trys kartos. Antašava. 2003–2004.– 11 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
249. Galinienė L. Virbališkių kaimo istorija ir kultūra. Kupiškis. 2006. – 57 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Pateikiama informacija apie Virbališkių mišką, Kupiškio marias, mikrorajone esančius architektūros pastatus, kapines, kryžius, iš tos vietovės kilusius įžymius žmones. Analizuojama vardų ir pavardžių paplitimas, elektros energijos sunaudojimas, geriamojo ir telkinių vandens sudėtis.
250. Gasparonienė I. Buvę Noriūnų dvaro rūmai. Noriūnai. 2005. – 48 p. Mašinraštis. (Noriūnų b-ka).
251. Gasparonienė I. Palėvenės dvaras. Noriūnai. 2000. – 21 p. Mašinraštis. (Noriūnų b-ka).
252. Gaušienė M. Kupiškio senosios praeities istorija. Kupiškis.1965. – 11 p. Mašinraštis. (KEM, KVB).
253. Gimtinė: projektas, 2003–2004 / parengė V. Lapienienė, J. Bražiūnienė, N. Puzelienė. Kupiškis.  2004. – 109 p. Mašinraštis.  (Kupiškio P. Matulionio pagr. m-kla).
254. Gimtinė: projektas, 2002–2005 / parengė V. Lapienienė, J. Bražiūnienė, N. Puzelienė. Kupiškis.  2005. – 120 p.  Mašinraštis. (Kupiškio P. Matulionio pagr. m-kla).
255. Grigaliūnienė-Balytė A. Kupiškio rajono Bajorų kaimas ir jo žmonės. Kupiškis. 1995. – 154 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
256. Grinienė I. Virbališkių kaimas. Kupiškis.  2005. – 47 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Aprašoma Virbališkių kaimo istorija, geografinė padėtis, įžymūs žmonės.
257. Grubinskienė S. Uoginių kaimo istorija. Antašava. 2000. – 120 p. Mašinraštis. (KVB).
258. Grubinskienė S. Žemaitėlių kaimo istorija. Antašava. 1994. – 20 p. Mašinraštis. (Antašavos b-ka).
259. Gudonienė L. Kupiškis seniau ir dabar. Kupiškis. 2004. – 71 p. Mašinraštis + CD. (Kupiškio g-ja).
Darbe atskleista senojo ir naujojo Kupiškio architektūra, apžvelgta kupiškėnų aprangos stilių istorija.
260. Gudonienė L. Sąjūdis Kupiškyje. Kupiškis. 2004. – 59 p. Mašinraštis + CD. (Kupiškio g-ja).
Surinkta  medžiaga apie Sąjūdžio veiklą Kupiškyje, užrašyti pirmųjų sąjūdininkų prisiminimai.
261. Inapienė I. Virbališkių kaimas. Virbališkiai. 2005 .– 26 p. Mašinraštis. (Virbališkių b-ka).
262. Jonušytė A. Kupiškio krašto žemdirbių trėmimai 1948–1950 m. ir gyvenimas tremtyje: diplominis darbas. Vilnius. 1992. – 105 p. Mašinraštis. Įrišta. (KEM, KVB).
263. Jonuškienė A. Kupiškio rajono archeologiniai paminklai. Subačius. 2003. – 46 p. Mašinraštis. (Subačiaus g-ja).
264. Juodpėnų kolūkio kompleksinės ekspedicijos medžiaga / parengė V. Rastenytė, V. Sasnauskas. Kupiškis. 1975. – 96 p. Mašinraštis. Įrišta. (KEM, KVB).
265. Jurkevičienė B. Skapiškio kultūrinis gyvenimas. Kupiškis. 2004. – 78 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Supažindinama su kultūriniu gyvenimu, kultūros namų teatro istorija, veikla. Aprašomi įdomesni miestelio pastatai, pateikiamos nuotraukos, piešiniai.
266. Kalvelienė M., Gromakova T. Šimonių krašto tremtiniai, partizanai. Šimonys. 1999–2007. – 47 p. Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).
Darbe užrašyti buvusių tremtinių ir politinių kalinių, partizanų atsiminimai, pateiktos  anketos.
