Naujienos

Pradedame skelbti Juozo Kėdainio laiškus

2021 05 12

Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas

Skulptorius Juozas Kėdainis gimė 1915 m. gruodžio 31 d. Karaliūniškio sodž. (Kupiškio valsč.) Angelės Balaišytės ir Justino Kėdainių šeimoje. 1924–1929 m. lankė Migonių pradžios mokyklą. 1929–1933 m. mokėsi Kupiškio progimnazijoje.
1933–1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje ir įgijo plastinio meno dalykų mokytojo kvalifikaciją. Baigiamasis darbas bareljefas „Ganykloje“.
1944 m. pradėjo dalyvauti parodose. 1945–1951 m. dėstė Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute.
1946 m. priimtas į Lietuvos Dailininkų sąjungą. 1952 m. Vilniaus valstybinio dailės instituto Piešimo katedros vyr. dėstytojas. Nuo 1970 m. – profesorius. 1958 m. apdovanotas LTSR Valstybine premija už skulptūrą „Arklininkas“. 1965 m. suteikiamas Lietuvos liaudies dailininko vardas.
Gyveno Kaune, turėjo dirbtuves Vilniuje. Mirė 1998 m. lapkričio 12 d., palaidotas Kaune, Panemunės kapinėse.
J. Kėdainis buvo sukaupęs labai turtingą asmeninę biblioteką, kurios pagrindą sudarė meno literatūra, išleista įvairiose pasaulio šalyse. 2001 m. – sesers Bronės Kėdainytės pastangomis, vykdant skulptoriaus valią, po jo mirties buvo perduota Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, didelė dalis šios bibliotekos – 4000 egzempliorių knygų. Be knygų Kupiškio viešajai bibliotekai buvo padovanota daug rankraštinių dokumentų: eskizai, užrašų knygelės, nuotraukos ir laiškai. Visas šis neįkainuojamas palikimas yra tvarkomas ir saugomas Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Bibliotekoje saugoma 222 vnt. Juozo Kėdainio rašytų laiškų namiškiams. Brolio Broniaus Kėdainio siųstų laiškų dar daugiau – 270 vnt. Pateikiame skenuotus J. Kėdainio laiškus namiškiams ir broliui B. Kėdainiui. Pradedame skelbti Juozo Kėdainio rašytus laiškus namiškiams, tėvui Justinui Kėdainiui nuo 1933–1938 m. iš viso yra 12 laiškų.
                
                                                   Kraštotyros ir edukacijos skyriaus. vyresn. bibliotekininkė Nida Galvanauskienė
                

Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-12