Bibliotekos leidiniai


Knygos

Kupiškėnai Lietuvos istorijoje / [sudarytoja Lina Matiukaitė]. – [Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2017]. – 20, [6] p.: iliustr., portr.

Leidinukas supažindina su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtu Kupiškio rajono viešosios bibliotekos projektu „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje" ir jo metu vykusių Šimtmečio kupiškėnų rinkimų rezultatais. Plačiau pristatoma 20 daugiausia balsų surinkusių kupiškėnų: disko metikas Virgilijus Alekna, režisierius Povilas Zulonas, aktorė Unė Babickaitė, skulptorius Henrikas Orakauskas, rašytojai Juozas Baltušis ir Renata Šerelytė, poetas Valdemaras Kukulas, dailininkai Kazys Šimonis ir Veronika Šleivytė, etnografės seserys Glemžaitės, dailėtyrininkas Vidmantas Jankauskas, kalbininkė Klementina Vosylytė, muziejininkas Adomas Petrauskas, monsinjoras Klemensas Gutauskas, profesorius Povilas Matulionis ir kt. Visų į šimtuką patekusių asmenybių sąrašas pateikiamas pagal surinktų balsų skaičių.

________________________________________________________________________________________________

Kupiškio rajono kultūros ir švietimo įstaigose parengtų ir saugomų kraštotyros darbų katalogas / Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka; [sudarytoja ir redaktorė Danutė Baronienė].  – Utena: UAB „Utenos spaustuvė“, 2008. – 53 [1] p.: iliustr.

Kataloge suregistruota 370 kraštotyros darbų (leidyklose išleisti kraštotyrinio pobūdžio leidiniai čia neįtraukti), parengtų ir saugomų rajono bibliotekose, muziejuose, kultūros namuose, mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Leidinio pabaigoje pateikiama kraštotyros darbų autorių ir darbuose minimų asmenų pavardžių rodyklė.
________________________________________________________________________________________________
Kūrybinė brolystė: Iš Juozo ir Broniaus Kėdainių epistolinio palikimo / [sudarytoja Lina Matiukaitė; redaktorė Eugenija Urbonienė]. – Vilnius: [Stefanovičiaus personalinė įmonė], 2009. – 207 [1] p.: iliustr.


Vykdant skulptoriaus, Vilniaus dailės instituto profesoriaus Juozo Kėdainio (1915–1998) valią, dalis jo labai vertingos, visą gyvenimą kauptos asmeninės bibliotekos (per 4 tūkst. egzempliorių), kurios pagrindą sudaro meno literatūra, 2001 m. perduota Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai. Kartu su knygomis čia pateko ir daug rankraščių: piešinių, eskizų, bloknotų, užrašų, laiškų.
Didžioji dalis epistolinio palikimo (beveik 500 laiškų) – tai 1933–1996 m. apimantis J. Kėdainio susirašinėjimas su tėviškėje gyvenusiu broliu, liaudies meistru Broniumi Kėdainiu (1919–1998). Knygai atrinkta tik 300 laiškų arba jų fragmentų (Juozo – 186, Broniaus – 114), kuriuose rašoma apie kūrybą ir konkrečių darbų gimimą, Lietuvoje ir užsienio šalyse aplankytas parodas ir muziejus, kultūrinį to meto gyvenimą, perskaitytas ir pageidaujamas įsigyti knygas, rūpestį išsaugoti tėvų namus Karaliūniškyje. Įtraukti ir laiškai, kuriuose vertinami savi ir kitų dailininkų sukurti darbai, dalijamasi kūrybine patirtimi, prašoma pagelbėti kūrybiniame procese. Dailės mokslus baigęs Juozas piešė eskizus, kūrė projektus ir plastilino, vielos, kitų medžiagų ir perduodavo broliui. O kalvis Bronius ėmėsi kūjo, kitų įrankių ir su įkvėpimu dirbo. Taip iš kūrybinės brolystės gimė žvakidės, žibintai, saulutės, kryžiai, pasakų personažai, kiti meniški didesnės apimties darbai. Legendiniais Broniaus pagamintais kaltais skulptūras kalė ne tik Juozas, bet ir jo kolegos. Broliai dažnai susitikdavo – tai Kaune ar Vilniuje, tai Karaliūniškyje ar Šepetoje – kartu kurdavo, ginčydavosi, parūpindavo medžiagų darbams, džiaugdavosi vienas kito sėkme, skatino toliau kurti, tobulėti, skaityti knygas, pagelbėdavo bėdoje. Visai tai atsispindi ir laiškuose.
Šie laiškai – tai ne tik brolių Kėdainių įdomaus ir savito gyvenimo įvairiaspalvė mozaika, bet ir to laikmečio Lietuvos gyvenimo liudijimas. Siekiant išlaikyti autentiškumą, laiškų kalbos stilius nepakeistas, palikti tarmiški žodžiai ir skoliniai, ištaisytos tik rašybos ir skyrybos klaidos. Knyga iliustruota nuotraukomis, eskizais, piešiniais ir kitais rankraštiniais dokumentais.

