Projektai


2015 m.
Lietuvos kultūros tarybos paskelbtam 2015 m. Kultūros rėmimo fondo (KRF) lėšomis numatomų finansuoti projektų konkursui Kupiškio viešoji biblioteka parengė ir pateikė 2 projektų paraiškas.
 
Projekto „Skulptoriaus Juozo Kėdainio kūryba šiandienos žvilgsniu" (vadovė Lina Matiukaitė) tikslas – J. Kėdainio kūrybinio palikimo aktualizavimas ir sklaida, paminint skulptoriaus 100-ąsias gimimo metines, didinant profesionalaus meno ir kultūros prieinamumą įvairioms amžiaus ir socialinėms gyventojų grupėms. Sąmata 11043 Lt, iš KRF prašoma 8743 Lt. Gautas finansavimas 2000 eurų.
Projekto „Prošvaistės" (vadovė L. Matiukaitė) tikslas – populiarinti ir išsaugoti šiandienos kupiškėnų literatų kūrybą kaip Kupiškio krašto rašytinį paveldą, sudarant galimybę jį perduoti ir ateinančioms kartoms. Pagrindinis uždavinys – išleisti Kupiškio rajono literatų klubo „Lėvens balsai" narių kūrybos almanachą „Prošvaistės". Sąmata 2936 eurai, ir KRF prašoma 1995 eurų. Lietuvos kultūros taryba šio projekto nefinansavo, tačiau almanachas „Prošvaistės" išleistas už Kupiškio rajono savivaldybės ir klubo „Lėvens balsai" narių lėšas.
 
Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvauja projekte „Bibliotekos pažangai 2", kurį įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, administruojanti Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programos lėšas. Parengta paraiška „Bibliotekos – sveikesniam gyvenimui" (vadovė R. Vilkienė). Tai sveikos gyvensenos propagavimo projektas, kuriame buvo numatyta sukurti informacinius blokus bibliotekos interneto svetainėje tam, kad vyresnio amžiaus žmonėms būtų patogu ieškoti informacijos apie sveikatą. Planuota aprūpinti medicinos diagnostikos įranga visus 16 viešosios bibliotekos padalinių, pravesti sveikatingumo mokymus – teorinius bei praktinius, tuo siekiant padidinti gyventojų judrumą, išvengti mirčių dėl kraujotakos sistemos ligų. Projekto sąmata 22600,00 Eur, finansavimas neskirtas.
2016 m.
Lietuvos kultūros tarybos 2016 metų I pusmečio projektų konkursui (I kvietimas) dar 2015 m. pabaigoje parengtos 6 paraiškos, iš jų tik viena gavo dalinį finansavimą.
Įgyvendinant projektą „Fotografijos mokymai-paroda „Neatrastas Kupiškis“ (vadovė Rūta Vilkienė) vyks fotografijos pagrindų mokymai Kupiškio miesto vaikams ir jaunimui, geriausių kadrų konkursas, veiks kilnojama fotografijų paroda. Projekto sąmata 2596,00 Eur, gauta 1500 Eur. Paraiška įvertinta 63 balais.
Programai „Skaitymo skatinimo iniciatyvos“ teikto projekto „Keliaujame su knyga“ (vadovė Janina Širvinskienė) tikslas – įvairaus amžiaus ir socialinių grupių Kupiškio bendruomenės narių skaitymo ir žinių troškimo skatinimas, skaitymo įgūdžių gerinimas, bendruomenių narių kultūrinio akiračio plėtimas, kūrybingumo ugdymas, įvairių šalių kultūros sklaida. Projekto sąmata 3614 Eur, iš Kultūros rėmimo fondo buvo prašoma 2879 Eur. Finansavimas neskirtas. Projektas įvertintas 54 balais (praeinamasis balas – 55).
Projekto „Kultūros renginių ciklas Sugrįžimai“ (vadovė Jolita Pipynienė), teikto atminties institucijų programai „Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai“, tikslas –kraštotyros informacijos sklaida inovatyviomis priemonėmis, siekiant įtraukti į bibliotekos veiklas Kupiškio rajono bendruomenės narius, pagal amžiaus ar socialines grupes bei profesinius poreikius. Projekto sąmata 2650 Eur, finansavimas neskirtas. Paraiška įvertinta 50 balų (praeinamasis balas – 57).
Įgyvendinant projektą „VasarO.K. su biblioteka“ (vadovė R. Vilkienė), teiktą atminties institucijų programai „Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai“ buvo planuojama vaikų dienos stovykla, netradiciniai skaitymai gamtoje, judrieji žaidimai. Projekto sąmata 2551 Eur, finansavimas neskirtas. Paraiška įvertinta 61 balu (praeinamasis balas – 63).
Projektas „Mirioramos epidemija tavo mokykloje“ (vadovė R. Vilkienė) teiktas „Skaitymo skatinimo iniciatyvų“ programai. Buvo planuojamos išvykstamosios edukacinės programos Kupiškio miesto ir kaimų mokyklų pradinėse klasėse, skaitymo skatinimui pasitelkiant inovatyvų knygų pristatymo būdą – mirioramą. Projekto sąmata 2507 Eur, finansavimas neskirtas. Paraiška įvertinta 52 balais (praeinamasis balas – 55).
Įgyvendinant programai „Kultūros edukacija“ teiktą projektą „Kūrybinio rašymo dirbtuvės-konkursas „Visi gali rašyti“ (vadovė R. Vilkienė), planuota skelbti rašinių konkursą, bendradarbiaujant su vaikų rašytojais, organizuoti kūrybinio rašymo dirbtuves pradinių klasių vaikams. Projekto sąmata 2619 Eur, finansavimas neskirtas. Paraiška įvertinta 58 balais (praeinamasis balas – 69).
Lietuvos kultūros tarybos 2016 metų II pusmečio projektų konkursui (II kvietimas) parengtos 3 paraiškos.
Programos „Kultūros edukacija“ projektas „Lietuvos radijo kūrėjai. Petras Babickas“ (vadovė Lina Matiukaitė). Tai Lietuvos radijo pradininko Petro Babicko atminimo įprasminimui ir Lietuvos radijo 90-mečio paminėjimui skirta programa (jaunųjų radijo diktorių konkursas, jaunųjų fotomėgėjų darbų paroda, specialios radijo laidos, vakaras-portretas P. Babicko atminimui ir kt.). Projekto sąmata 3180 Eur, iš Kultūros rėmimo fondo prašoma 2490 Eur. Finansavimas neskirtas. Projektas įvertintas 46 balais.
„Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo programai“ parengtas projektas „Bibliotekos – bendruomenėms“ (vadovė J. Pipynienė) skiriamas Kupiškio krašto kultūros paveldo, kraštotyros informacijos ir etnokultūros sklaidai bei bibliotekų ir bendruomenių kultūriniam bendradarbiavimui stiprinti, bendrai veiklai skatinti, Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metams paminėti. Projekto sąmata 2700 Eur, iš Kultūros rėmimo fondo prašoma 2150 Eur. Projektui skirtas dalinis finansavimas 1000 Eur (įvertinta 66 balais).
Įgyvendinant „Kultūros edukacijos“ programos projektą „Įmink kūrybos paslaptis su Renata Šerelyte“ (vadovė R. Vilkienė) planuojama skelbti rajono mokinių rašinių konkursą, bendradarbiaujant su rašytoja Renata Šerelyte, organizuoti kūrybinio rašymo dirbtuves 3–6 klasių mokiniams.  Projektui finansavimas neskirtas (įvertinta 55 balais).
2017 m.
1. Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai:
2017 m. VB darbuotojai Lietuvos kultūros tarybai (LKT) parengė 6 projektus. Finansavimo negavo 4 paraiškos: „Didžioji krašto knyga" (vadovė Nida Galvanauskienė), „Meškoteka" ir „Nenuobodžios rašymo pamokos" (vadovė Rūta Vilkienė), „Istorinis Kupiškis literatūroje ir amžininkų prisiminimuose" (vadovė Janina Širvinskienė). Finansuotos 2 paraiškos.
● Projektas „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje" (vadovė Lina Matiukaitė), skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kupiškėnų pilietiškumo, istorinės savimonės ir savojo krašto pažinimo ugdymui. Jo įgyvendinimui iš LKT gauta 2500 Eur, iš Kupiškio rajono savivaldybės – 260 Eur, privačių rėmėjų (Sauliaus Dugno) – 200 Eur, Kupiškio viešosios bibliotekos – 125 Eur, projektų partnerių (UAB „Kupiškėnų mintys", Kupiškio kultūros centro, Kupiškio televizijos ir informacijos centro) finansinis indėlis – 250 Eur. Vykdytos įvairios veiklos, organizuoti renginiai.
Įtakingiausių, labiausiai nusipelniusių Šimtmečio kupiškėnų rinkimai. Bendradarbiaujant su istorikais, muziejininkais sudarytas šimto asmenybių, kurios dirbo, kūrė 1918–2017 m., sąrašas, parengtos biografijos, surinktos nuotraukos. Sukurta platforma balsavimui internete, totalizatorius rugsėjo 9–30 d. veikė UAB „Kupiškėnų mintys" interneto svetainėje, nuorodos ir kitose svetainėse, socialiniuose tinkluose. Balsuotojai galėjo ne tik pasirinkti asmenybes iš sąrašo, bet ir siūlyti savo kandidatus. Rinkimuose dalyvavo 929 balsuotojai, daugiausia balsų (445) surinko ir Šimtmečio kupiškėnu tapo olimpinis ir pasaulio čempionas Virgilijus Alekna. Į dvidešimtuką taip pat pateko: spektaklio „Senovinės kupiškėnų vestuvės" režisierius Povilas Zulonas, rašytojas Juozas Baltušis, aktorė, režisierė Unė Babickaitė, kraštotyrininkas Adomas Petrauskas, etnografės seserys Elvyra, Mikalina ir Stefanija Glemžaitės, „Kupiškėnų žodyno" sudarytoja Klementina Vosylytė, dailėtyrininkas Vidmantas Jankauskas, skulptorius Henrikas Orakauskas ir kt.
Parengtas ir 600 egz. tiražu UAB „Amalkeros leidyba" išleistas leidinys „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje", kuris supažindina su Šimtmečio kupiškėnų rinkimų rezultatais. Plačiau pristatoma 20 daugiausia balsų surinkusių kupiškėnų, o kitų į šimtuką patekusių asmenybių sąrašas pateikiamas pagal surinktų balsų skaičių. Leidinys dovanotas Šimtmečio kupiškėnams, projekto renginių dalyviams, pateko ir į bibliotekų fondus. Paroda „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje" parengta ant mobilių stendų ROLL UP (8 vnt.) ir pristato į Šimtmečio kupiškėnų rinkimų dvidešimtuką patekusias asmenybes, pateikiamas ir visas į šimtuką patekusių asmenybių sąrašas. Stenduose panaudotos ir archyvinės senojo Kupiškio nuotraukos. Paroda 2018 m. bus eksponuojama Kupiškio rajono bibliotekose, mokyklose, Vilniaus Kupiškėnų klube. Baigiamasis projekto renginys vyko gruodžio 15 d. Kupiškio kultūros centre, jo metu pagerbti Šimtmečio kupiškėnai.
● Projektas „Prabylanti krašto istorija: interaktyvus žemėlapis" (vadovė Jolita Pipynienė) teiktas atminties institucijų inovatyvių paslaugų kūrimo programai, gautas finansavimas 2600 Eur. Projektas skirtas Kupiškio krašto kultūros paveldo fiksavimui ir sklaidai, inovatyvių technologijų taikymui išsaugant krašto istorines ir kultūros vertybes. Sukurtas interaktyvus žemėlapis, kurio pagrindas – autentiški pasakojimai apie istorinius objektus ar įvykius, žymius žmones, kaimus. Organizuoti mokymai „Filmavimas, vaizdo ir garso įrašų montavimas", kuriuos vedė VšĮ Kupiškio televizijos ir informacijos centro direktorius Povilas Vireliūnas, vyko edukaciniai užsiėmimai, baigiamasis projekto renginys. Už projekto lėšas įsigyta filmavimo kamera, interaktyvi lenta, prizai ir kt.
Biblioteka dėkinga projekto savanoriams-kraštotyrininkams, kurie nesavanaudiškai dalijosi per gyvenimą sukauptomis žiniomis bei fotografijomis apie savo kraštą bei žmones. Įrašyti istoriko Jono Babicko, Eleonoros Keršulienės, Kazio Stančiko, Albino Vaižmužio, Marijos Tamošiūnienės, Genovaitės Vilčinskienės, Algimanto Jasaičio, Stanislavos Mažeikytės, Alvydo Totorio, doc. Prano Jankausko, prof. Genovaitės Dručkutės, menotyrininkės Dalios Klajumienė, iš Australijos atvykusios Dovilės Zdobos ir kitų pasakojimai. Kalbinta virš 50 žmonių, sumontuota vaizdo medžiaga ir sukurta 90-ešimt 5–12 minučių trukmės filmukai. Įrašant pasakojimus talkino Kupiškio etnografijos muziejaus, Kupiškio kultūros centro, VšĮ Kupiškio televizijos ir informacijos centro darbuotojai, Vilniaus kupiškėnų klubas.
