2009 m

Kultūros ministerijos programoms Kupiškio VB buvo parengusi  4 projektus: 2 – Skaitymo skatinimo programai, po vieną – Regionų kultūros rėmimo ir Bibliotekų plėtros programoms. Sunkmečio sąlygomis labai sumažinus programoms skirtas lėšas, dalinai  finansuotas tik vienas projektas.

Projektas „Knyga – raktas į antgamtinių būtybių paslaptis“ (vadovė Vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolita Janušonienė) gavo dalinį finansavimą – 6000 Lt (planuota sąmata 14317 Lt, iš Kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo programos buvo prašoma 9355 Lt). Jis buvo skirtas Kupiškio miesto ir kaimo vaikų skaitymo skatinimui, skaitymo prestižo kėlimui, naujų literatūros populiarinimo būdų ir metodų paieškai. Vykdant projektą įgyvendintos šios priemonės ( iš viso 16 renginių):

 • Sukomplektuotos 7 mistinių, paslaptingų knygų kolekcijos (už projekto lėšas nupirkta 56 fiz. vnt. knygų už 1535 Lt): „Minimukanologija“, „Elfanologija“, „Fėjanologija“, „Drakonologija“, „Ateivianologija“, „Trolianologija“, „Angelanologija“.
 • Šių knygų kolekcijų pristatymai ir vyko Kupiškio VB, Subačiaus, Noriūnų, Palėvenėlės, Skapiškio padaliniuose, Kupiškio P. Matulionio ir Šepetos A. Adamkienės pagrindinėse mokyklose. Knygas teatralizuotai pristatė Fantazijos šalies karalienė Urganija, Saulės deivė Griana ir magas Saramagus, turintys stebuklingų galių valdyti visas paslaptingas būtybes. Fantazijos šalies personažus sukūrė Vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolita Janušonienė, vyresn. bibliotekininkė Romualda Vasiliauskienė ir joms mielai talkinanti Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Laimutė Kliopkinienė.
 • Kupiškio VB organizuoti susitikimai su aktore, rašytoja Aurelija Čeredaite, dainininku, knygų autoriumi  Stanislavu Stavickiu-Stano, rašytoja Herta Matulionyte.
 • Vyko paskaita „Lietuvos tūkstantmečio paslaptis“, kurią skaitė Metropolitan universiteto paskaitininkas Aivaras Lileika.
 • Bibliotekininkams ir mokytojams skirtas seminaras „Vaiko kaip skaitytojo ugdymo ypatumai“, kuriame pranešimus skaitė VU Filosofijos fakulteto asistentas  Kęstutis Dragūnevičius („Skaitymo vystymasis, skaitymo sutrikimai ir mokyklos poveikis“), VU Komunikacijos fakulteto docentė Vita Mozūraitė („Skaitymo skatinimo būdai, programos ir projektai“), aktorė, režisierė, vaikiškų knygelių kūrėja Aurelija Čeredaitė („Teatro metodų įvairovė į pagalbą interaktyviam skaitymui“).
 • Vaikų kūrybinių darbų parodos, vyko jų pristatymai.
 • Rašinių konkursas „Knyga – vartai į paslaptingų būtybių pasaulį“.
 • Baigiamasis projekto renginys – kūrybinis konkursas „Svečiai iš Nežinios“, į kurį susirinko paslaptingosios būtybės iš viso Kupiškio rajono: Fėjos iš Noriūnų karalystės, Angelų karalystės svečiai iš Skapiškio rūmų, Šepetos pelkių karalystės mitologinės būtybės – Pelkinės, Subačiaus karalystės gerosios Fėjos.

Gana aktyviai dalyvauta Lietuvos radijo ir televizijos, Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projekte „Metų knygos rinkimai. 2009 m.“.

 • Paraiškas pateikė ir rinkimuose dalyvaujančias knygas gavo 4 bibliotekos: VB – Vaikų ir paauglių knygų penketukus,  Subačiaus padalinys – vaikų knygų penketuką, Noriūnų ir Skapiškio padaliniai – po vaikų ir suaugusių penketukus. Iš viso gauta 7 komplektai knygų (34 vnt. knygų už 697 Lt).

Kupiškio VB Vaikų literatūros skyrius ir keletas padalinių dalyvavo tradicinėje Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje, kurios tema šiais metais buvo „Karas ir taika šiaurės šalyse“.

 • Organizuota „Šviesos ir žodžio šventė“, knygų parodos „Šiaurės šalių istorijos viniai“ pristatymas, pažintinė popietė „Žvilgsnis iš arčiau į Šiaurės šalis“ ir kt. renginiai.

B. ir M. Geitsų fondo iš dalies finansuojame projekte „Bibliotekos pažangai“ (projekto mokymų konsultantė direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė) toliau dalyvavo Kupiškio VB ir padaliniai.

