2017 m.

1. Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai

2017 m. VB darbuotojai Lietuvos kultūros tarybai (LKT) parengė 6 projektus. Finansavimo negavo 4 paraiškos: „Didžioji krašto knyga" (vadovė Nida Galvanauskienė), „Meškoteka" ir „Nenuobodžios rašymo pamokos" (vadovė Rūta Vilkienė), „Istorinis Kupiškis literatūroje ir amžininkų prisiminimuose" (vadovė Janina Širvinskienė). Finansuotos 2 paraiškos.
● Projektas „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje" (vadovė Lina Matiukaitė), skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kupiškėnų pilietiškumo, istorinės savimonės ir savojo krašto pažinimo ugdymui. Jo įgyvendinimui iš LKT gauta 2500 Eur, iš Kupiškio rajono savivaldybės – 260 Eur, privačių rėmėjų (Sauliaus Dugno) – 200 Eur, Kupiškio viešosios bibliotekos – 125 Eur, projektų partnerių (UAB „Kupiškėnų mintys", Kupiškio kultūros centro, Kupiškio televizijos ir informacijos centro) finansinis indėlis – 250 Eur. Vykdytos įvairios veiklos, organizuoti renginiai.
Įtakingiausių, labiausiai nusipelniusių Šimtmečio kupiškėnų rinkimai. Bendradarbiaujant su istorikais, muziejininkais sudarytas šimto asmenybių, kurios dirbo, kūrė 1918–2017 m., sąrašas, parengtos biografijos, surinktos nuotraukos. Sukurta platforma balsavimui internete, totalizatorius rugsėjo 9–30 d. veikė UAB „Kupiškėnų mintys" interneto svetainėje, nuorodos ir kitose svetainėse, socialiniuose tinkluose. Balsuotojai galėjo ne tik pasirinkti asmenybes iš sąrašo, bet ir siūlyti savo kandidatus. Rinkimuose dalyvavo 929 balsuotojai, daugiausia balsų (445) surinko ir Šimtmečio kupiškėnu tapo olimpinis ir pasaulio čempionas Virgilijus Alekna. Į dvidešimtuką taip pat pateko: spektaklio „Senovinės kupiškėnų vestuvės" režisierius Povilas Zulonas, rašytojas Juozas Baltušis, aktorė, režisierė Unė Babickaitė, kraštotyrininkas Adomas Petrauskas, etnografės seserys Elvyra, Mikalina ir Stefanija Glemžaitės, „Kupiškėnų žodyno" sudarytoja Klementina Vosylytė, dailėtyrininkas Vidmantas Jankauskas, skulptorius Henrikas Orakauskas ir kt.
Parengtas ir 600 egz. tiražu UAB „Amalkeros leidyba" išleistas leidinys „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje", kuris supažindina su Šimtmečio kupiškėnų rinkimų rezultatais. Plačiau pristatoma 20 daugiausia balsų surinkusių kupiškėnų, o kitų į šimtuką patekusių asmenybių sąrašas pateikiamas pagal surinktų balsų skaičių. Leidinys dovanotas Šimtmečio kupiškėnams, projekto renginių dalyviams, pateko ir į bibliotekų fondus. Paroda „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje" parengta ant mobilių stendų ROLL UP (8 vnt.) ir pristato į Šimtmečio kupiškėnų rinkimų dvidešimtuką patekusias asmenybes, pateikiamas ir visas į šimtuką patekusių asmenybių sąrašas. Stenduose panaudotos ir archyvinės senojo Kupiškio nuotraukos. Paroda 2018 m. bus eksponuojama Kupiškio rajono bibliotekose, mokyklose, Vilniaus Kupiškėnų klube. Baigiamasis projekto renginys vyko gruodžio 15 d. Kupiškio kultūros centre, jo metu pagerbti Šimtmečio kupiškėnai.
● Projektas „Prabylanti krašto istorija: interaktyvus žemėlapis" (vadovė Jolita Pipynienė) teiktas atminties institucijų inovatyvių paslaugų kūrimo programai, gautas finansavimas 2600 Eur. Projektas skirtas Kupiškio krašto kultūros paveldo fiksavimui ir sklaidai, inovatyvių technologijų taikymui išsaugant krašto istorines ir kultūros vertybes. Sukurtas interaktyvus žemėlapis, kurio pagrindas – autentiški pasakojimai apie istorinius objektus ar įvykius, žymius žmones, kaimus. Organizuoti mokymai „Filmavimas, vaizdo ir garso įrašų montavimas", kuriuos vedė VšĮ Kupiškio televizijos ir informacijos centro direktorius Povilas Vireliūnas, vyko edukaciniai užsiėmimai, baigiamasis projekto renginys. Už projekto lėšas įsigyta filmavimo kamera, interaktyvi lenta, prizai ir kt.
Biblioteka dėkinga projekto savanoriams-kraštotyrininkams, kurie nesavanaudiškai dalijosi per gyvenimą sukauptomis žiniomis bei fotografijomis apie savo kraštą bei žmones. Įrašyti istoriko Jono Babicko, Eleonoros Keršulienės, Kazio Stančiko, Albino Vaižmužio, Marijos Tamošiūnienės, Genovaitės Vilčinskienės, Algimanto Jasaičio, Stanislavos Mažeikytės, Alvydo Totorio, doc. Prano Jankausko, prof. Genovaitės Dručkutės, menotyrininkės Dalios Klajumienė, iš Australijos atvykusios Dovilės Zdobos ir kitų pasakojimai. Kalbinta virš 50 žmonių, sumontuota vaizdo medžiaga ir sukurta 90-ešimt 5–12 minučių trukmės filmukai. Įrašant pasakojimus talkino Kupiškio etnografijos muziejaus, Kupiškio kultūros centro, VšĮ Kupiškio televizijos ir informacijos centro darbuotojai, Vilniaus kupiškėnų klubas. Interaktyvus žemėlapis