_____________________________________________________________________________________________
Mano prisiminimai / Gediminas Kaluina [redaktorė ir sudarytoja Lina Matiukaitė; kalbos redaktorė Virginija Juškienė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla ir spaustuvė, 2019. – 313, [2] p.: iliustr., nuotr. (Kupiškėnų biblioteka / 19).

Ši prisiminimų knyga – dovana iš praeities mums visiems, kurią paliko kupiškėnas biomedicinos mokslų daktaras, aukščiausios kategorijos chirurgas, mecenatas G. Kaluina (1929–2018). Aprašydamas savo vaikystę Petrošiškio ir Laukminiškių kaimuose, mokslą Lebedžių ir Virbališkių pradžios mokyklose, Kupiškio ir Panevėžio gimnazijose, medicinos studijas Kaune ir Charkove, nuveiktus darbus tiek profesinėje, tiek visuomeninėje veikloje, savo tėvų, savo giminės ir savo kartos žmonių likimus, prisiminimų autorius skvarbiai ir jautriai pažvelgė į laiko tėkmę, istorijos lūžius, visada išlikdamas pilietiškas žmogus ir karštas Lietuvos patriotas. Aktyvus visuomenininkas didelį dėmesį skyrė Kupiškio krašto istorijos paveldo tvarkymui ir įamžinimui. Knygoje aprašomi nebeveikiančių pradžios mokyklų, partizanų veiklos, sunaikintų sodybų, senųjų kapinių atminimo įamžinimo darbai, kuriems autorius negailėjo nei laiko, nei savo asmeninių lėšų. G. Kaluina prisiminimus rašė 2010–2011 m., jau sulaukęs garbaus amžiaus, naudojosi šeimos ir įvairių organizacijų archyvuose sukauptais dokumentais, nuotraukomis. Padėkos verti jo artimieji, suvokę prisiminimų vertę ir nepalikę užrašų dūlėti namų lentynoje.

________________________________________________________________________________________________

Palėvenės Šv. Dominyko parapijai – 150 metų / [informaciją rinko Aldona Ramanauskienė; sudarė Irena Gasparonienė]. – [Noriūnai], 2009 (Kupiškis: UAB „Skaitmeninė vizija“). – [12] p., įsk. virš.: iliustr.


Leidinyje pateikiamos trumpos istorinės žinios apie Palėvenės kaimą, parapiją ir bažnyčią, spausdinamos Palėvenės bažnyčioje dirbusių ir šiuo metu dirbančių kunigų nuotraukos ir biografijos, minimos parapijoje veikusios ir veikiančios katalikiškos organizacijos, dirbę ir dirbantys vargonininkai. Spausdinami buvusio Palėvenės kunigo Antano Valantino ir dabartinės vargonininkės Gintautės Lauciūtės eilėraščiai apie Palėvenę. Leidinys iliustruotas A. Ramanauskienės ir archyvinėmis nuotraukomis.

________________________________________________________________________________________________

Prošvaistės: Kupiškio rajono literatų klubo „Lėvens balsai" kūrybos almanachas / [sudarytojos Regina Baltrūnienė, Lina Matiukaitė; redaktorės Eugenija Katauskienė, Eugenija Urbonienė; iliustracijų autorė Lena Zinienė]. – Panevėžys: UAB „Panevėžio spaustuvė, 2015. – 231, [1] p.: nuotr., iliustr.


