Antanas Strazdas

STRAZDAS ANTANAS [1760 03 09 Astrave (Rokiškio r.) – 1833 04 23 Kamajuose (Rokiškio r.), palaidotas Kamajų parapijos kapinėse], kunigas, poetas.

1790–1792 m., 1798–1804 m., 1814–1816 m., 1832–1833 m. gyveno Kupiškio krašte.

Lankė Kriaunų parapijinę mokyklą, apie 1773–1775 m. mokėsi jėzuitų kolegijoje Kražiuose, Ilūkstos, Daugpilio vienuolynų mokyklose. Apie 1782–1785 m. studijavo Vyriausioje Lietuvos mokykloje Vilniuje, kur baigė klasikinius mokslus. Mokėsi kunigų seminarijoje Varniuose, į kunigus įšventintas 1789 03 28. 1790–1791 m. vikaras Kupiškyje, 1791–1792 m. – Subačiuje, 1798–1801 m. – vėl vikaras Kupiškyje. Dėl prigimto maištingo temperamento ir savaip suprasto kunigo pašaukimo A. Strazdas 1801 m. atsisakė Kupiškio vikaro pareigų ir tapo bažnytinei vyresnybei mažai pavaldžiu misionieriškos gyvensenos kunigu. Neturėdamas nuolatinės vietos, 1801–1802 m. kunigavo Skapiškyje, Šimonyse, 1802–1804 m. ir 1806–1807 m. – Uoginiuose. 1814 m. rudenį Šimonių girioje išsinuomojo dykynę, gyveno čia iki 1816 m., vertėsi žemdirbyste. Šiuo laikotarpiu bene intensyviausiai atsidėjo literatūrai. 1832 m. gyveno Skapiškio dominikonų vienuolyne, kurį uždarius liko be gyvenamosios vietos. 1832–1833 m. žiemą sirgdamas glaudėsi Pelyšiuose, netoli Šimonių, o pavasarį grįžo į Kamajus. A. Strazdas – pirmojo spausdinto lietuviškų eilėraščių rinkinio „Giesmies Swietiszkas ir Szwintas Sudieta par Kuniga Untana Drazdawska“ (1814) autorius. Vertingiausiu kūriniu yra laikoma jo giesmė „Pulkim ant kelių“, kuri iki šiol giedama Lietuvos bažnyčiose.

1990 m. Uoginių kaimo (Kupiškio sen.) kapinių Šv. Marijos Magdalietės koplyčios fasade pritvirtinta memorialinė lenta (aut. Leonas Perekšlis) su užrašu: „Šioje koplyčioje 1803–1807 m. laikydavo mišias poetas-kunigas Antanas Strazdas“.

2001 05 19, teatrų festivalio „Pienės pūkas“ metu, ant Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios sienos atidengta memorialinė lenta (aut. Leonas Žuklys) su užrašu: „1832 metais Skapiškio dominikonų vienuolyne gyveno ir šioje bažnyčioje šventas mišias aukojo poetas, giesmės „Pulkim ant kelių“ autorius, kunigas Antanas Strazdas“.

Nuo 2001 m. Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje kabo Antano Strazdo bareljefas (aut. Leonas Žuklys).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Vanagas, Vytautas. Antanas Strazdas Kupiškio krašte // Kupiškio kraštas. Vilnius, 1997, p. 138–142.
  2. Urbonienė, Eugenija. Strazdelio nutikimus kaimas ir po 200 metų prisimena: [Uoginių koplyčioje paminėtos Antano Strazdo 240-osios gimimo metinės] // Panevėžio rytas. 2000, geg. 5, p. 9.
  3. Matiukaitė, Lina. Strazdelį prisimena ir po 200 metų: [apie A. Strazdo 240-ųjų gimimo metinių minėjimą Uoginiuose] // Tarp knygų. 2000, nr. 7, p. 33.
  4. Juškienė, Virginija. Skapiškį garsino ir kunigai: [Skapiškio bažnyčioje Antano Strazdo atminimui bus atidengta lenta ir bareljefas] // Panevėžio rytas. 2001, geg. 19, p. 14.
  5. Senjorų teatrų šventė „Pienės pūkas“, Skapiškis, 2001 m. gegužės 19–20 d.: [šventės programoje minimas ir paminklinės lentos kunigui Antanui Strazdui atidengimas] // Kupiškėnų mintys. 2001, geg. 19, p. 8.