2. Kiti projektai:
„Dirbantis europietis" (vadovė Rūta Vilkienė) skirtas Europos dienai, paraiška teikta Europos komisijos atstovybei Lietuvoje. Gautas finansavimas 695 Eur. Vaikai ir paaugliai buvo kviečiami fotografuoti dirbančius žmones, vyko fotografijų konkursas, parodos atidarymo renginys prie bibliotekos, Europos dienos šventė Kupiškio mieste, momentinis parodos eksponavimas įvairiose miesto vietose. Savanorišku darbu talkino Kupiškio jaunimo centras. Už gautas lėšas gamintos nuotraukos, nupirkti molbertai nuotraukų eksponavimui, prizai konkurso dalyviams.
„Vasaros ekspedicija". Paraišką Kupiškio rajono savivaldybės pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo programai parengė bibliotekos direktorius Algirdas Venckus, gautas finansavimas 750 Eur. Projekto tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo pagarbą tradicijoms, skatinti domėjimąsi krašto istorija. Projektą įgyvendino Kraštotyros ir edukacijos skyriaus darbuotojos R. Vilkienė ir J.Pipynienė, jame dalyvavo 18 Kupiškio miesto ir rajono 10–16 metų vaikų ir paauglių. Liepos 3–11 d. mokiniai keliavo autobusu ir susipažino su Kupiškio rajono kultūros, istorijos ir gamtos paminklais, esančiais Žemutinėje Palėvenėje, Subačiuje, Antašavoje, Skapiškyje. Susitikimų metu nufilmavo krašto praeities žinovų (Nijolės Milaknienės, Vidmanto Markevičiaus, Ričardo Barzdenio, Aldonos Ramanauskienės, Albino Vaižmužio ir kt.) pasakojimus. Aplankytos ir kaimyninių rajonų istorinės ir gamtinės vietovės: Krekenavos regioninis parkas, Biržų pilis ir karstinės įgriuvos, Rokiškio dvaras. Kelionių ir susitikimų įspūdžius mokiniai sumontavo į koliažą, kuriame aplankytų vietų fotografijos ir aprašymai. Šie darbai buvo eksponuoti Kupiškio viešojoje bibliotekoje.
● Projekte „Metų knygos rinkimai" kiekvienais metais aktyviai dalyvauja rajono bibliotekos. 2017 m. buvo pateikta 18 paraiškų (jas rašė VB ir visi padaliniai), teigiamai įvertintos – 8. Metų knygos rinkimų akcijai skirtas knygas suaugusių kategorijoje gavo Kupiškio VB Lankytojų aptarnavimo skyrius, Noriūnų ir Virbališkių padaliniai, poezijos – Šimonių padalinyje, vaikų – Alizavos padalinys, paauglių – Vaikų erdvė, Laičių padalinys ir Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas. Iš viso 40 fiz. vnt. (2016 m. – 50 fiz. vnt.).
● Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programos projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra", kurį administruoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, pateiktos 3 paraiškos ir gautas finansavimas (2762 Eur) programoms „Knygos bičiulių klubas 2", „Etno turistai" ir „Eko dirbtuvėlės". Veikloms įgyvendinti įsigyta: knygų ( 39 fiz. vnt. už 315 Eur), laminatorius, magnetinės lentos (2 vnt.), CD kortelė, kasetės spausdintuvui, kanceliarinių ir reprezentacinių prekių, priemonių dekoracijoms ir kūrybinėms dirbtuvėms.
Viešojoje bibliotekoje 2017 m. vasario–birželio ir rugsėjo–gruodžio mėnesiais vykdyta tęstinė programa „Knygų bičiulių klubas 2" (atsakingas asmuo R. Vilkienė), kurios tikslas – skaitymo skatinimas. Nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio vykdyta nauja NVŠ programa „Etno turistai" (atsakingas asmuo R. Vilkienė). Panaudojant informacines technologijas, bendraujant su žmonėmis, sudarinėti turistiniai, pažintiniai maršrutai po Kupiškio miestą ir rajoną. Programa „Eko dirbtuvėlės" 2017 m. (vasario-birželio mėnesiais) ir tęstinė programa „Eko dirbtuvėlės 2" (rugsėjo-gruodžio mėnesiais) buvo vykdoma VB Skapiškio padalinyje (atsakingas asmuo Roma Bugailiškienė), tikslas – skatinti jaunimo ir vaikų atsakingą požiūrį į gamtos išteklių saugojimą, ekologinį sąmoningumą ir draugišką aplinkai elgesį.
„Inovatyvios edukacijos specialiųjų poreikių mokiniams ir socialinę atskirtį patiriantiems vaikams Kupiškio mieste" (vadovė R. Vilkienė) paraiška pateikta LR Vidaus reikalų ministerijai per Kupiškio miesto Vietos veiklos grupę. Projekto sąmata 29 tūkst. eurų, laukiama vertinimo. Projekto tikslas – specialiųjų poreikių turinčių ir socialinę atskirtį patiriančių Kupiškio miesto vaikų bendrųjų gebėjimų, skaitmeninių kompetencijų ir socialinių įgūdžių ugdymas panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas. Įgyvendinant šį projektą būtų atnaujinta bibliotekos interneto svetainė, pritaikyta neįgaliesiems, įrengta edukacijų klasė, sukurtas mokomasis kompiuterinis žaidimas, įsigytos interaktyvios ugdymo priemonės su integruota programine įranga, organizuoti edukaciniai užsiėmimai.
2018 m.
Programai „Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas" 2018 m. teikto projekto „Kupiškis amžininkų liudijimuose: interaktyvus žemėlapis (Kupiškio miestas, Kupiškio rajonas)" (vadovė Janina Širvinskienė) tikslas – skatinti 12–17 metų moksleivių Kupiškio krašto pažinimą, ugdyti bei plėsti jų kultūrinį akiratį per literatūrą, panaudojant interaktyvius metodus, formalųjį ugdymą pakeičiant neformaliu ugdymu. Projekto sąmata 4360 Eur, iš Kultūros rėmimo fondo prašoma 3880 Eur. Skirtas dalinis finansavimas 3100 Eur. (įvertintas 73,80 balo).