267. Kavoliūnienė E. Alizavos praeitis ir nūdiena. Kupiškis. 2005. – 70 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
268. Keršulienė E. Kerelių kaimas. Mičiūnai. 1998. – 26 p. Mašinraštis. (KVB).
269. Keršulienė E. Mičiūnų kaimas. Mičiūnai. 1998. – 30 p. Rankraštis. (KVB).
270. Keršulienė. E. Tatkonių kaimas. Mičiūnai. 1998. – 38 p. Rankraštis. (KVB).
271. Kirstukienė V. Alizava. Jos praeitis ir dabartis. Alizava. 2006. – 60 p. Mašinraštis. (Alizavos pagr. m-kla).
272. Kleniauskienė K. Prasmingo darbo dešimtmečiai: Kupiškio rajono bibliotekininkių prisiminimai. D. 2. Kupiškis. 2000. – 50 p. Mašinraštis. (KVB).
273. Kopūstienė J. Kupiškio mieste gyvenančių Didžiojo Tėvynės karo dalyvių bibliografinis žodynas: 1964–1985. Kupiškis. 1985. – 105 p. Mašinraštis. (KVB).
274. Kopūstienė J. Prasmingo darbo dešimtmečiai: rajono bibliotekininkių – darbo veteranių atsiminimai. D.1. Kupiškis. 1986. – 67 p. Mašinraštis. (KVB).
275. Kovaliūnienė J. Dvarai: istorija, praradimai, dabartis ir ateitis. Noriūnai. 2007. – 50 p. Mašinraštis. (Noriūnų J. Černiaus pagr. m-kla).
Pasakojimai apie Noriūnų, Aukštaičių, Antašavos, Salamiesčio dvarus,nuotraukos. Užrašyti gyventojų pasakojimai apie asmenybes, susijusias su dvarais.
276. Kovaliūnienė J. Noriūnų lankytinos vietos. Noriūnai. 2004. – 55 p. Mašinraštis. (Noriūnų J. Černiaus pagr. m-kla).
Palėvenės vienuolynas, bažnyčia, Buivėnų ąžuolas ir senkapis, Noriūnų dvaras, kumetynas.
277. Kovaliūnienė J. Noriūnų seniūnijos kaimų istorijos ir asmenybės. Noriūnai.  2005. – 154 p. Mašinraštis. (Noriūnų J. Černiaus pagr. m-kla).
Aukštaičių, Palėvenės, Noriūnų kaimų trumpos istorijos ir juose gyvenančių žmonių atsiminimai.
278. Kovaliūnienė J. „Šio amžiaus datos – tarsi gairės. Laisvės gynėjų dienos aidai“. Noriūnai. 2006. – 16 p. Rankraštis ir mašinraštis. (Noriūnų J. Černiaus pagr. m-kla).
Noriūniečių 1991 metų Sausio 13-osios įvykių dalyvių atsiminimai, mokinių rašiniai, piešiniai.
279. Kovaliūnienė J. 1991 metų Sausio 13-osios atgarsiai Kupiškio rajone ir Noriūnuose. 1993. – 60 p. Mašinraštis. (Noriūnų J. Černiaus pagr. m-kla).
Sausio 13-osios įvykių dalyvių atsiminimai, nuotraukos.
280. Kručienė O. Katelių giminės takais: [Suvainių k.]. Palėvenėlė. 2006. – 19 p. Mašinraštis. (Palėvenėlės b-ka).
281. Kručienė O. Palėvenėlės dvaro pasakojimai. Palėvenėlė. 1998. – 29 p. Mašinraštis. (Palėvenėlės b-ka).
282. Kručienė O. Suvainių kaimas ir jo gyventojai. Palėvenėlė. 1993–2000. – 27 p. Mašinraštis. (Palėvenėlės b-ka).
283. Kručienė O. Vienintelė Suvainių kaime: senosios kaimo sodybos ir jų žmonės. Palėvenėlė. 2000. – 24 p. Mašinraštis. (Palėvenėlės b-ka).
284. Kupiškio vandens saugyklos dugno tyrinėjimai: kompleksinės ekspedicijos medžiaga / autorių kolektyvas, vadovas V. Sasnauskas. Kupiškis. 1978–1980. – 339 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
285. Kurkulienė A. Adomynės dvaro istorija. Adomynė. 2000. – 34 p. Mašinraštis. (Adomynės pagr. m-kla).
286. Lapienienė A. Juodpėnų kraštas. Kupiškis. 2005. – 65 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Supažindinama su Juodpėnų istorija, pastatų architektūra, geografine padėtimi, augalais, analizuojama socialinė gyventojų sudėtis.
