Kazimieras Spaičys

SPAIČYS KAZIMIERAS [1858 Juodpėnuose (Kupiškio r.) – 1946 ten pat, palaidotas Juodpėnų kaimo kapinėse], knygnešys, laisvamanis, kaimo šviesuolis.

Mokyklos nelankė, bet buvo dirbęs spaustuvėje. Penkerius metus gyveno Amerikoje, šešerius – Sankt Peterburge. Mokėjo rusų, vokiečių, lenkų kalbas. Lietuviškos spaudos draudimo metais nešė knygas iš Prūsijos ir slėpdavo jas savo sodyboje Juodpėnuose. Kartą buvo Ukmergėje žandarų sulaikytas, bet sėkmingai pabėgo. Su kaimynu Pranu Pastarnoku buvo suorganizavę slaptą lietuvišką mokyklą. Rūpinosi pradžios mokyklos įkūrimu Juodpėnuose. Aktyviai dalyvavo 1905 m. revoliuciniame sąjūdyje. Ir vėliau savo namuose turėjo knygų, laikraščių, kuriuos skolindavo kitiems, ypač jaunimui. Buvo vienas iš Juodpėnų-Puožo pieno perdirbimo bendrovės įkūrimo iniciatorių. Nagingas stalius, žemės ūkio darbų nemėgo, senatvėje daug laiko skyrė visuomeninei, švietėjiškai veiklai.

2003 05 15 Kazimiero Spaičio vardu pavadinta pagrindinė Juodpėnų kaimo (Šimonių sen.) gatvė, kurioje tebestovi jo namas (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2003 05 15 sprendimas Nr. TS-64 „Dėl gatvių pavadinimų“).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
  2. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2020 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimus.