Nodiejiškių kapinės

Paulius Petronis

1916 - 2003

Paulius Petronis

Disidentas, pogrindinės spaudos leidėjas, blaivybės propaguotojas Paulius Petronis gimė 1916 10 22 Gumbelių kaime (Biržų r.). 1932 m. baigęs Salamiesčio pradžios mokyklą, 1933–1934 m. mokėsi saleziečių centre Italijoje. 1935–1940 m. ir 1945–1948 m. gyveno, mokėsi ir dirbo pedagoginį darbą saleziečių centre Vytėnuose. Vėliau, įgijęs medicininį išsilavinimą, dirbo felčeriu Kupiškyje, Vievyje ir kitose Lietuvos vietovėse. Visur stengėsi bendrauti su vietiniais gyventojais, ypač su jaunimu, organizuodavo gegužines, propagavo blaivų, krikščionišką gyvenimo būdą. Matydamas religinės literatūros stoką, ėmėsi slapto leidybinio darbo. 1969–1973 m. gyveno nelegaliai ir rūpinosi vien religinės literatūros leidyba bei platinimu. Už šią veiklą 1973 m. lapkričio mėn. buvo suimtas, nuteistas ir iki 1977 m. kalintas Mordovijos lageriuose. Grįžęs Lietuvon, gyveno ir dirbo Panemunyje, atnaujino nelegalios literatūros leidybą. Atgimimo metais gyveno Kaišiadoryse, dėstė tikybą, tęsė leidybinę veiklą. Nuo 2001 m. gyveno Vilniuje. Mirė 2003 01 11, palaidotas Nodiejiškių kapinėse.

Pauliaus Petronio kapas

Jonas Antanas Vilčinskas

1856 - 1919

Jonas Antanas Vilčinskas

Vargonininkas, knygnešys, daraktorius Jonas Antanas Vilčinskas gimė 1856 m. Laukeliuose (Kupiškio r.). Mokėsi parapinėje mokykloje. 1888 m. nusipirko žemės Stuburuose ir ten apsigyveno, vargonininkavo Salamiesčio bažnyčioje. Caro užtrauktas tamsymetis trukdė lietuvišką raštą ir žodį, bet A. J. Vilčinskas slapta mokė vaikus špitolėje, vėliau – savo namuose. Nors nė karto taip bemokytojaujant nesučiuptas, bet buvo skundžiamas žandarams, tardytas Vilniuje. Bendravo su knygnešiais (Juozu Barkausku ir kitais), jo namuose yra lankęsis Jurgis Bielinis. Lietuvišką spaudą slėpdavo grūduose, šiene, platindavo aplinkiniuose kaimuose. Mirė 1919 05 08, palaidotas Nodiejiškių kapinėse.

Jono Antano Vilčinsko kapas

Kapinių vieta