Kupiškio Kristaus Žengimo
į dangų bažnyčios šventorius

Antanas Bajorinas

1876 - 1927

Antanas Bajorinas

Kunigas Antanas Bajorinas gimė 1876 11 07/20 Dvariškiuose, Tauragės valsčiuje. 1895 m. baigė Palangos vyrų progimnaziją, 1899 m. – Žemaičių kunigų seminariją Kaune, 1903 m. – Peterburgo dvasinę akademiją ir gavo teologijos kandidato laipsnį. Įšventintas į kunigus 1902 m. Peterburge. 1902–1904 m. buvo Plungės vikaras, veiklus lietuvių tautinio sąjūdžio dalyvis. 1904–1906 m. jis Kauno mergaičių gimnazijos tikybos mokytojas ir trumpai – miesto keturklasės mokyklos kapelionas. Nuo 1906 m. A. Bajorinas – Šateikių (Alsėdžių dekanatas) filialistas, nuo 1914 m. spalio mėnesio – Kupiškio klebonas. 1916 m. subūrė Kupiškio komitetą nukentėjusiems dėl karo šelpti. 1917 m. kartu su kunigu Kripaičiu pasirašė prašymą įkurti Kupiškyje aukštesniąją 4 klasių mokyklą, kuri pradėjo veikti 1917 11 17. 1919 m. Kupiškyje kalintas bolševikų. Tais pačiais metais atnaujino Kupiškio bažnyčios statybos darbus ir ji 1921 m. buvo konsekruota. Vėliau su kunigu Stanislovu Baltrimu rūpinosi bažnyčios įrengimu, jos dekoravimu. Nuoširdžiai bendravo su parapijiečiais, visiems padėdavo, rasdavo paguodos žodį. Nuo 1925 m. rugsėjo mėnesio Kupiškio vidurinės mokyklos tikybos mokytojas. Nuo 1906 m. dalyvavo Šv. Kazimiero draugijos veikloje, pasirašinėdamas įvairiais slapyvardžiais bendradarbiavo periodinėje spaudoje. Mirė 1927 01 02 Kupiškyje. Palaidotas Kupiškio bažnyčios šventoriuje.

Antano Bajorino kapas

Klemensas Gutauskas

1905 - 2002

Klemensas Gutauskas

Kunigas, monsinjoras, Kupiškio rajono Garbės pilietis (2001) Klemensas Gutauskas gimė 1905 11 28 Paežerių kaime (Anykščių r.). Lankė Leliūnų pradžios mokyklą, Anykščių progimnaziją, Utenos „Saulės“ gimnaziją. 1934 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, nuo 1937 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. 1941 m. sausio 26 d. įšventintas kunigu. 1941–1944 m. – Dusetų bažnyčios vikaras, 1944–1958 m. kunigavo Panevėžyje, Pasvalyje, Kamajuose, Salose, Pabiržėje, Pakruojyje, Linkuvoje. 1958–1964 m. – Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonas, 1964–1998 m. – Kupiškio bažnyčios klebonas, Kupiškio dekanato dekanas. 1993 m. lapkričio 8 d. popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas prelatu – popiežiaus kapelionu. 1994 m. apdovanotas LR Prezidento padėkos raštu. Begalinis nuoširdumas, gailestingumas vargo ir bėdų ištiktam žmogui, pasiaukojama pagalba kitam, kuklumas ir tolerancija pelnė jam didelę žmonių meilę ir pagarbą. 1994 m. laikraščio „Kupiškėnų mintys“ paskelbtame konkurse išrinktas populiariausiu rajono žmogumi. Mirė 2002 08 19, palaidotas Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje.

Klemenso Gutausko kapas

Kapinių vieta