287. Levickienė M. Naivių kaimas. Naiviai. 2002. – 14 p. Rankraštis. (Naivių b-ka).
288. Liogienė R. Bagdonavos kaimo istorija. Juodpėnai. 1993. – 34 p. Rankraštis. (Juodpėnų b-ka).
289. Liogienė R. Laikas ir žmogaus atmintis: Vandos Šimonytės sodybos istorija. Juodpėnai. 2000.– 62 p. Mašinraštis. (Juodpėnų b-ka).
290. Liogienė R. Žydų pėdsakai Juodpėnų kaime. Juodpėnai. 2001. – 12 p. Mašinraštis. (Juodpėnų b-ka).
291. Masiulienė R. Sibiras praeityje ir širdyje. Migonys. 1999. – 33 p. Rankraštis. (Migonių b-ka).
Buvusio tremtinio Broniaus Masiulio prisiminimai.
292. Mažylienė S. Stukonių kaimo istorija. Laičiai. [b. m.]. – 15 p. Rankraštis. (Laičių b-ka)
293. Merkienė A. Šimonys vakar ir šiandien. Kupiškis. 2005. – 51 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
294. Meškelienė L. Kupiškio rajono Alizavos apylinkės Kalnagalių kaimo aprašymas. Alizava. 1993. – 15 p.  Rankraštis. (Alizavos b-ka).
295. Melioruojamų plotų tyrinėjimas: kompleksinė ekspedicija Čiuladų kaime / autorių kolektyvas, vadovas V. Rastenytė.  Kupiškis. 1977. – 107 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
296. Melioruojamų plotų tyrinėjimas: kompleksinė ekspedicija Radžiūnų kaime / autorių kolektyvas, vadovas P. Penkauskienė.  Kupiškis. 1977. – 121 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
297. Miknevičienė D. Alizava. Jos žmonės. Alizava. 2004. – 84 p. Mašinraštis. (Alizavos pagr. m-kla).
298. Milaknienė J. Antašavos kraštas ir žmonės. Kupiškis. 2003. – 29 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Pateikiami Antašavos , Varniškių, Uoginių vietovių planai, užrašytos dvaro ir iš apylinkinių kaimų kilusių įžymių žmonių istorijos ir biografijos.
299. Misiūnienė R.,Gromakova T. Mūsų tėveliai, seneliai tremtyje. Šimonys.  2002. – 40 p. Mašinraštis. (Šimonių m-kla).
300. Misiūnienė R., Gromakova T. Pokaris Šimonyse. Šimonys. 2002. – 35 p.  Mašinraštis. (Šimonių pagr. m-kla).
301. Parvalkevičiūtė V. Išnykęs Stukų kaimas. Naiviai. 1993. – 7 p. Rankraštis. (Naivių b-ka).
302. Paukštienė v. Nykstantis Rakučių kaimas. Šepeta. 1995. – 10 p. Rankraštis. (Šepetos b-ka).
303. Petrulienė D. Kupiškio rajono Šepetos istorija. Šepeta. 1971. – 51 p.  Mašinraštis. (Šepetos A. Adamkienės pagr. m-kla).
304. Pipynienė J. Nykstantys kaimai: Čypelių kaimas. Skapiškis. 2000. – 25 p. Mašinraštis. (Skapiškio b-ka).
305. Pipynienė J. Nykstantys kaimai: Mikiškių kaimas. Skapiškis. 1993. – 10 p. Rankraštis. (Skapiškio b-ka).
306. Pretkuvienė B. „Laisvės“ kolūkio Didžiojo Tėvynės karo veteranų atsiminimai. 1984. – 19 p. Rankraštis. (KEM).
307. Puidokienė G. Didžiagrašių kaimas. Byčiai. 1993. – 9 p. Rankraštis. (KVB).
308. Račiupėnų mikrorajono istorija ir žymūs žmonės / parengė E. Sokienė, V. Lapienienė, N. Puzelienė. Kupiškis. 2000–2001. – 51 p. Mašinraštis. (Kupiškio P. Matulionio pagr. m-kla).