Nuo 1998 m. gyvuojančio literatų klubo „Lėvens balsai" narių pirmasis kūrybos almanachas. Įvadinio straipsnio „Prošvaisčių šviesa" autorė Eugenija Katauskienė. Leidinyje spausdinami 28 autorių kūriniai, daugiausia poezija. Tai ne tik šiuo metu esančių klubo narių kūryba, bet ir keturių jau Anapilin išėjusių poetų – Palmos Onos Stančikaitės, Rimutės Stančikienės, Liudo Šeštoko ir Rimanto Urbono – eilėraščiai. 

________________________________________________________________________________________________

Skulptoriaus Juozo Kėdainio kūryba šiandienos žvilgsniu: 100-osioms gimimo metinėms skirtos parodos katalogas / [sudarytoja Lina Matiukaitė; įžangos straipsnio autorė Nijolė Nevčesauskienė; dailininkė Giedrė Ringelevičienė; kalbos redaktorė Eugenija Urbonienė; nuotraukos Audriaus Cicinsko]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2015 (Vilnius: UAB „Petro ofsetas"). – 60 p.: iliustr.


Leidinys skirtas Karaliūniškio kaime (Kupiškio r.) gimusio skulptoriaus, ilgamečio Vilniaus dailės instituto profesoriaus Juozo Kėdainio (1915–1998) 100-osios gimimo metinėms. Dailėtyrininkė Nijolė Nevčesauskienė straipsnyje „Nepažinti Juozo Kėdainio kūriniai" apžvelgia Kupiškio etnografijos muziejuje ir Kupiškio viešojoje bibliotekoje saugomą J. Kėdainio kūrybinį palikimą. Kataloge pateikiama informacija apie svarbesnes skulptoriaus gyvenimo ir kūrybos datas, personalines ir grupines parodas, spausdinama straipsnių apie J. Kėdainį bibliografija, parodų katalogų ir Kupiškio etnografijos muziejuje saugomų J. Kėdainio skulptūrų sąrašai.

________________________________________________________________________________________________

Užupečkio paveikslaliai / Eugenija Urbonienė; [redagavo Regina Baltrūnienė; apipavidalino Vidmantas Jankauskas]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla ir spaustuvė, 2013. – 143, [1] p.: iliustr. – (Kupiškėnų biblioteka / 10).


Tai serija vaizdelių apie kaimo žmones, kurių gyvenimo istorijos ar įvairios jų išgyvenamos situacijos arba sugalvotos autorės, arba nugirstos iš bendraujančių žmonių, arba specialiai autorei papasakotos. Personažai apgyvendinti kaime išgalvotu – Užupečkio – vardu, jie kalba vaizdinga kupiškėnų tarme, vienaip ar kitaip išgyvena politines šalies realijas, įvairius buities ir spėriai besikeičiančio gyvenimo akibrokštus bei džiaugsmingus įvykius.
Knygoje 33 kupiškėnų tarme parašyti pasakojimai, Linos Matiukaitės straipsnis „Vietoj pratarmės" ir autorės „Žodis maloniems skaitytojams". Knyga iliustruota grafiko Eduardo Jurėno 90-mečiui ir Tarmių metams skirto respublikinio grafikos konkurso „Tarp kalnalių ir upėlių" darbais, kurių autoriai Anykščių kūrybos ir dailės, Kupiškio meno ir Panevėžio V. Mikalausko menų mokyklų bei Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus ir Subačiaus gimnazijų mokiniai.
________________________________________________________________________________________________
Vikonys: kaimas ir jo žmonės / Lina Matiukaitė [redaktorė Eugenija Urbonienė].  – Vilnius: V. Stefanovičiaus personalinė įmonė, 2008. – 183 [1] p.: iliustr.