2019 m.
Profesionaliosios kūrybos ir jaunimo meninių iniciatyvų sklaidos Lietuvos regionuose projektas „Diagnozė: poetas" (vad. Lina Matiukaitė) teiktas LKT programos „Tolygi kultūrinė raida" 2020 m. I pusmečio kvietimui. Paraiška įvertinta 77,10 balais ir gavo dalinį LKT finansavimą – 2670 Eur. Rėmėjų, partnerių finansinis indėlis, paslaugos, žmogiškieji ištekliai – 947,44 Eur.
Projekto tikslas – skatinti jaunimo kūrybinių raiškų įvairovę ir menines iniciatyvas panaudojant kupiškėno Valdemaro Kukulo (1959–2011) kūrybinį palikimą, kartu minint poeto, literatūros kritiko, eseisto gimimo 60-ąsias metines bei bendradarbiaujant su Panevėžio regiono kultūros ir ugdymo įstaigomis, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Visi numatyti projekto uždaviniai įgyvendinti.
Kartu su Kupiškio kultūros centro Jaunimo teatro studija (rež. Vilija Morkūnaitė) parengta V. Kukulo kūrybos interpretacijų programa „Eilėraščio teatras", kuri parodyta 9 kartus: Kupiškyje, Panevėžyje, Palangoje, Pasvalyje, Rokiškyje, gerai įvertinta ir profesionalių kūrėjų – aktorių, rašytojų.
Įsteigtas V. Kukulo vardo prizas, kuris Respublikinio jaunųjų filologų konkurso baigiamajame renginyje, vykusiame Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje, įteiktas poezijos sekcijos pirmos vietos laimėtojai, Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinei Ievai Milerytei (padovanotas už projekto lėšas nupirktas planšetinis kompiuteris ir V. Kukulo knygų rinkinys).
V. Kukulo asmenybės populiarinimui ir kūrybos sklaidai paruoštos 3 parodos. Ant molbertų eksponuojama fotografijų paroda „Valdemaras Kukulas ir Kupiškis", fotografijų ir kitų dokumentų paroda „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas" ant mobilių stendų, kuri buvo eksponuojama projekto renginiuose, 2020 m. keliaus po rajono mokyklas ir bibliotekas. Medžiagą parodai parengė projekto vadovė, maketavo ir spausdino UAB „Amalkeros leidyba". Rengiant virtualią parodą „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas" bendradarbiauta su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus darbuotojomis. Parodose panaudotos nuotraukos ir kiti dokumentai iš V. Kukulo šeimos archyvo, Kupiškio VB rinkinių, asmeninių albumų. Nuoširdi padėka D. Kukulienei už geranorišką pagalbą įgyvendinant projektą.
Organizuota 11 žodinių ir kompleksinių renginių – literatūros vakarų, projekto pristatymų, poezijos skaitymų ir kt. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vykusioje literatūros pamokoje „Valdemaras Kukulas – mūsų gimnazijos auklėtinis" ir Kupiškio kultūros centre vykusiame literatūros vakare dalyvavo poetai, Lietuvos nacionalinės kultūros premijos laureatai Vladas Braziūnas ir Antanas A. Jonynas, žurnalo „Metai" vyr. redaktorius Antanas Šimkus ir V. Kukulo našlė Deimantė Kukulienė. Gimnazijoje organizuota Kupiškio rajono mokinių meninio skaitymo šventė „Diena su poetu Valdemaru Kukulu", V. Kukulo ir jo bičiulių kūrybos skaitymai kavinės „Upės kepyklėlė" kiemelyje, V. Kukulo atminimui dedikuota tradicinė šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje". Projekto pristatymai vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje, juose dalyvavo projekto vadovė L. Matiukaitė, mokytojos G. Vilčinskienė, P. Jasaitienė, Jaunimo teatro studija, veikė mobili paroda „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas". Baigiamajame renginyje „Liūdnas vakaras" V. Kukulo poeziją skaitė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Ligita Kondrotaitė, padėkota aktyviausiems projekto dalyviams.
Projektas turėjo didelį poveikį V. Kukulo kūrybos sklaidai, jaunimo kūrybiškumo skatinimui ir literatūriniam ugdymui ne tik Kupiškyje, bet ir visoje Lietuvoje. Įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo apie 90 įvairaus amžiaus žmonių, renginiuose apsilankė apie 1070 žiūrovų. Projekte numatytos veiklos tęsis ir 2020 m. – mobili paroda bus eksponuojama rajono mokyklose, bibliotekose. Bus dedamos pastangos, kad V. Kukulo vardo prizas taptų tradiciniu.
Projektas „Nuo 0 iki 100" (vad. Rūta Vilkienė) teiktas LKT programos „Atminties institucijos" veiklai „Inovatyvių paslaugų kūrimas". Paraiška įvertinta 81,60 balais ir gavo dalinį LKT finansavimą – 4300 Eur. Rėmėjų, partnerių finansinis indėlis, paslaugos, žmogiškieji ištekliai – 1355 Eur.
Projekto tikslas – sukurti Kupiškio viešojoje bibliotekoje inovatyvių paslaugų kompleksą visoms lankytojų amžiaus grupėms: Mamų ir mažylių klubą, komiksų kūrimo darbo vietas ir prancūzų kalbos kursus senjorams. Visi projekto uždaviniai įgyvendinti.
Atsižvelgiant į mamoms patogų laiką, sudarytas naujai kuriamo „Žirniukų klubo" užsiėmimų grafikas, sukurtas puslapis Facebook socialiniame tinkle, kuriame nuolat atnaujinama informacija apie užsiėmimų laiką, skelbiama apie renginius. Įsigyta reikalinga įranga – šviesos stalas, kokybiški žaidimai ir žaislai vaikams. Vyko 30 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 206 lankytojai vaikai ir tiek pat jų mamų (kartais – tėčių). Balandžio 18 d. „Ridikėlių mokyklėlės" aktoriai parodė dviejų dalių spektaklį apie sveiką mitybą „Tigro pusryčiai". Suorganizuoti 4 edukaciniai užsiėmimai, pasakos kūrimo dirbtuvės su rašytoju Pauliumi Juodišiumi. Vaikų dienos proga klubo narės buvo sukviestos į vaikiškų daiktų mainytuves. Į kalėdinį renginį buvo pakviesta pelytė Minnie, kuri su vaikais šoko, žaidė, fotografavosi, dalino dovanėles. Su klubo narėmis nutarta užsiėmimus tęsti jau nuo sausio.