309. Remeikienė A. Šepetos durpynas, jo praeitis ir ateities perspektyvos. Kupiškis. 2004. – 35 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Pateikiami durpyno istorijos faktai ir raida. Atskiras skyrelis supažindina su durpyno augalija ir gyvūnija.
310. Ribokaitė V. Dūbliškių kaimo istorija. Rudiliai. 1993–1998. – 25 p. Rankraštis. (Rudilių b-ka).
311. Sasnauskas V. Kupiškio miesto istorija. Kupiškis. 1965. – 25 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
312. Sasnauskas V. Kupiškio piliakalnis. Kupiškis. 1975. – 12 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja, Adomynės pagr. m-kla).
313. Sasnauskas V. Kupiškio rajono geografija. Kupiškis. 1973. – 111 p. Mašinraštis. (KEM).
314. Sasnauskas V. Kupiškio senoji praeitis. Kupiškis. 1967. – 35 p. Mašinraštis. (KVB).
315. Stapulionienė L. Palėvenėlės kaimo istorija. Palėvenėlė. 2000. – 25 p. Mašinraštis. (Palėvenėlės b-ka).
316. Šerytė E. Kepurinės kaimas. Adomynė. 1993. – 16 p. Rankraštis. (Adomynės b-ka).
317. Šilinienė L. Gyvakarai vakar ir šiandien. 2006. – 72 p. Mašinraštis + CD. (Kupiškio  g-ja)
318. Šulskis K. Antrojo pasaulinio karo dalyvio Kazimiero Šulskio laiškai iš fronto 1942–1944 m. [b. m.] Rankraščiai. (Noriūnų J. Černiaus pagr. m-kla).
319. Vaičiuvienė J. Šimonys. Kupiškis. 2003. – 65 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Supažindinama su miestelio bei apylinkių istorija, gamta, tradiciniais sodybos bruožais, papročiais, įžymiais žmonėmis.
320. Vaitiekūnaitė V. Ekspedicija į Skapiškį. Kupiškis. 2007. – 112 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Gimnazistai ekspedicijoje rinko medžiagą apie Skapiškio miestelio istoriją, įžymius žmones, kultūros namuose veikiantį teatrą, užrašė apylinkių tautosaką, suregistravo istorijos ir kultūros paminklus.
321. Vezbergas K. Šiaurės vėtrose. Antašava. 1996. – 13 p. Rankraštis. (KVB).
Buvusio politinio kalinio, Norilsko sukilimo dalyvio Kazimiero Vezbergo atsiminimai.
322. Vėžytė A. Antašavos parapijos architektūra, kultūrinis ir politinis gyvenimas. Kupiškis. 2003. – 88 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
Darbe pateikta informacija apie dvaro istoriją, architektūrą ir jo gyventojus, Antašavos krašto žmones, jų sodybas.
323. Vilčinskienė R. Buožių kaimo istorija. Salamiestis. 2000. – 6 p. Mašinraštis. (Salamiesčio b-ka).
324. Vizbarienė D. Apribų, Galsiškių kaimo istorija. Adomynė. 2006. – 15 p. Mašinraštis. (Adomynės b-ka).
325. Žibaitienė P. Išnykęs Juodaikėlių kaimas. Naiviai. 1982. – 11 p. Rankraštis. (Naivių b-ka).
326. Žibaitienė P. Kaimų praeitis „Pakupio“ kolūkyje. Naiviai. 1982. – 15 p. Rankraštis. (Naivių b-ka).
Surinkti ir užrašyti trumpai istoriniai faktai apie Čivonių, Duoniūnų ir Naivių kaimus.
327. Žiura P. Ach, kad ne tie vaikai: Baronų kaimo istorija, papročiai. 1980. – 203 p. Rankraštis. Įrišta. (KVB).
PERSONALIJOS (328–370)
328. Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras Leonas Apšega / parengė K. Kleniauskienė. Kupiškis. 2002. – 70 p. Mašinraštis. (KVB).
329. Širdimi dar nepasenus: [sodų pynėja  Adelė Augustavičienė] / parengė V. Paukštienė. Šepeta. 1999. – 22 p. Rankraštis. (KVB).
