Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus)
bažnyčios šventorius

Nikodemas Kasperiūnas

1872 - 1956

Nikodemas Kasperiūnas

Kunigas Nikodemas Kasperiūnas gimė 1872 01 02 Lažuose (Kėdainių r.). 1890 m. baigė 5 klases Panevėžio realinėje mokykloje, 1891 m. Mintaujos gimnazijoje išlaikė lotynų kalbos egzaminus, 1891–1896 m. mokėsi Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Kaune. Buvo vikaras: nuo 1896 m. Vaiguvoje, nuo 1900 m. Apytalaukyje, nuo 1902 m. Subačiuje, nuo 1904 m. Vabalninke, nuo 1906 m. Panevėžyje. Nuo 1909 m. Gryvos filialistas, 1911 m. nušalintas 6 mėn. nuo pareigų. Nuo 1919 m. Papilio klebonas (1919–1923 m. ir Geidžiūnų administratorius), nuo 1925 m. Skapiškio klebonas ir vidurinės mokyklos kapelionas. 1927–1931 m. Katalikų veikimo centro Skapiškio skyriaus pirmininkas ir dvasios vadas, šaulių būrio vado padėjėjas. 1936 m. jo rūpesčiu išdekoruotas bažnyčios vidus, vėliau pastatyta altarija, kurioje po 1944 m. gaisro įsikūrė klebonija. Garbės kanauninkas (1944). Mirė 1956 02 13, palaidotas Skapiškio bažnyčios šventoriuje.

Nikodemo Kasperiūno kapas

Antanas Paurys

1885 - 1968

Antanas Paurys

Kunigas monsinjoras, bažnyčių statytojas, visuomenininkas Antanas Paurys gimė 1885 10 05 Butiškių kaime (Zarasų r.). Mokėsi Antazavės pradžios mokykloje, 1903 m. baigė Mintaujos gimnaziją. 1904–1909 m. studijavo Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje. 1909 m. gegužės 29 d. įšventintas kunigu. 1909–1915 m. Pagirių (Ukmergės r.) parapijos vikaras. 1915–1929 m. tarnavo Miežiškiuose (Panevėžio r.), kūrė naują parapiją. 1921–1926 m. bažnyčios kuratas, 1926–1929 m. pirmasis Miežiškių klebonas. Pastatė Miežiškių kleboniją su ūkiniais pastatais, parapijos namą su sale, globojo pavasarininkų organizacijos narius, įkūrė beturčių globos draugiją, subūrė katalikiškas ir labdaringas organizacijas. 1925 m. ir 1928–1929 m. Miežiškių valsčiaus tarybos narys. Rūpinosi „Angelo Sargo“ (angelaičių), Blaivybės, Katalikų veikimo centro Miežiškių skyriaus, pranciškonų tretininkų, Švč. Sakramento brolijos, Krikščioniškojo mokslo, ūkininkų ir Moterų draugijų narių veikla. 1924 m. išrinktas Panevėžio apskrities miškų komisijos nariu, buvo ilgametis Tėviškės pagražinimo komiteto Panevėžio skyriaus valdybos narys. 1929–1949 m. Užpalių (Utenos r.) Švč. Trejybės parapijos administratorius. Užpaliuose įsteigė senelių ir vargšų prieglaudą, remontavo bažnyčią, pastatė kunigų altaristų namą, buvo Užpalių tretininkų kongregacijos vadovas, Vytauto Didžiojo komiteto skyriaus valdybos narys, vėliau vicepirmininkas. Tarnaujant Užpaliuose suteiktas monsinjoro titulas. 1949–1956 m. Svėdasų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos, 1956–1968 m. Skapiškio parapijos altarista. Mirė 1968 04 12, palaidotas Skapiškio bažnyčios šventoriuje.

Antano Paurio kapas

Kapinių vieta