Knygoje aprašomas 1655 m. pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minimas Vikonių kaimas (Svėdasų parapija, Anykščių r.), jame anksčiau gyvenę ir dabar gyvenantys žmonės. Pirmoje knygos dalį sudaro skyriai: „Žiupsnelis istorinių žinių apie Svėdasų dvarą ir Svėdasus“, „Svėdasų bažnyčia ir parapija“, „Archyviniai duomenys apie kaimą ir jo gyventojus“, „Vietovardžiai“, „Gyventojų pavardės, tarmė“, „Kapinės ir kryžiai“, „Ūkio darbai“, „Papročiai, tradicijos, amatai“, „Keliai į mokslus“, „Emigracija“, „Neramūs Antrojo pasaulinio karo ir pokario metai“, „Kolūkių laikotarpis“, „Kaimas šiandien“ ir kt. Antroje dalyje abėcėlės tvarka aprašomos šeimos ir jų gyvenimo istorijos. Panaudota nemažai archyvinių dokumentų: Svėdasų dvaro 1675–1785 m. inventorius ir Ukmergės apskrities 1816 m. reviziniai sąrašai (Lietuvos valstybinis istorijos archyvas), Svėdasų parapijos 1900 m. gyventojų sąrašas (Antano Baliūno asmeninis archyvas) ir kt. Užrašyti kaimo žmonių prisiminimai apie savo šeimas, gyvenimą ulyčioje, kėlimąsi į vienkiemius, neramius pokario metus, kolūkinio gyvenimo peripetijas. Knyga iliustruota archyvinių dokumentų nuorašais ir faksimilėmis, nuotraukomis, kaimo schemomis ir žemėlapiais.

________________________________________________________________________________________________

Nepažįstamas Povilas Matulionis: literatas, publicistas, kultūrininkas / [sudarytoja Lina Matiukaitė; redaktorė Eugenija Urbonienė].  – Utena: UAB „Utenos spaustuvė“, 2000. – 177 [2] p.: iliustr.

Knygelė skiriama Kupiškyje gimusio žymaus miškininko, profesoriaus Povilo Matulionio (1860–1932) literatūrinei ir kultūrinei veiklai. Joje spausdinami P. Matulionio ir jo dukros Marijos Janavičienės atsiminimai, 1891 m. pirmą kartą Amerikos lietuvių laikraštyje „Vienybė lietuvninkų“ publikuota kraštotyros apybraiža „Kupiškis ir kupiškėnai“ ir grožinė kūryba: 10 eilėraščių ir pjesė „Laimė iš svetur“.

 

________________________________________________________________________________________________

Uršulia Tamošiūnaičia. Ailios / Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka; [sudarytoja Lina Matiukaitė; dailininkė Genė Vaičikauskienė]. – Utena: UAB „Utenos spaustuvė“, 1999. – 90 [2] p.: iliustr.


Kupiškio krašto poetė Uršulė Tamošiūnaitė (1847–1906) su savo kūryba yra išskirtinė mūsų literatūroje – ji pirmoji moteris poetė, rašiusi lietuvių kalba. Vėžionių kaime gimusi ir visą gyvenimą praleidusi gretimame Pajuodupės kaime, tik slaptą lietuvišką mokyklą baigusi moteris Kupiškio bažnyčios kanauninko Kleopo Kuzmino ir poeto Antano Baranausko paskatinta eilėraščius rašė kupiškėnų tarme. Ši kukli knygelė nepretenduoja į išsamią U. Tamošiūnaitės kūrybos literatūrinę, kalbinę analizę. Jos tikslas – pristatyti poezijos mylėtojams dvi dešimtis šios paprastos, bet labai talentingos, moters eiliuotų kūrinių, kuriuose plazda meilė gamtai, šviečia gili pasaulėjauta, skamba humoro gaidelės, šildo paprastumas, gebėjimas girdėti paukštį, medį, žmogų, pastebėti darželių gėles ir metų kaitos spalvas. Poetės kūryba, vadinta ailiomis, plito tarp kupiškėnų, dalis jų virto dainomis. Eilėraščiai surinkti iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo, Vilniaus universiteto ir Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekų rankraštynų, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Kupiškio etnografijos muziejaus fondų, įvairių leidinių.                                             

________________________________________________________________________________________________

Apie pastatą ir žmones / [parengė Lina Matiukaitė]. – Utena: UAB „Utenos Indra“, 2023. – [20] p.: nuotr.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atidarymo po rekonstrukcijos proga parengtas leidinys apie buvusios žydų sinagogos pastatą, kuriame nuo 1950 m. veikė Kupiškio kultūros namai, biblioteka, kraštotyros muziejus, o nuo 1984 m. – tik biblioteka, ir čia dirbusius žmones. Leidinys iliustruotas archyvinėmis ir jau atnaujinto bibliotekos pastato nuotraukomis.

 

Lankstinukai
2016 m.
 