330. Diplomatas  Jonas Aukštuolis ir jo gimtinė: [Kalnagalių k.] / parengė L. Dešrienė. Alizava. 2006. – 26 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
331. Prasmingo gyvenimo žingsniai: [bitininkas, politinis kalinys Pranciškus Balčiūnas] / parengė K. Kleniauskienė. Kupiškis. 1999. – 56 p. Mašinraštis. (KVB).
332. Tautodailininko Broniaus Bickaus kūryba / parengė J. Stanišauskaitė. Skapiškis. 2002. – 38 p. Mašinraštis.
333. Knygnešys Kazys Burokas / parengė V. Sasnauskas. Kupiškis. 1978. – 8 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
334. Brigados generolas Jonas Černius / parengė I. Gasparonienė. Noriūnai. 2005. – 37 p. Mašinraštis. (Noriūnų b-ka).
335. Generolas Jonas Černius / parengė J. Kovaliūnienė. Noriūnai. 1997. – 100 p. Mašinraštis ir rankraštis. (Noriūnų J. Černiaus pagr. m-kla).
336. Iš Dulksnių šeimos gyvenimo istorijos / parengė M. Levickienė. Naiviai. 2006. – 23 p. Mašinraštis. (Naivių b-ka).
337. Kupiškėnų daktaras Ipolitas Franckevičius (1887–1973) / parengė J. Kopūstienė.  Kupiškis. 1983. – 17 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
338. „Kūrybai laikas nesvarbu“: [ apie poetę, partizanę Dianą Glemžaitę] / autorių kolektyvas, vadovė L. Kopūstienė. Kupiškis. 2006. – 26 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
339. Akušerė Emilija Grybauskienė / parengė M. Tamošiūnienė. Kupiškis. 1986. – 180 p. Mašinraštis. (KEM).
340. Kalbininkas Grigas Napalys / parengė D. Baronienė. Kupiškis. 1989. – 17 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
341. Dailininkas Antanas Vytautas Indilas / parengė R. Kežienė. Šepeta. 2008. – 8 p. (Šepetos A. Adamkienės pagr. m-kla).
342. Gyvenimas skirtas knygai: [apie buvusią ilgametę Kupiškio rajoninės bibliotekos vedėją Oną  Indrelienę] / parengė K. Kleniauskienė. Kupiškis. 1999. – 59 p. Mašinraštis ir rankraštis. Įrišta. (KVB).
343. Iš Kazimiero Jėčiaus atsiminimų / parengė A. Venckus. Rudiliai. 1987. – 119 p. Mašinraštis. (Rudilių J. Laužiko pagr. m-kla).
344. Vincė Jonuškaitė-Zaunienė: [operos dainininkė] / parengė J. Palšiūnienė., R. Vilčinskienė. Subačius. 2007. – 34 p. Mašinraštis. (Subačiaus b-ka).
345. Jaunystės metai ir dabartis: [apie kraštotyrininkę Eleonorą Keršulienę] / parengė M. Levickienė. Naiviai. 1999. – 26 p. Rankraštis. (Naivių b-ka).
346. Armonika – mano gyvenimas: [apie liaudies muzikantą Aleksandrą Kriuką] / parengė K. Kleniauskienė. Kupiškis. 2000. – 70 p. Mašinraštis. (KVB).
347. Kleopas Kuzminas (Kozmianas) – žymus kupiškėnų švietėjas ir auklėtojas / parengė V. Sasnauskas.– Kupiškis. 1981. – 22 p. Mašinraštis. Įrišta. (KEM, KVB).
348. J. Laužikas: pedagogas, mokslininkas, asmenybė: diplominis darbas / parengė R. Pelenytė. Rudiliai. 2002. – 63 p. Mašinraštis. (Rudilių J. Laužiko pagr. m-kla).
349. Jonas Laužikas: [iš prisiminimų apie prof. J. Laužiką ] / parengė A. Venckus. Rudiliai. 1999–2003. – 59 p. Mašinraštis. (Rudilių J. Laužiko pagr. m-kla).
350. Agnė Lukšytė: [apie rašytoją, gimusią Subačiaus  miestelyje, gyvenančią Autralijoje] / parengė R. Vilčinskienė, J. Palšiūnienė. Subačius. 2007. – 12 p. Rankraštis. (Subačiaus b-ka).