Komiksų dirbtuvėms įsigytos 3 grafinės planšetės bei 3 nešiojamieji kompiuteriai. Tiek įrangos visiškai užtenka vesti įvairias kūrybines dirbtuves nedidelei grupei vaikų. Balandžio 30 d. bibliotekoje lankėsi knygos „Sibiro Haiku" autorės Lina Itagaki ir Jurga Vilė. Spalio 19 d. organizuotas susitikimas su komiksų knygų kūrėja Migle Anušauskaitė. Kūrybinių dirbtuvių su Greta Alice metu buvo atrinkti geriausieji darbai – komiksai, kurie sumaketuoti ir užsakyta 100 leidinių su šiais piešiniais, parengta kilnojamoji paroda, kuri aplankys mokyklas. Komiksų kūrimo priemones planuojama panaudoti vedant pamokas rajono mokyklų mokiniams, organizuojant vasaros stovyklas.
Bendradarbiaujant su Kupiškio trečiojo amžiaus universitetu organizuoti prancūzų kalbos kursai, kuriuos lankė 7–9 senjorai. Per metus vyko 21 užsiėmimas, kuriuos vedė Kraštotyros ir edukacijos skyriaus darbuotojos Rūta Vilkienė ir Ingrida Žurauskienė. Už projekto lėšas įsigyta prancūzų kalbos vadovėlių, kitų mokymo priemonių. Organizuota išvyka į prancūzų kultūros savaitės renginį – prancūzišką kiną Panevėžyje. Rugsėjo mėnesį prie grupės veiklos prisijungė savanoris – neseniai į Kupiškio rajoną atsikėlęs gyventi belgas Patrick Houde, kuris pasisiūlė pravesti prancūziškus pokalbius su kursų dalyviais, papasakoti apie kultūrinius šalių skirtumus. Metų pabaigoje bendromis jėgomis buvo surengtas prancūziškas vakarėlis – filmo peržiūra, prancūziškų patiekalų degustacija. Brandinama idėja surengti Frankofonijos dienas Kupiškio bibliotekoje.
Projektas „Atviras Kupiškio informacinis srautas – AKIS" (vad. Rūta Vilkienė) teiktas LKT programos „Tolygi kultūrinė raida" 2019 m. II pusmečio kvietimui. Paraiška įvertinta 62,25 balais, gautas dalinis LKT finansavimas – 3850 Eur. Projekto rėmėjų finansinis indėlis, paslaugos – 568,83 Eur.
Projekto tikslas – praplėsti bibliotekos paslaugų įvairovę, pasitelkiant naujo infrastruktūrinio objekto (geokupolo) įkūrimą Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje, vykdant kūrybines iniciatyvas, teikiant informacines paslaugas. Buvo numatyta: 1) įrengti šiuolaikišką, visiems prieinamą stiklo kupolą (geokupolą) Kupiškio miesto aikštėje, kuris bus laikinasis viešosios bibliotekos padalinys vasaros sezonu, aprūpintas informacinėms ir kultūrinėms veikloms reikalingomis priemonėmis; 2) suorganizuoti kultūrinių-kūrybinių renginių ciklą.
Rugpjūčio mėnesio pradžioje, sumontavus išnuomotą geokupolą miesto aikštėje, gavus iš projekto partnerių dalomąją medžiagą apie Panevėžio krašto rajonų lankytinus objektus ir paslaugas bei įsigijus reikalingas priemones veikloms vykdyti (spaudinius, lentynas, sėdmaišius, žaidimus ir kt.), šiame kupole ėmė nuolat dirbti dvi bibliotekos darbuotojos, kurios aptarnavo lankytojus, teikė informacines paslaugas, vedė kūrybines dirbtuves vaikams, lauko skaitymus. Gaila, kad dėl sumažinto projekto finansavimo kupolas buvo išnuomotas tik dviems mėnesiams, bet ir per tą laiką jame apsilankė beveik 3000 žmonių – sulaukta daugiau lankytojų nei tikėtasi. Bibliotekos paslaugos tapo matomos visiems miesto svečiams bei kupiškėnams, kurie įprastai bibliotekoje nesilanko. Nuolat buvo skelbiami kvietimai atvykti į siūlomus kultūrinius renginius, sudarytos sąlygos mamoms su mažyliais praleisti dieną patogiai atsisėdus sėdmaišiuose, vartant knygeles ar žurnalus, žaidžiant žaidimus.
Rugpjūčio 9 d. buvusių kareivinių salėje vyko projekto atidarymas, literatūriniame-muzikiniame vakare „Kodėl baigėsi romantizmas?" dalyvavo pianistas Darius Mažintas ir poetė Eglė Kirilauskaitė. Miesto aikštėje vykusioje mokslo metų pradžios šventėje programą vaikams parodė Panevėžio teatro „Menas" aktoriai. Rugsėjo 27 d. projekto uždarymo renginys vyko Kupiškio meno mokykloje, jame dalyvavo „Laisvo balso" studijos Vilniuje įkūrėja, dainininkė, aktorė Milda Arčikauskaitė.
Biblioteka šiuo projektu įrodė, jog tampa vis patrauklesnė visoms lankytojų amžiaus grupėms, atviresnė naujovėms, plečia paslaugų įvairovę. Panašus projektas bus vykdomas ir 2020 m., nes įsitikinta, jog taip paslaugos atvirose erdvėse pasiekia daugiau lankytojų.
„Kupiškio krašto QR kodas" (interaktyvus žemėlapis). Kupiškio rajono savivaldybės pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo programai parengta paraiška (vad. Algirdas Venckus) gavo 460 Eur finansavimą. Projekto tikslas – sudaryti 5–6 turistinius maršrutus po Kupiškio rajono atmintinas vietas naudojant jau įgyvendinto projekto „Kupiškis amžininkų liudijimuose" medžiagą ir naujai užfiksuotą informaciją.
