Šimonių Švč. Mergelės
Marijos ėmimo į dangų
bažnyčios šventorius

Jurgis Martinaitis

1863 - 1946

Jurgis Martinaitis

Kunigas, dramaturgas Jurgis Martinaitis gimė 1863 04 16/28 Gaižiūnuose (Pakruojo r.). Privačiai mokėsi Šiauliuose. 1890 m. baigė Mintaujos gimnaziją, 1897 m. Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją. Buvo vikaras Laukesoje, Elernoje, Rokiškyje, Gruzdžiuose. 1904–1916 m. Feldhofo filialistas. Sudegus bažnyčiai ir klebonijai, 1916–1918 m. gyveno Mežanuose, Drūkšių parapijoje, buvo Smėlynės, Salako klebonu. 1927–1939 m. Šimonių kuratas. Energingai tvarkė neseniai pastatytą bažnyčią, įrengė tris altorius, parūpino naujus varpus, pastatė parapijos salę (1932), aktyviai dalyvavo parapijos katalikiškų organizacijų veikloje (subūrė angelaičius, pavasarininkus, katalikes moteris), organizuodavo vaidinimus, buvo geras oratorius.1939 m. savo lėšomis įsteigė Šv. Antano altariją į kurią ir persikėlė gyventi. Blaivybės draugijos, katalikų veiksmo centro, Lietuvos katalikų vyrų sąjungos, Pavasarininkų federacijos narys. II pasaulinio karo metais gelbėjo žydus. Parašė mėgėjų scenai skirtų pjesių. Apdovanotas Šv. Stanislovo III laipsnio ordinu (1916). Mirė 1946 10 02, palaidotas Šimonių bažnyčios šventoriuje.

Jurgio Martinaičio kapas

Kapinių vieta