Uršulė Tamošiūnaitė

TAMOŠIŪNAITĖ URŠULĖ [1847 12 01 Vėžionyse (Kupiškio r.) – 1906 05 13 Pajuodupėje (Kupiškio r.), palaidota Kupiškio miesto senosiose civilinėse kapinėse], poetė, pirmoji moteris, eilėraščius rašiusi lietuvių kalba.

Gimė Vėžionyse, Augustino Tamošiūno ir Anastazijos Masiulytės šeimoje, visą gyvenimą nugyveno gretimame Pajuodupės kaime. Jos mokytoju ir globėju buvo Kupiškio kanauninkas Kleopas Kozmianas, slaptoje mokykloje mokęs vaikus ir jaunimą rašyti ir skaityti lietuviškai. Baigusi šią mokyklą Uršulė mokė aplinkinių kaimų vaikus, platino lietuviškas knygas. Jos kūrybai didelės įtakos turėjo poetas, kunigas Antanas Baranauskas, kuris daug kartų lankėsi Kupiškyje pas savo bendramokslį K. Kozmianą, buvo susitikęs ir su poete. Pirmosios kūrybos publikacijos: baladė „Žirgakalnis“ („Mužikėlis“, Ragainė, 1885), eilėraštis „Būdas Lietuvos“ („Varpas“, 1890, Nr. 9). A. Baranausko užrašytų lietuvių kalbos tarminių tekstų rinkinyje „Litauishe Mundarten“ (Leipcigas, 1920) paskelbtas eilėraščių ciklas, kuriame apdainuojami visi metų laikai. Eilėraščiai arba jų fragmentai spausdinti tęstiniuose leidiniuose „Tauta ir žodis“ (1926), „Kraštotyra“ (1967), „Mūsų kraštas“ (1996), laikraščiuose „Komunizmo keliu“ (1969, 1970), „Kupiškėnų mintys“ (1991, 1997), knygose E. Glemžaitė-Dulaitienė „Kupiškėnų senovė“ (1958), B. Buračas „Pasakojimai ir padavimai“ (1996), „Švyti uždrausta raidė“ (2004) ir kt. Bene populiariausias poetės eilėraštis „Dainuška apė Kupiškį“. Kai kurie eilėraščiai nebuvo spausdinti, išlikę tik įvairių bibliotekų ir muziejų rankraštynuose.
Kupiškėnų tarme rašyti eilėraščiai, vadinti ailiomis, dainuškomis, giesmėmis, buvo perrašinėjami ir labai dažnai dainuojami. Kūryboje ryškus žmogaus sąlytis su gamta, mokėjimas girdėti paukštį, medį ir upelio čiurlenimą, pastebėti kuklias darželio gėles ir metų kaitos spalvas, gebėjimas poetiškai aprašyti nesibaigiančius kaimo darbus, pasidžiaugti trumpomis švenčių akimirkomis. Rankraštynuose ir kituose šaltiniuose surasti 23 eilėraščiai išleisti atskira knygele „Ailios: Parošė Uršulia Tamošiūnaičia iš Pajuodupas“ (sudarytoja Lina Matiukaitė, 1999).

1998 m. gatvė Kupiškio miesto Račiupio kvartale pavadinta Uršulės Tamošiūnaitės vardu (Kupiškio rajono tarybos 1998 11 06 sprendimas Nr. 230 „Dėl Kupiškio miesto naujų gatvių pavadinimų bei Palėvenės g. ir Sodų g. gyvenamojo kvartalo namų numeracijos“). Pastaba: Sprendime ir gatvės nuorodose pavardė parašyta su klaida – „U. Tamašiūnaitės g.“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
  2. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2020 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimus.
  3. Aleknienė, Banguolė. Nauji gatvių pavadinimai: [rajono Taryba nusprendė naują miesto gatvę Račiupio kvartale pavadinti poetės Uršulės Tamošiūnaitės vardu] // Kupiškėnų mintys. 1998, lapkr. 10, p. 1.