Konstantinas Dulksnys

DULKSNYS KONSTANTINAS [1901 01 24 Naiviuose (Kupiškio r.) – 1941 07 27 sušaudytas Maskvoje, Butyrkų kalėjime (Rusija), palaidojimo vieta nežinoma], Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo pulkininkas.

1901–1919 m. gyveno Kupiškio krašte.

Lankė Kupiškio progimnaziją. 1919 m. pradžioje prisidėjo prie partizanų būrio, Puožo ir aplinkiniuose miškuose veikusio prieš bolševikus. 1919 m. vasarą stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į raitelių pulką, iš kur netrukus pasiųstas į Karo mokyklą. Gruodžio mėnesį ją baigęs, tarnavo įvairiuose daliniuose, buvo skiriamas vis į atsakingesnes pareigas. Dalyvavo mūšiuose, buvo sužeistas. 1929–1931 m. K. Dulksnys mokėsi Prahos karo akademijoje (Čekoslovakija). Grįžęs tarnavo Lietuvos kariuomenės Generaliniame štabe, dėstė Vytauto Didžiojo karo mokykloje. Nuo 1936 m. pulkininkas, II (Žvalgybos) skyriaus viršininkas. 1936 03 19 jis lankėsi Kupiškio įguloje ir skaitė paskaitą apie špionažą. 1940 06 29 atleistas iš pareigų, 1940 07 18 suimtas, kalintas Minske, Maskvos Butyrkų kalėjime. 1941 07 07 TSRS Aukščiausiojo teismo nuteistas sušaudyti, nuosprendis įvykdytas 1941 07 27.

2018 11 10 Naiviuose prie pulkininko Konstantino Dulksnio gimtųjų namų (Liepų g. 2) atidengta memorialinė lenta (aut. Audrius Laucius). Ant skydo formos lentos užrašas: „Šiame name 1901 m. gimė Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoris, Lietuvos kariuomenės generalinio štabo pulkininkas KONSTANTINAS DULKSNYS, 1940 m. sovietų kalintas ir represuotas, neįrodžius kaltės 1941 m. liepos 30 d. sušaudytas Maskvoje“.

Pastaba: Memorialinėje lentoje K. Dulksnio sušaudymo data nurodyta pagal „Kupiškėnų enciklopedijoje“ (t. 1, p. 352) pateiktą informaciją. Vėliau iš Lietuvos centrinio valstybinio archyvo gautoje pažymoje sušaudymo data nurodoma 1941 07 27.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

  1. Jonušytė, Aušra. Naiviečiai įamžino pulkininko atminimą: [Naivių kaime, prie Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo pulkininko Konstantino Dulksnio gimtųjų namų, atidengta atminimo lenta] // Kupiškėnų mintys. 2018, lapkr. 13, p. 1, 3.