Projekte dalyvavo 28 Kupiškio rajono mokyklų mokiniai nuo 8 iki 17 metų amžiaus. Pagrindinės veiklos: pažintinės kelionės po Skapiškio, Subačiaus, Noriūnų, Šimonių seniūnijas, Antašavos kraštą, kultūros, istorijos ir gamtos paminklų lankymas fotografavimas, filmavimas. Aplankyti ir nufotografuoti, nufilmuoti daugiau kaip 60 objektų, išklausyti vietos gyventojų pasakojimai apie šiuos objektus, sumaketuoti ir plačiaformatės spaudos būdu atspausdinti 5 žemėlapiai („Adomynės ir Šimonių kraštas", „Antašavos kraštas", „Subačiaus kraštas", „Noriūnų ir Palėvenės kraštas", „Skapiškio kraštas"), kuriuose tų vietovių kultūros, istorijos, gamtos paminklai ir QR kodais šifruota informacija apie juos. Apie kiekvieną kraštą sukurti 6–8 min. trukmės filmukai.
„Gedimino Kaluinos knygos Mano prisiminimai leidyba" (vad. Lina Matiukaitė). Paraiška teikta Kupiškio rajono savivaldybės leidybos projektų dalinio finansavimo programai, gautas 2000 Eur finansavimas. Prie knygos leidybos finansiškai prisidėjo ir autoriaus artimieji.
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja L. Matiukaitė leidybai parengė gydytojo, mecenato Gedimino Kaluinos rankraštį „Mano prisiminimai". 2018 m. gautas tik tekstas popieriuje (250 p.), kurį reikėjo iš naujo spausdinti kompiuteriu arba Adobe Reader programa konvertuoti į Word redaguojamą formatą. Pasirinktas antrasis variantas, šiame darbe pagelbėjo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioninio skaitmeninimo skyriaus darbuotojai. Konvertuoto dokumento kokybė buvo prasta, viską reikėjo tikrinti ir taisyti. Autoriaus tekstas buvo redaguojamas (atsisakyta pasikartojimų, nereikšmingų aprašymų, ištaisytos rašybos ir stiliaus klaidos). Parinktos, nuskenuotos ir aprašytos nuotraukos (75 vnt.), redaguotas sumaketuotas knygos tekstas (315 p.). Knygą maketavo ir apipavidalino dailėtyrininkas, žurnalistas Vidmantas Jankauskas, serijoje „Kupiškėnų biblioteka" ją 2019 m. gegužės mėnesį atspausdino Vilniaus dailės akademijos leidykla.
Gedimino Kaluinos knygą „Mano prisiminimai" galite rasti Kupiškio viešojoje bibliotekoje ir visuose jos padaliniuose.
2020 m.
„Šventinis desertas Kovo 11-ajai" (vadovė Rūta Vilkienė). Paraiška teikta Lietuvos Kultūros tarybos (LKT) programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas" veiklai „Projektai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 11-osios) 30-mečiui". Projekto sąmata 2500 Eur: iš LKT prašoma 2250 Eur, kitų rėmėjų – 250 Eur. Paraiška įvertinta 72,20 balais, gautas LKT finansavimas – 1800 Eur.
Projekto tikslas – padėti formuotis naujoms Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo tradicijoms, atraktyviais būdais pristatant Kupiškio rajono bendruomenei reikšmingus Lietuvos kultūros kūrėjus ir jų pasiekimus.
Nepriklausomybės atkūrimo diena bus paminėta netradiciniu būdu – kavinėje „Janta" vyks tradicinio deserto gamyba-degustacija ir muzikinė programa „Muzikinis desertas su Viktoru Diawara", Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje dailininkas Remigijus Gataveckas jaunimui ves kūrybines dirbtuves.
„Smėlėtais ramybės takeliais: interaktyvi kelionė" (vadovė Jolanta Vosylienė). Paraiška teikta LKT „Atminties institucijų" programos veiklai „Inovatyvių paslaugų kūrimas". Projekto sąmata 3690 Eur: iš LKT prašoma 3115 Eur, kitų rėmėjų – 575 Eur. Paraiška įvertinta 76,20 balais, gautas LKT dalinis finansavimas – 2800 Eur.
Projekto tikslas – surinkti ir pateikti susistemintą informaciją apie Kupiškio rajone esančias žymių, mūsų kraštui ir Lietuvai nusipelniusių žmonių amžinojo poilsio vietas, taikant tradicinius ir diegiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus sukurti sąlygas lankytojams virtualiai aplankyti žymių asmenybių palaidojimo vietas Kupiškio rajono kapinėse.
Įgyvendinant projektą bus užfiksuotos – žinomos, prisimintos užmirštos, atrastos naujos – žymių žmonių palaidojimo vietos ir sudarytas interaktyvus žemėlapis „Ramybės takais: interaktyvi kelionė", pasiekiamas iš visų pasaulio kampelių, organizuotas seminaras, parengta edukacinė programa.
„Kartas sujungianti fotografija: kupiškėniškoji tematika fotomenininkų kūryboje" (vadovė Lina Matiukaitė). Paraiška teikta LKT programos „Tolygi kultūrinė raida" Panevėžio apskrityje įgyvendinamam prioritetui „Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas". Projekto sąmata 5187 Eur, iš LKT prašoma 3381 Eur, kitų rėmėjų – 1806 Eur. Paraiška įvertinta 73,37 balais, gautas LKT dalinis finansavimas – 2000 Eur.
Projekto tikslas – Kupiškio krašto kultūros paveldo išsaugojimas ir jo savitumo atskleidimas per fotografijos meno retrospektyvą ir naujas kūrybines iniciatyvas, į jas įtraukiant kraštiečius fotomenininkus ir fotografus mėgėjus, bendradarbiaujant su kitomis regiono kultūros įstaigomis ir kartu minint Kupiškio fotometraštininko Juozo Kraujūno 75-ąsias gimimo metines.
Vykdant projektą bus parengta virtuali J. Kraujūno fotografijų paroda „Mano Kupiškis ir kupiškėnai", retrospektyvinė kupiškėnų fotografų darbų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai", organizuotas profesionalių fotografų (iš Kupiškio kilusių arba mūsų krašte gyvenančių) pleneras „Pasivaikščiojimai po Kupiškį" ir parengta jo metu sukurtų darbų paroda, kuri bus eksponuojama Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje ir kitose miesto erdvėse.
„Atviras Kupiškio informacinis srautas – AKIS 2020" (vadovė Ingrida Žurauskienė). Paraiška teikta LKT programos „Tolygi kultūrinė raida" Panevėžio apskrityje įgyvendinamam prioritetui „Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas". Projekto sąmata 7970 Eur, iš LKT prašoma 5080 Eur, kitų rėmėjų (savivaldybės) – 2890 Eur. Paraiška įvertinta 66,64 balais, gautas LKT dalinis finansavimas – 3000 Eur.