Kleopas Jurgelionis: nepažintas poetas, nesuprastas žmogus: 130 metų sukakčiai / [parengė Lidija Mačiulienė, Jolanta Knizikevičienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys, 2016. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
2015 m.
 
2015-ieji Lietuvos etnografinių regionų metai / [parengė Irena Gasparonienė]. – Noriūnai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų padalinys, 2015. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
Gyvenimas mokslui ir žmonėms: Aldonai Vasiliauskienei – 70 / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2015. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
Knygnešiai, tarsi dūšios be vietos / [parengė Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys, 2015. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
Palėvenėlė / [parengėOna Kručienė]. – Palėvenėlė: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palėvenėlės padalinys, 2015. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
Skapiškio bibliotekai – 75 metai / [parengė Roma Bugailiškienė]. – Skapiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skapiškio padalinys, 2015. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
2014 m.
 
Muziku išaugau nejučiomis: Pranui Jankauskui 85 m. / [parengė Laimutė Dešrienė]. – Alizava: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos padalinys, 2014. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
Mūsų Juodpėnai / [parengė Rita Liogienė]. – Juodpėnai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Juodpėnų padalinys, 2014. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr
 
Virbališkių bibliotekos istorijos puslapiai: skiriama įkūrimo 65-mečiui / [parengė Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys, 2014. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
2013 m.

Alizavos kaimo bendruomenei – 10 metų / [parengė Laimutė Dešrienė ir Bronius Kaminskas]. – Alizava: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos padalinys, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.Juozas Kraujūnas: 1945 04 06–2008 08 16 / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Juozas Kraujūnas – Kauno „Saulės" gimnazijos absolventas / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Keturi Palėvenėlės bibliotekos dešimtmečiai / [parengė Ona Kručienė]. – Palėvenėlė: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palėvenėlės padalinys, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.Kupiškio rajono literatų klubas „Lėvens balsai: 1998–2013 / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2012 m.

Šepetos biblioteka / [parengė Vilija Paukštienė]. – Šepeta: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šepetos padalinys, 2012. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Fotografas Kazimieras Dudėnas / [parengė Irena Gasparonienė]. – Palėvenė: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų padalinys, 2012. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2011 m.

Alizavos bibliotekai – 70: 1940–2010 / [parengė Laimutė Dešrienė]. – Alizava: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos padalinys, 2011. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Jadvyga Gabriūnaitė: (1936 09 10–1990 06 13) / [parengė Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys 2011. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2010 m.

Adomynės biblioteka / [parengė Egidija Namiejūnienė, Lina Matiukaitė]. – Adomynė: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Adomynės padalinys, 2010. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

„Koks kraštas be dainos, Tėvynė be poetų...?: Pauliui Širviui 90 m. / [parengė Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys, 2010. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Petrui Zlatkui – 70 / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Puslapis iš Virbališkių mokyklos istorijos /[parengė Kazimiera Danutė Sokienė, Janina Puronienė, Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys, 2010. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Salamiesčio šv. Antano Paduviečio bažnyčia / [parengė Jolanta Vosylienė]. – Salamiestis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Salamiesčio padalinys, 2010. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2009 m.

Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia / [parengė Laimutė Dešrienė]. – Alizava: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos padalinys, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Alizavos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigai / [parengė Laimutė Dešrienė]. – Alizava: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos padalinys, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Jančių giminė: Naujikai–Rimdžiai / [sudarė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2009. – 1 lankstinys [8] p.: iliustr.

Laičių kaimas / [parengė Sigutė Mažylienė]. – Laičiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Laičių padalinys, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Laurynas Algimantas Skūpas: (1937–2005) / [parengė Regina Vilčinskienė] – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Profesorius Bronius Dundulis: (1909 11 26–2000 09 01) / [parengė Aldona Vasiliauskienė ir Jolita Pipynienė] – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2008 m.

Bendruomenės veidas – skaitanti bendruomenė / [parengė parengė Irena Gasparonienė]. – Noriūnai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų filialas, 2008. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kupiškio krašto žodžio meistrai / [parengė Lidija Mačiulienė ir Laima Čejauskienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių filialas, 2008. – 1 lankstinys [8] p.: iliustr.

Poetas Bronius Žalys / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2008. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Su žodynu – į gimtinę: kalbininkei Klementinai Vosylytei – 70 m. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2008. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2007 m.