2. Kiti projektai

● Projektas „Dirbantis europietis" (vadovė Rūta Vilkienė) skirtas Europos dienai, paraiška teikta Europos komisijos atstovybei Lietuvoje. Gautas finansavimas 695 Eur. Vaikai ir paaugliai buvo kviečiami fotografuoti dirbančius žmones, vyko fotografijų konkursas, parodos atidarymo renginys prie bibliotekos, Europos dienos šventė Kupiškio mieste, momentinis parodos eksponavimas įvairiose miesto vietose. Savanorišku darbu talkino Kupiškio jaunimo centras. Už gautas lėšas gamintos nuotraukos, nupirkti molbertai nuotraukų eksponavimui, prizai konkurso dalyviams.
„Vasaros ekspedicija". Paraišką Kupiškio rajono savivaldybės pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo programai parengė bibliotekos direktorius Algirdas Venckus, gautas finansavimas 750 Eur. Projekto tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo pagarbą tradicijoms, skatinti domėjimąsi krašto istorija. Projektą įgyvendino Kraštotyros ir edukacijos skyriaus darbuotojos R. Vilkienė ir J.Pipynienė, jame dalyvavo 18 Kupiškio miesto ir rajono 10–16 metų vaikų ir paauglių. Liepos 3–11 d. mokiniai keliavo autobusu ir susipažino su Kupiškio rajono kultūros, istorijos ir gamtos paminklais, esančiais Žemutinėje Palėvenėje, Subačiuje, Antašavoje, Skapiškyje. Susitikimų metu nufilmavo krašto praeities žinovų (Nijolės Milaknienės, Vidmanto Markevičiaus, Ričardo Barzdenio, Aldonos Ramanauskienės, Albino Vaižmužio ir kt.) pasakojimus. Aplankytos ir kaimyninių rajonų istorinės ir gamtinės vietovės: Krekenavos regioninis parkas, Biržų pilis ir karstinės įgriuvos, Rokiškio dvaras. Kelionių ir susitikimų įspūdžius mokiniai sumontavo į koliažą, kuriame aplankytų vietų fotografijos ir aprašymai. Šie darbai buvo eksponuoti Kupiškio viešojoje bibliotekoje.
● Projekte „Metų knygos rinkimai" kiekvienais metais aktyviai dalyvauja rajono bibliotekos. 2017 m. buvo pateikta 18 paraiškų (jas rašė VB ir visi padaliniai), teigiamai įvertintos – 8. Metų knygos rinkimų akcijai skirtas knygas suaugusių kategorijoje gavo Kupiškio VB Lankytojų aptarnavimo skyrius, Noriūnų ir Virbališkių padaliniai, poezijos – Šimonių padalinyje, vaikų – Alizavos padalinys, paauglių – Vaikų erdvė, Laičių padalinys ir Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas. Iš viso 40 fiz. vnt. (2016 m. – 50 fiz. vnt.).
● Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programos projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra", kurį administruoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, pateiktos 3 paraiškos ir gautas finansavimas (2762 Eur) programoms „Knygos bičiulių klubas 2", „Etno turistai" ir „Eko dirbtuvėlės". Veikloms įgyvendinti įsigyta: knygų ( 39 fiz. vnt. už 315 Eur), laminatorius, magnetinės lentos (2 vnt.), CD kortelė, kasetės spausdintuvui, kanceliarinių ir reprezentacinių prekių, priemonių dekoracijoms ir kūrybinėms dirbtuvėms.
Viešojoje bibliotekoje 2017 m. vasario–birželio ir rugsėjo–gruodžio mėnesiais vykdyta tęstinė programa „Knygų bičiulių klubas 2" (atsakingas asmuo R. Vilkienė), kurios tikslas – skaitymo skatinimas. Nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio vykdyta nauja NVŠ programa „Etno turistai" (atsakingas asmuo R. Vilkienė). Panaudojant informacines technologijas, bendraujant su žmonėmis, sudarinėti turistiniai, pažintiniai maršrutai po Kupiškio miestą ir rajoną. Programa „Eko dirbtuvėlės" 2017 m. (vasario-birželio mėnesiais) ir tęstinė programa „Eko dirbtuvėlės 2" (rugsėjo-gruodžio mėnesiais) buvo vykdoma VB Skapiškio padalinyje (atsakingas asmuo Roma Bugailiškienė), tikslas – skatinti jaunimo ir vaikų atsakingą požiūrį į gamtos išteklių saugojimą, ekologinį sąmoningumą ir draugišką aplinkai elgesį.
„Inovatyvios edukacijos specialiųjų poreikių mokiniams ir socialinę atskirtį patiriantiems vaikams Kupiškio mieste" (vadovė R. Vilkienė) paraiška pateikta LR Vidaus reikalų ministerijai per Kupiškio miesto Vietos veiklos grupę. Projekto sąmata 29 tūkst. eurų, laukiama vertinimo. Projekto tikslas – specialiųjų poreikių turinčių ir socialinę atskirtį patiriančių Kupiškio miesto vaikų bendrųjų gebėjimų, skaitmeninių kompetencijų ir socialinių įgūdžių ugdymas panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas. Įgyvendinant šį projektą būtų atnaujinta bibliotekos interneto svetainė, pritaikyta neįgaliesiems, įrengta edukacijų klasė, sukurtas mokomasis kompiuterinis žaidimas, įsigytos interaktyvios ugdymo priemonės su integruota programine įranga, organizuoti edukaciniai užsiėmimai.