Juodpėnų kaimo kapinės

Kazimieras Spaičys

1858 - 1946

Kazimieras Spaičys

Knygnešys, laisvamanis, kaimo šviesuolis Kazimieras Spaičys gimė 1858 m. Juodpėnuose (Kupiškio r.). Mokyklos nelankė, bet buvo dirbęs spaustuvėje. 5 metus gyveno Amerikoje, 6 – Sankt Peterburge. Mokėjo rusų, vokiečių, lenkų kalbas. Spaudos draudimo metais nešė knygas iš Prūsijos ir slėpdavo jas savo sodyboj Juodpėnuose. Su kaimynu Pranu Pastarnoku buvo suorganizavę slaptą lietuvišką mokyklą. Rūpinosi pradžios mokyklos įkūrimu Juodpėnuose. Aktyviai dalyvavo 1905 m. revoliuciniame sąjūdyje. Ir vėliau savo namuose turėjo knygų, laikraščių, kuriuos skolindavo kitiems, ypač jaunimui. Buvo vienas iš Juodpėnų-Puožo pieno perdirbimo bendrovės įkūrimo iniciatorių. Nagingas stalius, ž. ū. darbų nemėgo, senatvėje daug laiko skyrė visuomeninei, švietėjiškai veiklai. Mirė 1946 m., palaidotas Juodpėnų kaimo kapinėse.

Kazimiero Spaičio kapas

Kapinių vieta