Jurgis Usinavičius (Napalys Augulis) / [parengė Laima Čejauskienė ir Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių filialas, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.        

2006 metų geriausi skaitytojai: Vaikų literatūros skyrius / [parengė Jolita Janušonienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Noriūnų bibliotekai – 60 metų / [parengė Irena Gasparonienė]. – Noriūnai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų filialas, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Subačiaus biblioteka / [parengė Regina Vilčinskienė]. – Subačius: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Subačiaus  filialas, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Vaikų literatūros skyrius / [parengė Jolita Janušonienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2006 m.

Kupiškio bažnyčios vargonininkai / [parengė Danutė Baronienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2006. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kupiškio krašto poetai jubiliatai. 2006: [Jadvyga Gabriūnaitė, Kleopas Jurgelionis, Vilius Laužikas, Zita Lukošiūtė, Jonas Vireliūnas, Bronius Žalys] / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2006. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Salamiestis vakar, Salamiestis šiandien / [parengė Jolanta Vosylienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Salamiesčio filialas, 2006. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2005 m.

Mokslo ir idealo keliu: istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Noriūnų dvarui 340 metų / [parengė Irena Gasparonienė] – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų filialas, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.    

Susipažinkite – Alizava / [parengė Laimutė Dešrienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos filialas, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Susipažinkite – Palėvenėlė / [parengė Ona Kručienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palėvenėlės filialas, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2004 m.

Du skirtingų amžių knygnešiai: Kazimieras Vilčinskas ir Paulius Petronis / [parengė Jolanta Vosylienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Salamiesčio filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kalbininkas Pranas Skardžius / [parengė Janina Palšiūnienė] – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Subačiaus filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Knygnešys Kazys Gabriūnas / [parengė Laima Čejauskienė ir Inga Inapienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Lietuvybės puoselėtojas iš Suvainių: Juozas Katelė / [parengė Ona Kručienė ]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palėvenėlės filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Palėvenės bažnyčia / [parengė Regina Vilčinskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Tėviškės knygnešiai: lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui / [parengė Danutė Baronienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Užaugę prie Pyvesos: Antašavos krašto žymūs žmonės / [parengė Stasė Grubinskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Antašavos filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.

2003 m.

Jurgis Elisonas / [parengė Regina Vilčinskienė]. Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų filialas, 2003. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kupiškio literatų klubas „Lėvens balsai“: 1998–2003 / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2003. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Mūsų miela Šepeta / [parengė Vilija Paukštienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šepetos filialas, 2003. – 1 lankstinys [6] p.

Petrui Babickui – 100 m. / [parengė Laima Čejauskienė ir Inga Inapienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkio filialas, 2003. – 1 lankstinys [4] p.: iliustr.

Skapiškio krašto amatininkai: 1918–2003 / [parengė Jolita Pipynienė]. - Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skapiškio filialas, 2003. – 1 lankstinys [8] p.: iliustr.

Trys Palėvenėlės bibliotekos dešimtmečiai / [parengė Ona Kručienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palėvenėlės filialas, 2003. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2002 m.

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka / [parengė Lina Matiukaitė ir Kostė Kleniauskienė]. – Utena: UAB „Utenos Indra“, 2002. – 1  lankstinys [6] p.: iliustr.

2001 m. 

Jų dainos toli nuskambėjo: Šimonių etnografinio ansamblio 40-mečiui / [parengė Kostė Kleniauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2001. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Liaudies muzikantas Aleksandras Kriūka: 1911–1994: [gimimo 90-osioms metinėms] / [parengė Kostė Kleniauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2001. – [12] p.: iliustr.

Poetui Broniui Žaliui – 80 m. / [parengė Kostė Kleniauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2001. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Salamiesčio krašto žymūs žmonės / [parengė Jolanta Vosylienė]. –  Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Salamiesčio filialas, 2001. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Skapiškio krašto žymūs žmonės / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skapiškio filialas, 2001. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Vaikų literatūros skyrius / [parengė Birutė Navikienė ir Romualda Vasiliauskienė]. –  Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2001. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2000 m.

Aleksas Baltrūnas: gimimo 75-osioms metinėms / [parengė Kostė Kleniauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2000. – [12] p.: iliustr.