351. Antanas Mackevičius: [literatas] / parengė Z. Kuzmaitė. Noriūnai. 1998. – 35 p. Rankraštis. (Noriūnų b-ka).
352. Gyvenimas kaip knyga: [poetės, mokytojos Alės Elenos Markevičiūtės atsiminimai] / parengė J. Pipynienė. Skapiškis. 1999. – 36 p. Mašinraštis. (Skapiškio b-ka).
353. Kunigas Jurgis Martinaitis: [apie kunigavimo metus Šimonyse 1927–1939 m.] / parengė L. Davainytė. Šimonys. 1999. – 29 p. Rankraštis. (Šimonių b-ka).
354. Profesorius Povilas Matulionis – žymus kupiškėnas miškininkas / parengė V. Sasnauskas. Kupiškis. 1980. – 98 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
355. Mokytoja, poetė Vida Pakšienė / parengė D. Baronienė. Kupiškis. 1998. – 33 p. Mašinraštis. (KVB).
356. Tautodailininkas  Leonas Perekšlis / parengė J. Kopūstienė. Kupiškis. 1989. – 12 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
357. Poetas, tremtinys Bronius Rimša / parengė K. Kleniauskienė. Kupiškis. 2001. – 27 p. Mašinraštis ir rankraštis. (KVB).
358. Knygnešys, šviesuolis ir keistuolis iš Juodpėnų Kazimieras Spaičys / parengė R. Liogienė. Juodpėnai. 1998. –13 p. Mašinraštis. (Juodpėnų b-ka).
359. Tautodailininkė Renė Sriubiškienė / parengė J. Kopūstienė. Kupiškis. 1993. – 10 p. Mašinraštis. Įrišta. (KVB).
360. Prisiminimai, medžiaga apie poetę Zitą Lukošiūtę-Staškūnienę / parengė R. Kežienė. Šepeta. 2008. – 15 p. Mašinraštis. (Šepetos A. Adamkienės pagr. m-kla).
361. Antanas Strazdas Šimonyse: [apie kunigo, poeto A. Strazdo gyvenimą Šimonių krašte] / parengė J. Kašalynaitė. Šimonys. 2000. – 42 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
362. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus keliai į Romą / parengė L. Kopūstienė. Kupiškis. 2003. – 27 p. Mašinraštis. (Kupiškio g-ja).
363. Aistra – dviračių sportas ir kūryba: [sporto veteranas Antanas Šilinis] / parengė M. Levickienė. Naiviai. 1998. – 33 p. Rankraštis. (Naivių b-ka).
364. Nevystančios gėlės: skirta Veronikos Šleivytės 100-osioms metinėms / parengė  L. Žekonienė. Antašava. 2006–2007. – 100 p. Mašinraštis. (Antašavos pagr. m-kla).
365. Dailininkas Antanas Tučius / parengė R. Kežienė. Šepeta. 2008. – 100 p. Rankraštis. (Šepetos A. Adamkienės pagr. m-kla).
366. Mokytoja Domicelė Lapienytė-Urbutienė / parengė E. Namiejūnienė. Adomynė. 1999. – 28 p. Rankraštis. (Adomynės b-ka).
367. Tautodailininkė Genė Vaičikauskienė / parengė J. Palšiūnienė. Subačius. 1999. – 31 p. Rankraštis. (Subačiaus b-ka).
368. „...yra tik klevas...“: [poeto Lino Valbasio gyvenimas, kūryba] / parengė R. Liogienė. Juodpėnai. 2006. – 45 p. Mašinraštis. (KVB).
369. Poetė Bronė Valinskaitė / parengė R. Vilčinskienė, J. Vosylienė. Salamiestis. 1999. – 29 p. Mašinraštis. (Salamiesčio b-ka).
370. Kraštotyrinė medžiaga apie kalbininką  Aleksandrą Vanagą / parengė R. Urbonienė. Subačius. 2004. –  36 p. Mašinraštis. (Subačiaus g-ja).