Projekto tikslas – sukurti naujas kultūros ir kitų sričių jungtis plečiant bibliotekos paslaugų įvairovę infrastruktūriniame objekte (geokupole) Kupiškio miesto aikštėje, bendradarbiaujant su Aukštaitijos regiono turizmo informacijos centrais ir kultūros įstaigomis, vykdant kūrybines iniciatyvas ir teikiant informacines, skaitymo ir laisvalaikio paslaugas
Šis projektas tęstinis – geokupolas Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje veikė ir 2019 m., veiklos ir teikiamos paslaugos pasiteisino. 2020 m. geokupolas veiks nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. darbo dienomis 9–18 val. ir šeštadieniais 10–14 val., bus organizuojami projekto atidarymo ir uždarymo renginiai, vedamos edukacijos, kūrybinės dirbtuvės.
2021 m.
Lietuvos kultūros tarybos 2021 metų finansavimo I etapui parengti 3 projektai, finansuotas 1:
 
„Atviras Kupiškio informacinis srautas – AKIS 2021“ (vadovė Ingrida Žurauskienė) teiktas programai „Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas“. Projekto biudžetas 6 330 Eur, iš LKT buvo prašoma 4 081 Eur. Projektas nefinansuotas.
Žymūs kupiškėnai ir jų atminties ženklai: interaktyvus žemėlapis“ (vadovė Lina Matiukaitė). teiktas Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas“. Projekto biudžetas 4 800 Eur, iš LKT buvo prašoma      3 970 Eur. Projektas gerai įvertintas (82,20 balų), bet nefinansuotas.
„HO skulptūros, prabylančios autoriaus balsu“ (vadovė Jolanta Vosylienė) teiktas programai „Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas“. Projekto biudžetas           5 037 Eur, iš LKT buvo prašoma 3 525,90 Eur. LKT skyrė 1 500 Eur, savivaldybė – 490 eurų, UAB „Dailista“ –
500 Eur.
Kupiškio viešoji biblioteka, prisidėdama prie miesto kultūrinio identiteto populiarinimo, kultūrinio turizmo plėtros Kupiškio rajono savivaldybėje, įgyvendino projektą https://www.kupiskiovb.lt/prabylancios-skulpturos/, skirtą atkreipti dėmesį į menininko Henriko Orakausko gausų skulptūrinį palikimą Kupiškio mieste. Prie 16 Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje ir Gedimino gatvėje esančių ir labiausiai lankomų jo skulptūrų įrengtos informacinės lentelės su QR kodais, kuriuos nuskaičius, į mobilų įrenginį atsisiųstos programėlės pagalba, pasigirsta meno kūrinio autoriaus balsas – trumpas skulptūros pristatymas.
 
Lietuvos kultūros tarybos 2021 metų finansavimo II etapui parengti 4 projektai, finansuotas 1
 
„Žvaigždės duktė“ (vadovė Ingrida Žurauskienė) teiktas  programai „Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas“. Projekto biudžetas 8 950 Eur, iš LKT buvo prašoma 6 265 Eur. Projektas nefinansuotas.
„Kupiškio kraštas: Fotografo kelionė laiku“ (vadovė Jolita Pipynienė) teiktas Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas“. Projekto biudžetas           14 290 Eur, iš LKT buvo prašoma 12 750 Eur. Projektas įvertintas 66,40 balais, nefinansuotas.
Žymūs kupiškėnai ir jų atminties ženklai: interaktyvus žemėlapis“ (vadovė Lina Matiukaitė) antrą kartą teiktas programai Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas“. Projekto biudžetas 4 360 Eur, iš LKT buvo prašoma 3 450 Eur. Projektas gerai įvertintas (74,20 balų), bet nefinansuotas.
„Kalbanti siena“ (parengė Rūta Vilkienė, vadovė Jolanta Vosylienė) teiktas programai „Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimas“. Projekto biudžetas 10 358 Eur, iš LKT buvo prašoma          7 250 Eur. Projektas įvertintas 66,73 balų. LKT skyrė 4 000 Eur.
Projekto „Kalbanti siena“ metu Kupiškio miesto gyventojams ir svečiams ant pastato (netoli skulptūros-fontano „Baltų medis“) bus sukurtas sienų tapybos darbas poeto Valdemaro Kukulo poezijos motyvais. Bus įdiegtas technologinis sprendimas, leisiantis išklausyti pasirinktas poeto eiles. Šiuo projektu, apjungiant skirtingas kultūros kryptis, bus aktualizuojama Kupiškio krašto kultūra – nepelnytai primiršto garsaus poeto kūryba, taip pat jauno ir perspektyvaus sienų tapybos meistro Mariaus Skrupskio kūryba.
 „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“ (parengė Rūta Vilkienė, vadovė Neringa Paukštienė) – ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas (programos priemonė 08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas). Bendras projekto biudžetas 20 077,11 Eur: ES programos skirtos lėšos – 14 162,61 Eur, savivaldybės lėšos – 2 108,10 Eur, pareiškėjo lėšos – 3 806,40 Eur.
Projekto tikslas – įgyvendinant Kupiškio miesto veiklos strategijas padidinti mažas pajamas gaunančių šeimų narių socialinę ir kultūrinę integraciją. Veiklos bus vykdomos visus 2021 m.: savanorių mokymai, edukacinės programos ir dirbtuvės,  pažintinės išvykos, pėsčiųjų žygis ir kt.
2022 m.
Lietuvos kultūros tarybos (LKT) finansuoti ir įgyvendinti projektai:
„Atminties erdvės ir ženklai Kupiškio krašte“ (vadovė Lina Matiukaitė) teiktas programai „Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas“. Projekto biudžetas – 4 286 Eur. LKT skyrė 3 000 Eur, Kupiškio rajono savivaldybė – 900 Eur, žmogiškaisiais ištekliais ir paslaugomis prisidėjo viešoji biblioteka ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Vytis Zavackas – 386 Eur.
Įgyvendinant projektą sukurta plačiam vartotojų ratui prieinama paslauga – internetu pasiekiamas interaktyvus žemėlapis „Atminties erdvės ir ženklai Kupiškio krašte“ (https://www.kupiskiovb.lt/atminties-zenklai/), kuriame pateikiama surinkta ir susisteminta informacija apie 51 žymaus kupiškėno atminimo įamžinimo vietas ir 98 atminties ženklus: memorialines lentas, paminklus ir paminklinius akmenis, gimtąsias sodybas, žymių asmenų vardais pavadintas įvairias institucijas, gatves, aikštes, skverus, parkus, konkursus, festivalius, premijas ir kt.