„Siaudžiu, griaudžiu, svietą linksminu“: [kunigo ir poeto Antano Strazdo 240-osioms gimimo metinėms] / [parengė Kostė Kleniauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2000. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

1999 m.

Juozas Baltušis: 1909-1991: [gimimo 90-osioms metinėms] / [parengė Kostė Kleniauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 1999. – [12] p.: iliustr.
Parodų katalogai

Viešosios bibliotekos ir padaliniuose eksponuojamų kūrybinių darbų parodų katalogai

2016 m.

Kūrybos erdvės 2016. Kūrybinis kokteilis: 2016 m. kovo 3 d. – balandžio 15 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2016. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2015 m.

Kūrybos erdvės 2015. Laimė kurti: 2015 m. vasario 6 d. – kovo 14 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2015. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2014 m.

Kūrybos erdvės 12. Metų ratai: 2014 m. vasario 7 d. – kovo 6 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2014. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Rima Kalinkienė. Pusė kelio tarp spalvotų minčių: jubiliejinė kūrybinių darbų paroda; 2014 m. gruodžio 29 d. – 2015 m. vasario 4 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2014. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Loreta Šakalienė. Gipso lėlių paroda / [parengė Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys, 2014. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.                                                  

2013 m.

Gyvenimas Lėvens tėkmėj: Noriūnai Juozo Kraujūno fotografijose / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
Kūrybos erdvės 11. Laiškai ateičiai: 2013 m. vasario 22 d. – kovo 30 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
Respublikinė grafikos paroda-konkursas „Tarp kalnalių ir upėlių: skiriama dailininko Eduardo Jurėno 90-mečiui ir Tarmių metams: [2013 m. gegužės 6 d. – birželio 5 d.] / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2012 m.

Kūrybos erdvės 10. Meno receptai dešimtmečiui: 2012 m. vasario 3 d. – kovo 3 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2012. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2011 m.

Aldona Nečionienė. Kryželiu siuvinėti paveikslai: parodos katalogas: 2011 m. balandžio 14 d. – gegužės 16 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2012. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kūrybos erdvės 9: parodos katalogas: 2011 m. vasario 11 d. – kovo 14 d. / [parengė Laimutė Kliopkinienė, Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2011. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2010 m.

 Kūrybos erdvės – 8+: parodos katalogas: 2010 m. vasario 3 d. – kovo 3 d. / [parengė Laimutė Kliopkinienė ir Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2009 m.     

Algirdas Venckus: jubiliejinė kūrybos darbų paroda: 2009 m. spalio 8–28 d. /[parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kūrybos erdvės – 7: parodos katalogas: 2009 m. vasario 12 d. – kovo 14 d. / [parengė Laimutė Kliopkinienė ir Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Laimutės Budrienės rankų darbo žaislai: parodos katalogas / [parengė Irena Gasparonienė]. – Noriūnai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų padalinys, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Su adata ir vąšeliu. Vladislavos Klimkaitės ir Laimutės Papučkaitės rankdarbiai: parodos katalogas / [parengė Irena Gasparonienė]. – Noriūnai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų padalinys, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2008 m.

Eglė Kuckaitė. Mono motinytas suriktavota: grafikos darbų paroda: 2008 m. kovo 20 d. – gegužės 24 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2008. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kūrybos erdvės – 6: parodos katalogas: 2008 m. vasario 5 d. – kovo 16 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2008. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.          

Rita Laucienė. Be darbo – nėra grožio: nėrinių parodos katalogas: 2008 m. kovo 3 d. – balandžio 3 d. / [parengė Jolita Janušonienė].  – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2008. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2007 m.

Joalita Karnišovaitė. Keistenybių priraityta, viskas žirklėm padaryta: karpinių parodos katalogas: 2007 m. kovo 3 d. – balandžio 1 d. / [parengė Jolita Janušonienė].  – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kūrybos erdvės – 5: parodos katalogas: 2007 m. vasario 8 d. – kovo 13 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Valdas Kopūstas. Visada  yra  dabar. Izraelis.  Lietuva: fotografijų paroda: 2007 m. birželio 29 d.  – liepos 30 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2006 m.

Birutė Račinskienė:  tapybos darbų parodos katalogas: 2006 m. lapkričio 21 d. – gruodžio 17 d.  / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2006. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Genė Vaičikauskienė: tapybos darbų parodos katalogas: 2006 m. rugsėjo 25 d. – spalio 18 d. / [parengė Laimutė Kliopkinienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2006. – 1 lankstinys [6 ] p.: iliustr.

