Adomynės Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios šventorius

Juozapas Vilėniškis

1873 - 1952

Juozapas Vilėniškis

Kunigas Juozapas Vilėniškis gimė 1873 07 02/14 Inkliuzuose (Kupiškio r.). 1887–1894 m. mokėsi Liepojos Nikolajaus gimnazijoje. 1901 m. baigė Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Kaune. Buvo vikaru: Vadokliuose, Rumšiškėse, Dotnuvoje, Raudondvaryje. Nuo 1914 12 20 Vadžgirio filialistas, nuo 1917 10 10 Jonavos-Aluotėlių (Adomynės) kuratas, vėliau klebonas. Buvo didelis blaivybės skleidėjas, ypač rūpinosi jaunimo dorove. 1921 m. baigė statyti medinę bažnyčią, o 1928 m. J. Vilėniškio pastangomis įkuriama parapija. 1933 m. už nuopelnus katalikų bažnyčiai ir aktyvią ganytojišką veiklą jam suteiktas Garbės kanauninko vardas. 1944 m. pabaigoje atleistas iš Adomynės klebono pareigų ir paliktas Adomynės mansionieriumi. Mirė 1952 03 16, palaidotas Adomynės bažnyčios šventoriuje.

Juozapo Vilėniškio kapas

Kapinių vieta