Įamžintas dar vieno kupiškėno atminimas: Mazgeliškiuose, prie gimtosios sodybos, atidengta dailininkės, Kupiškio krašto Garbės pilietės Bronislavos Jacevičiūtės-Jėčiūtės atminimui skirta lenta (autorius Audrius Laucius). Į praeivius žvelgia Vidmanto Jankausko nuotraukoje įamžinta dailininkė ir užrašas: „Šiame name 1924–2010 m. gyveno dailininkė Kupiškio krašto garbės pilietė BRONISLAVA JACEVIČIŪTĖ-JĖČIŪTĖ“.
Paruošti 5 maršrutai, kviečiantys aplankyti Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijose esančias žymių kupiškėnų atminimui skirtas vietas ir ženklus. Informacija pateikta lankstinukuose.
 
„Scriptorium dominicanum“ (vadovė Ingrida Žurauskienė) teiktas programai „Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas“. Projekto biudžetas 4 300 Eur. LKT skyrė 3 000 Eur, Kupiškio rajono savivaldybė – 900 Eur, žmogiškaisiais ištekliais ir paslaugomis prisidėjo viešoji biblioteka ir ūkininkas Henrikas Gineika – 400 Eur.
Įgyvendinant projektą „Scriptorium dominicanum“ ir bendradarbiaujant su VšĮ Kupiškio verslo ir turizmo informacijos centru, Palėvenės dominikonų vienuolyno svirno patalpose įrengtas skriptoriumas – rašymo žąsies plunksna dirbtuvės, kuriose vedamos edukacijos. Bažnytinio paveldo muziejaus specialistai parengė informatyvų vaizdo pasakojimą apie Palėvenės dominikonų vienuolyno istoriją, Lietuvos vienuolynuose veikusius skriptoriumus ir jų reikšmę, taip pat rašymo žąsies plunksna edukacijos teorinės dalies pristatymą. Edukacija skirta ir gali būti įdomi įvairaus amžiaus žmonėms – nuo 5 klasės mokinių iki senjorų.
 
Kupiškio rajono savivaldybės programos projektas:
„Gamtos draugai – 3“ (vadovė Neringa Paukštienė). Paraiška teikta „Laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos projektų konkursui“ ir gavo 600 Eur finansavimą. Tai tęstinė socializacijos programa, kurios tikslas įvairių užsiėmimų metu stiprinti vaikų bendravimo įgūdžius, kurie susilpnėjo Covid-19 pandemijos metu. Organizuota trijų dienų stovykla „Gamtos draugai“, kurios veiklos buvo skirtos gamtos fotografijai, Kupiškio marių salos „Uošvės liežuvis“ dendrologinio parko augalų pažinimui, apsilankymui Safari parke (Anykščių r.).
2023 m.
Lietuvos kultūros tarybos (LKT) finansuotas ir įgyvendintas projektas:
„Šiuolaikinio meno gūsis“ (vadovė Gabrielė Vetkinaitė) teiktas programai „Panevėžio apskritis: Menininkų rezidencijos Panevėžio regione“. Projekto biudžetas 6 486 Eur: LKT skyrė 4 541 Eur, iš įstaigos biudžeto prisidėta 1 945 Eur.
Siekis – skatinti šiuolaikinio meno kūrėjų iniciatyvas Kupiškio krašte, naujomis kūrybinėmis formomis išryškinti miesto kultūrinio paveldo ypatumus. Įgyvendinant projektą Kupiškyje, buvusių kareivinių patalpose, birželio 19–23 d. buvo įsikūrusi jaunųjų menininkų rezidencija. Dešimt jaunosios kartos menininkų savaitę gyveno ir kūrė Kupiškyje. Lydimi Kupiškio etnografijos muziejaus gidų kūrėjai pažino miesto istoriją bei keliavo po lankytinas vietas Kupiškio apylinkėse. Sukauptas patirtis menininkai atspindėjo savo kūryboje ir kvietė miesto gyventojus bei svečius pamatyti šiuolaikinio meno parodą „Nedažnas reiškinys“, kurią eksponavo apleistose kareivinių erdvėse.
Dalyvavo menininkai: Barbora Matonytė, Andrejus Vasilenko, Ignė Grikevičiūtė, Liudvikas Kesminas, Denisas Kolomyckis, Matas Janušonis, Greta Grikevičiūtė, Milvydas Kezys, Gabrielė Vetkinaitė, Mažvydas Truklickas.
 
Kupiškio rajono savivaldybės programos projektas:
„1863 m. sukilėlių takais Antašavos apylinkėse“ (vadovė Irena Dugnienė). Paraiška teikta „Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų konkursui“ ir gavo 760 Eur finansavimą. Projekto tikslas – įprasminti ekspedicijos metu surinktą medžiagą apie 1863 metų sukilėlius Antašavos apylinkėse.
Rugpjūčio 21–25 d. vyko veiklos, kuriose dalyvavo 15 socialiai jautrių šeimų ir ukrainiečių vaikų grupė iš Kupiškio ir Antašavos. Darsiškių kaimo (Kupiškio rajonas) miškelyje yra simbolinis 1863 m. sukilėlių kapas, kur 1975 m. pastatytas medinis atminties ženklas (aut. A. Petrulis). Pasak istorinių šaltinių, prie Antašavos vyko lemtingas susirėmimas, žinomas Darsiškių kautynių vardu. Projekto dalyviai turėjo galimybę lankytis Antašavos – Uoginių apylinkėse, ieškoti kautynių vietų. Vaikai bandė nustatyti sukilėlių judėjimo bei pasitraukimo maršrutus, sukilėlių slėpimo Palėvenės vienuolyne apylinkes. Pažiūrėję dokumentinį filmą „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“ (tai pirmas filmas apie 1863 metų sukilimą ir vieną jo vadų kunigą Antaną Mackevičių; filmavime dalyvavo ir grupė kupiškėnų), vaikai fantazavo ir piešė, kaip galėjo atrodyti sukilėlių apranga, kokius turėjo ginklus, kūrė atminties paminklus sukilėlių kapams.
Viso projekto metu per kūrybines veiklas, žinių sklaidą praktinėse veiklose buvo formuojamas tapatinimasis su istorijos atspindžiais, tauta, valstybe.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-17 14:39