Kūrybos erdvės – 4: parodos katalogas: 2006 m.  sausio 27 d. – vasario 28 d. / [parengė Laimutė Kliopkinienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2006. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2005 m. 

Bronė Valinskaitė: dailės darbų paroda: 2005 m. birželio 4 d. – liepos 4 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Irena Abromaitytė: piešinių paroda: 2005 m. kovo 15 d. – balandžio 12 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kūrybos erdvės – 3: parodos katalogas: 2005 m. vasario 4 d. – kovo 10 d. / [parengė Laimutė Kliopkinienė ir Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Moksleivių stovyklos-plenero Karaliūniškio kaime dalyvių darbų paroda: 2005 rugsėjo 29 d. – spalio 26 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Raimundas Kaliasas: tapybos darbų paroda: 2005 m. balandžio 16 d. – gegužės 25 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2004 m.

Grafikės Irenos Kaziūnaitės-Žviliuvienės ir tekstilininkės Savirijos Kaziūnaitės darbų paroda: 2004 m. vasario 28 d. – kovo 31 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kūrybos erdvės – 2: dailės mokytojų ir jų bičiulių darbų paroda: 2004 m. sausio 24 d. – vasario 25 d. / [parengė Laimutė Kliopkinienė].  – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Rokiškio dailininkų klubas RODA: parodos katalogas: 2004 m. gegužės 7 d. – birželio 7 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. –  Kupiškis, Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Praėjusios vasaros akvarelės: Rimos Kalinkienės tapybos darbai: 2004 m. gruodžio 30 d. – 2005 m. sausio 31 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis:  Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Tautodailininkė Aldona Bivainienė: parodos katalogas / [parengė Vanda Ribokaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rudilių filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2003 m.

Biržų krašto dailininkų grupė „8 +“: parodos katalogas: 2003 m. vasario 26 d. – kovo 28 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2003. – 1 lakstinys [6] p. : iliustr.

Kupiškio rajono dailės mokytojų darbų paroda KŪRYBOS ERDVĖS: 2003 m. sausio 17 d. – vasario 23 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2003. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Lietuvos žmonių su negalia Kupiškio skyriaus narių darbų paroda: 2003 m. gruodžio 2 d. – 2004 m. sausio 3 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. –  Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2003. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Stasės Mikeliūnienės akvarelės ir pastelės: parodos katalogas: 2003 m. spalio 1-24 d. / [parengė Laimutė Kliopkinienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2003. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Tatjanos Jakulytės-Pliuškienės siuvinėtų paveikslų paroda / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skapiškio filialas, 2003. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2002 m.

Dalia Grybauskaitė. Visko po truputį: piešiniai, grafika: parodos katalogas: 2002 m. gruodžio 14 d. – 2003 m. sausio 14 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2002. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Elena Krušinskaitė. Aukštaitijos piliakalniai: tapybos darbų paroda: 2002 m. vasario 2 d. – kovo 5 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2002. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kupiškio krašto žmonės: Henriko Orakausko portretų paroda: 2002 m. liepos 3 d. – rugpjūčio 29 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2002. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Laikinosios sostinės linksmieji menininkai: karikatūrų paroda su literatūriniu desertu: 2002 m. balandžio 6 d.  – gegužės 12 d. / [parengė Lina Matiukaitė ir Henrikas Orakauskas] – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2002. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Povilas Šiaučiūnas. Epocha juodai: grafikos darbų paroda: 2008 kovo 8 d. – balandžio 4 d. / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2002. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Rima Indriulytės tapyba ir piešiniai: parodos katalogas: 2002 m. rugsėjo 13 d. – spalio 10 d.  / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka,  2002. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

KALENDORIAI

2023 m.

KUPIŠKIO KALENDORIUS. Jubiliejai, datos

KALENDORIUS Lietuva. Jubiliejai, šventės, atmintinos dienos, datos

2024 m.

KUPIŠKIO KALENDORIUS. Jubiliejai, datos

KALENDORIUS Lietuva. Jubiliejai, šventės, atmintinos dienos, datos
Dokumentai parsisiuntimui
Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-01 09:17