 • Pagerintas interneto ryšis ir birželio mėnesio pradžioje gauta kompiuterinė įranga miesto bibliotekoms (I etapas). Kupiškio VB gavo techninės įrangos ir interneto paketą nr. 4 (10 stacionarių kompiuterių, 1 nešiojamas kompiuteris, 1 daugiafunkcinis įrenginys, tinklo ir programinė įranga). Atsižvelgiant į esamas sąlygas kompiuterizuotos vietos įrengtos arba atnaujintos keliuose skyriuose: Informacijos ir kraštotyros skyriuje – 3, Periodikos skaitykloje – 4, Vaikų literatūros skyriuje – 3. Subačiaus padalinyje gautas paketas nr. 2 (4 stacionarūs kompiuteriai, 1 nešiojamas kompiuteris, daugiafunkcinis įrenginys, tinklo ir programinė įranga). Nešiojami kompiuteriai skirti VIP aptarnaujantiems darbuotojams.
 • Buvo ruošiamos II etape dalyvaujančių 5 padalinių (Palėvenėlės, Rudilių, Salamiesčio, Skapiškio ir Šimonių) patalpos kompiuterinės įrangos priėmimui. Padalinių patalpų paruošimui buvo planuota panaudoti 9900 Lt, tačiau dėl finansinės krizės savivaldybė skyrė tik 4000 Lt, todėl nebeliko lėšų Šimonių bibliotekos langams pakeisti. Už 4541,58 Lt pirkta baldų, už 2043,06 Lt Skapiškio ir Šimonių bibliotekose įrengtos apsauginės durų ir langų grotos, apie 400 Lt kainavo elektros įvadų pagerinimas ir elektros lizdų paruošimas. Patalpų paruošimui iš viso išleista 7000 Lt: savivaldybės skirtos tikslinės lėšos – 4000 Lt, VB biudžeto lėšos – 3000 Lt.
 • Kompiuterinė įranga II etapo bibliotekas pasiekė ir buvo įdiegta 2009 m. spalio mėnesį: Rudiliuose, Skapiškyje ir Šimonyse – paketai nr. 2 (po 4 stacionarius ir 1 nešiojamą kompiuterį, po 1 daugiafunkcinį įrenginį), Palėvenėlėje ir Salamiestyje – paketai nr. 1 (po  2 stacionarius ir 1 nešiojamą kompiuterį, po 1 daugiafunkcinį aparatą).
 • Iš viso iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauta 30 stacionarių kompiuterių, 12 nešiojamų kompiuterių, 7 daugiafunkciniai įrenginiai ir kitos kompiuterinės įrangos už 163748,39 Lt.
 • Kompiuterinio raštingumo mokymuose dalyvavo 18 darbuotojų: VB – 8, padalinių – 10.
 • Į lankytojų pritraukimo į VIP taškus akcijas įsijungė 14 bibliotekų, o akcijose dalyvavo 365 žmonės.
 • Prasidėjo lankytojų kompiuterinio raštingumo mokymai, kuriuos veda bibliotekų darbuotojai. VB ir Subačiaus padalinyje mokymus baigė ir pažymėjimus gavo 29 lankytojai.

Projekte „Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) tinklo plėtra“ dalyvauja 4 padaliniai (Adomynė, Juodpėnai, Naiviai ir Šepeta). Kompiuterinė įranga gauta 2008 m.

ü  Sėkmingai įgyvendinus minėtus projektus 88,2 % rajono viešųjų bibliotekų turės interneto prieigą. Juose nedalyvauja tik 2 neperspektyvios kaimo bibliotekos (Laičiai ir Lukonys). 

Projekto „2009 metų Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias per Lietuvą“ rengėjo leidyklos „Versmė“ komanda dėl finansinių sunkumų nebuvo atvykusi į mūsų rajoną, bet Kupiškio viešosioms bibliotekoms perdavė 2 rinkinius knygų (iš viso 47 fiz. vnt.), kurių vertė 1214,00 Lt.

Projektas „Kūrybinė brolystė“ (vadovė direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė) iš pradžių gavo dalinį Regionų kultūros rėmimo programos finansavimą (2000 Lt), buvo sudaryta sutartis, tačiau vėliau finansavimas atšauktas.

 • Vykdant šį projektą, kuris skirtas kupiškėnų skulptoriaus, profesoriaus Juozo Kėdainio ir jo brolio liaudies meistro, kalvio Broniaus Kėdainio meninio ir rašytinio palikimo, saugomo Kupiškio VB, išsaugojimui ir sklaidai, parengta ir išleista knyga „Kūrybinė brolystė: Iš epistolinio Juozo ir Broniaus Kėdainių palikimo“ (apimtis 208 p.). Jos leidybai lėšų gauta iš kitų rėmėjų.

Projektas „Literatūros, kultūros ir istorijos labirintuose“ (vadovė direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė), kuris pateiktas Skaitymo skatinimo programai ir buvo skirtas įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių grupių kupiškėnų skaitymo skatinimui, grožinės ir įvairių mokslo šakų literatūros sklaidai ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui finansavimo negavo. Todėl neturėjome galimybės organizuoti daugelio projekte numatytų renginių – susitikimų su rašytojais, konferencijų.

Projektas „Vaikų ir jaunimo svetainė COMMUNICO – nauja mokymosi ir saviraiškos erdvė“ (vadovė Vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolita Janušonienė) 2009 m. pradžioje pristatytas Bibliotekų plėtros programai. Jis skirtas Kupiškio rajono vaikų ir jaunimo informacinių gebėjimų ugdymui bei komunikacinių technologijų panaudojimo efektyvinimui, vartotojų ir bibliotekininkų mokymui ir viešųjų bibliotekų interaktyvių paslaugų plėtrai. Projekto sąmata 19712 Lt, iš Kultūros ministerijos prašoma lėšų suma – 15534 Lt. Paraiška buvo įvertinta gerai, tačiau finansavimo negavo (finansuoti tik 4 šios programos projektai).