Vincė Jonuškaitė-Zaunienė

JONUŠKAITĖ-ZAUNIENĖ VINCĖ [1901 01 22 Subačiaus miestelis (Kupiškio r.) – 1997 05 18 Santa Barbara (Kalifornija, JAV); 1997 08 12 urna palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse], operos dainininkė (mecosopranas).

1901–1911 m. gyveno Subačiuje.

Nuo vaikystės gyveno kultūros aplinkoje – Jonuškų sodyboje vyko klojimų vakarai, kur mažoji Vincutė 1907 m. ir pamatė Keturakio „Amerika pirtyje“. Mokėsi kunigo Fabijono Kemešio suorganizuotoje pradžios mokykloje. Pirmasis muzikos mokytojas – vargonininkas Baltramaitis. 1911–1915 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1915–1918 m. gyveno Voroneže (Rusija), 1917–1918 m. Voronežo muzikos mokykloje dainavimo mokėsi pas profesorių E. Zubit. Grįžusi į Lietuvą, baigė mokytojų kursus, dirbo Surdegio pradžios mokykloje. 1919 m. išvyko į Kauną, dirbo Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijoje sekretore. Juozo Tallat-Kelpšos pakviesta atliko Vaidilutės vaidmenį Miko Petrausko operoje „Birutė“. 1920–1923 m. studijavo Berlyno aukštojoje muzikos mokykloje, 1925–1926 m. tobulinosi Romoje, Milane. 1925–1944 m. Valstybės teatro Kaune solistė, sukūrė 47 vaidmenis. Vien Karmen dainavo 200 kartų. Buvo apdovanota žemu, švelnaus tembro balsu, mokėjo scenoje jungti dainavimą ir vaidybą. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Dovo Zauniaus našlei nebuvo saugu pasilikti Lietuvoje, todėl 1944 m. vasarą V. Jonuškaitė su vaikais Giedre ir Sauliumi bei antruoju vyru Stasiu Leskaičiu pasitraukė į Vakarus. 1945–1947 m. gyveno Vokietijoje, 1948 m. išvyko JAV ir apsistojo Santa Barbaroje (Kalifornija). Į operą jau nebegrįžo, tik koncertavo lietuvių sambūriuose, giedojo bažnyčiose. Visur ir visada gynė lietuvybę ir Lietuvos reikalus, ilgėjosi savo tėvynės ir puoselėjo viltį į ją sugrįžti.

V. Jonuškaitė rūpinosi pradžios mokyklos savo gimtajame miestelyje statyba. 1936 m. ši mokykla pavadinta Subačiaus Vincės Jonuškaitės pradžios mokykla ir taip vadinosi iki 1940 m.

1998 05 01 Subačiaus pradinei mokyklai antrąkart suteiktas Vincės Jonuškaitės vardas (Kupiškio rajono 1998 04 30 sprendimas Nr. 174 „Dėl vardo suteikimo Subačiaus pradinei mokyklai“).
2003 m. mokykla tapo Subačiaus vidurinės mokyklos (nuo 2006 m. – Subačiaus gimnazijos) Subačiaus Vincės Jonuškaitės skyriumi (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2003 05 15 sprendimas Nr. TS-66 „Dėl mokyklų reorganizavimo“). 2010 09 01 mokykla uždaryta (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 03 25 sprendimas Nr. TS-64 „Dėl Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos Subačiaus Vincės Jonuškaitės skyriaus likvidavimo“).

1998 05 22 Subačiaus miestelyje (Subačiaus sen.) prie namo, kuriame gimė būsimoji dainininkė, atidengta memorialinė lenta (aut. Jonas Šmigelskas) su užrašu: „Šiame name gimė operos solistė VINCĖ JONUŠKAITĖ-ZAUNIENĖ (1901.01.22 – 1997.05.18)“.

Nuo 2003 m. Subačiaus miestelio gatvė (Subačiaus sen.), kurioje stovi Jonuškų namai, pavadinta Vincės Jonuškaitės gatve (Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2003 05 15 sprendimas Nr. TS-64 „Dėl gatvių pavadinimų“).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus archyvo duomenys.
  2. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2020 m. duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės gatvių pavadinimus.
  3. Vaičeliūnienė, Eleonora. Atminimo lentose – portretų bareljefai: [tautodailininkas Jonas Šmigelskas jau baigia kurti memorialines lentas trims žymiems kupiškėnams: operos dainininkei Vincei Jonuškaitei, profesoriui Jonui Laužikui ir režisieriui Povilui Zulonui] // Kupiškėnų mintys. 1998, kovo 3, p. 1.
  4. Kviečia: [gegužės 22 d. Subačiaus miestelyje atidengiama memorialinė lenta Vincei Jonuškaitei] // Kupiškėnų mintys. 1998, geg. 21, p. 1.
  5. Vincės Jonuškaitės sugrįžimas: [Subačiaus miestelyje prie namo, kuriame gimė operos dainininkė Vincė Jonuškaitė, atidengta paminklinė lenta, Subačiaus pradinei mokyklai vėl suteiktas Vincės Jonuškaitės vardas] // Kupiškėnų mintys. 1998, geg. 26, p. 1.
  6. Šleinys, Aleksandras. Vincės Jonuškaitės pradinė Subačiuje: [gegužės 22 d. Subačiaus pradinei mokyklai suteiktas Vincės Jonuškaitės vardas] // 7 meno dienos. 1998, birž. 19, p. 3.
  7. Solistės Vincės Jonuškaitės vardu pavadinta Subačiaus pradinė mokykla // Tėviškės žiburiai. 1999, birž. 8, p. 7.