PAVARDŽIŲ RODYKLĖ
(Paryškinti skaičiai rodo, kad rašoma apie nurodomą asmenį)
Adomonytė D. 106
Aleknaitė N. 69
Aleksandravičiūtė R. 115
Anilionis P. 233
Apšega L. 328
Augustavičienė A. 134,  329
Aukštikalnienė Z. 65, 66, 127
Aukštuolis J. 330
Ažusienienė B. 1, 57, 170, 179, 185, 230
Baginskienė V. 127, 152, 153, 154
Balčiūnas P. 331
Baltrūnaitė J. 58
Baltušienė U. 139
Baltušis J. 233
Banytė E. 231
Baronienė D. 76, 186, 187, 188, 189, 218, 219, 232, 233, 234, 235, 236, 335, 340, 355
Bartaševičienė A. 2
Bartusevičienė V. 237
Bickus B. 332
Blaževičienė D. 84
Blažys A. 231
Bočiulis A. 70, 171, 190, 191, 238, 239, 240, 241, 242, 243
Bočiulytė A. 244
Brazauskienė R. 118
Bražiūnienė J. 85, 86, 87, 88, 229, 253, 254
Briedytė E. 56
Breivienė I. 3
Bugailiškienė R. 4
Burkauskienė B. 5
Buzėnaitė I. 245
Burokas K. 333
Chmieliauskas S. 155
Černienė S. 6
Černius J. 334, 335
Čiurlytė A. 117, 119, 120, 164
Davainytė L. 353
Dešrienė L. 192, 246, 247, 330
Dešrys R. 155
Dilytė R. 56
Domžaitė M. 56
Dlutskienė I. 71, 89, 121, 172
Dugnienė I. 122, 123, 127, 248
Dulksnis K. 336
Elskienė-Mackevičiūtė V. 193
Franckevičius I. 168, 337
Frozienė R. 141
Gabnienė M. 7, 46
Gabrėnienė K. 139
Galinienė L. 249
Gasparonienė I. 8, 194, 250, 251, 334
Gaušienė M. 90, 195, 252
Glemžaitė D. 338
Greimas A. J.  231
Grigaliūnienė-Balytė A. 255
Grinienė I. 256
Grigas N. 340
Grybauskienė E. 165, 339
Gromakova T. 67, 124, 125, 126, 176 , 196, 197, 198, 266, 299, 300
Grubinskienė S. 257, 258
Gudienė V. 9
Gudonienė L. 10, 59, 72, 180, 259, 260
Inapas A. 156, 157
Inapienė I. 199, 261
Indilas A.V. 341
Indrelienė O. 342
Ivanauskas J. 60
Jakutytė F. 231
Jankauskienė V. 91
Janušonienė J.11, 12
Jėčiuvienė P. 92, 93, 94, 95, 96, 97. 98, 173
Jėčius K. 343
Jonušytė A. 262
Jonuškaitė-Zaunienė V. 344
Jonuškienė A. 263
Jurgelionienė Z. 99
Jurkevičienė B. 265
Kairienė B. 126, 200
Kalvelienė M. 220, 266
Kapčienė V. 100
Kašalynaitė J. 361
Kavoliūnienė E. 101, 267
Keršulienė D. 128
Keršulienė E. 268, 269, 270, 345
Kežienė R. 221, 341, 360, 365
Kiaulėnienė L. 26
Kilienė L. 201, 222, 223
Kirstukienė V. 271
Klabytė G. 46
Kleniauskienė K. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 272, 328, 331, 342, 346, 357
Kondrotaitė L. 231
Kopūstaitė J. 115
Kopūstienė J. 20, 131, 181, 273, 274, 337, 356, 359, 362
Kopūstienė L. 102, 129, 286, , 338, 361
Kovaliūnienė J. 61, 107, 174, 182, 202, 275, 276, 277, 278, 279, 335
Kraujūnienė V. 166, 169
Kriaučiūnienė L. 189
Kriuka A. 346
Kručienė O. 280, 281, 282, 283, 344
Kudijanovas V. 77
Kuliukienė J. 130
Kurkulienė A. 62, 103, 285
Kuzmaitė Z. 351
Kuzminas (Kozmianas) K. 347
Lapienienė A. 286
Lapienienė V. 229, 253, 254, 286, 308
Lauciuvienė J. 175, 73
Laužikas J. 348, 349
Levickienė M. 21, 203, 204, 287, 336, 345, 363
Liogienė R. 22, 23, 24, 288, 289, 290, 368
Lukšytė A. 350
Mackevičius A. 351
Marinskienė V. 104, 105
Markauskas A. 233
Markevičiūtė A. E. 352
Martinaitis J. 353
Masiulienė R. 25, 291
Matulionis P. 354
Matulis J. 233
Mažeikienė Z. 116, 158
Mažeikytė S. 205, 206
Mažylienė S. 292
Mažuikienė D. 244
Medelinskaitė B. 116
Mergiūnienė D. 91
Merkienė A. 293
Meškelienė L. 294
Mičiulienė V. 231
Miknevičienė D. 297
Mikšienė N. 159
Milaknienė J. 63, 160, 161, 298
Misiūnienė R. 106, 124, 125, 132, 176, 294, 300
Miškauskienė O. 207
Motuza-Matuzevičius B. 233
Muntrimaitė Z. 46
Muralienė V. 78
Murauskas P. 233
Namiejūnienė E. 27, 208, 366
Nanienė I. 28
Navikienė B. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Pajuodienė J. 26
Pakalniškienė V. 62, 108, 109
Pakšienė V. 355
Pakšys P. 177
Palionytė R. 36
Palšiūnienė J. 37, 38, 210, 343, 350, 367
Parvalkevičiūtė V. 39, 301
Paukštienė V. 133, 134, 211, 302, 329
Pauliukienė-Zavadskaitė M. 209
Pavilonienė Z. 127, 135
Pelenytė R. 348
Penkauskienė P. 296
Perekšlis L. 356
Petrauskaitė D. 116
Petronis P. 233
Petrulienė D. 136, 137, 138, 178, 224, 225, 303
Pipynienė J. 8, 40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 304, 305, 352
Pretkuvienė B. 74, 109, 306
Puidokienė G. 307
Pustovaitienė A. 79 ,80,81
Puzelienė N. 229, 253, 254, 308
Ragauskienė D. 139
Remeikienė A. 309
Rastenytė V. 212, 264, 295
Ribokaitė V. 140, 213, 310
Rimša B. 357
Sandaraitė B. 226
Sankauskienė R.  215, 227
Sarkisjanas S. 233
Sasnauskas V. 68, 111, 162, 163, 214, 264, 284, 311, 312, 313, 314, 333, 347, 354
Senvaitienė V. 112
Sokaitė A. 131
Sokienė D. 117
Sokienė E. 308
Spaičys K. 358
Sriubiškienė R. 359
Stančikienė A. 113
Stanienė R. 26, 47,
Stanišauskaitė J. 332
Stapulionienė L. 64, 141, 315
Staškūnienė-Lukošiūtė Z. 360
Stoliarovas A. 216
Strazdas A. 361
Stuoka-Gucevičius L. 362
Šarkienė S. 114, 142
Šarskuvienė A. 55, 53, 143, 184
Šerytė E. 316
Šilinienė L. 317
Šilinis A. 363
Šleivytė V. 233, 364
Šulskis K. 318
Švelnienė A. 117
Talijūnienė A. 130
Tamošiūnienė M. 167, 168, 339
Timukienė L. 144
Tučius A. 365
Tuskienė I. 75
Urbonas R. 77
Urbonienė R. 370
Urbutienė-Lapienytė D. 366
Vaičiuvienė J. 319
Vaičikauskienė G.367
Vaitiekūnaitė V. 320
Vaitiekūnas M. 231
Valaitienė G. 145
Valauskienė J. 91
Valbasys L. 368
Valinskaitė B. 369
Vanagas A. 370
Vanagienė V. 146, 147
Venckus A. 343, 349
Venclovaitė Z. 169
Vezbergas K. 321
Vezbergienė B. 82, 83
Vėžytė A. 322
Vilčinskienė R. 223, 344, 350, 369
Vildžiūnienė A. 179
Vildžiūnienė J. 228
Vilėniškis A. 208
Vizbarienė D. 324
Vosylienė J. 49, 148, 369
Zulonas P. 189
Žalkauskaitė K. 50, 51, 52, 53
Žekonienė L. 127, 149, 150, 151, 364
Žibaitienė P. 54, 325, 326
Žiura P. 32Dokumentai parsisiuntimui
Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-31 16:21