Renginiai

Literatūrinė popietė Jadvygos Gabriūnaitės 85-osioms gimimo metinėms

2021 09 17

Jau sukaupė ilgesį klevas raudoną –
Tą va­sa­ros kait­rą, tą ru­de­nio duo­ną...
Prie tė­viš­kės var­tų, prie ke­lio dul­kė­to –
Prie jo ši­tiek lauk­ta, sva­jo­ta, ža­dė­ta...
Prie ke­lio, ku­riuo la­bai sun­kiai išei­na­ma
Ir nuo­lat su­grįž­ta­ma, nuo­lat pa­rei­na­ma,
Sap­nais, dai­no­mis, min­ti­mis vis su­grįž­ta­ma
Prie tė­viš­kės var­tų, prie kle­vo jau­nys­tės, –
Su­kau­pu­sio ru­de­nio il­ge­sį raus­vą, –
Prie kle­vo gir­džiu sa­vo tė­viš­kės šauks­mą –
Sug­rįž­ti dai­na į tą va­sa­ros kait­rą,
Sug­rįž­ti dai­na į tą ru­de­nio duo­ną.
(Jadvyga Gabriūnaitė)
 
Rugsėjo 10 d. literatūrinė popietė bibliotekoje „Atsikeli... Ir norisi pasakyti – laukai Laukminiškių lygieji...“ Paminėjome kraštietės poetės, pedagogės, bibliotekininkės, gimusios Laukminiškių kaime 1936 m. rugsėjo 10 d., Jadvygos Gabriūnaitės 85-ąsias gimimo metines. Poetės gyvenimo akimirkas peržvelgėme stebėdamos nuotraukas, klausydamos dalyvių pasakojimų, skaitėme jos eilėraščius pabirusius ant rudeninių klevo lapų. Jadvyga rašė: „Žodis, žmogus ir žemė – pačios gražiausios sąvokos, taip tampriai susijusios, išreiškiančios mūsų gyvenimo esmę, egzistuojančios laiko begalybėje... Poezija – žodis žmogui ir žemei...“
J. Gabriūnaitė daug pasiekusi, tauri, šviesi asmenybė. Gyvenimas trumpas. Mirė 1990 m. birželio 13-ąją Laukminiškiuose.
Išleista tik viena eilėraščių knygelė „Vardynos“ 1978 m. Pati autorė buvo parengusi spaudai ir antrąją – „Rasoti rytmečiai“. Deja nespėjo. Yra išlikę rankraščiai, mokykliniai sąsiuviniai, dienoraščiai, albumai ir kt. Justas Jasėnas, leidybos iniciatorius ir rėmėjas, 2017 m. surinko ir išleido J. Gabriūnaitės eilėraščių rinkinį „Prisilietimas prie dilgėlės“.
Pabaigai, visų dalyvių laukė užduotėlė – kryžiažodis apie J. Gabriūnaitę. Už aktyvų dalyvavimą Laukminiškių kaimo muziejininkė Jolanta Knizikevičienė ir bibliotekininkė Lidija Mačiulienė visus apdovanojo užrašų knygelėmis su poetės nuotrauka. Aplankėme Laukminiškių kaimo kapinėse šeimos kapavietę, padėdamos rudeninių gėlių puokštę ir uždegdamos žvakelę.
Dėkojame visiems susirinkusiems.
 
Lidija Mačiulienė
Virbališkių SAP vyresn. bibliotekininkė
 
Nuotr. Agnės Gumbinienės, Jolantos Knizikevičienės

Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-17