2016 m.

Lietuvos kultūros tarybos 2016 metų I pusmečio projektų konkursui (I kvietimas) dar 2015 m. pabaigoje parengtos 6 paraiškos, iš jų tik viena gavo dalinį finansavimą.
Įgyvendinant projektą „Fotografijos mokymai-paroda „Neatrastas Kupiškis“ (vadovė Rūta Vilkienė) vyks fotografijos pagrindų mokymai Kupiškio miesto vaikams ir jaunimui, geriausių kadrų konkursas, veiks kilnojama fotografijų paroda. Projekto sąmata 2596,00 Eur, gauta 1500 Eur. Paraiška įvertinta 63 balais.
Programai „Skaitymo skatinimo iniciatyvos“ teikto projekto „Keliaujame su knyga“ (vadovė Janina Širvinskienė) tikslas – įvairaus amžiaus ir socialinių grupių Kupiškio bendruomenės narių skaitymo ir žinių troškimo skatinimas, skaitymo įgūdžių gerinimas, bendruomenių narių kultūrinio akiračio plėtimas, kūrybingumo ugdymas, įvairių šalių kultūros sklaida. Projekto sąmata 3614 Eur, iš Kultūros rėmimo fondo buvo prašoma 2879 Eur. Finansavimas neskirtas. Projektas įvertintas 54 balais (praeinamasis balas – 55).
Projekto „Kultūros renginių ciklas Sugrįžimai“ (vadovė Jolita Pipynienė), teikto atminties institucijų programai „Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai“, tikslas –kraštotyros informacijos sklaida inovatyviomis priemonėmis, siekiant įtraukti į bibliotekos veiklas Kupiškio rajono bendruomenės narius, pagal amžiaus ar socialines grupes bei profesinius poreikius. Projekto sąmata 2650 Eur, finansavimas neskirtas. Paraiška įvertinta 50 balų (praeinamasis balas – 57).
Įgyvendinant projektą „VasarO.K. su biblioteka“ (vadovė R. Vilkienė), teiktą atminties institucijų programai „Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai“ buvo planuojama vaikų dienos stovykla, netradiciniai skaitymai gamtoje, judrieji žaidimai. Projekto sąmata 2551 Eur, finansavimas neskirtas. Paraiška įvertinta 61 balu (praeinamasis balas – 63).
Projektas „Mirioramos epidemija tavo mokykloje“ (vadovė R. Vilkienė) teiktas „Skaitymo skatinimo iniciatyvų“ programai. Buvo planuojamos išvykstamosios edukacinės programos Kupiškio miesto ir kaimų mokyklų pradinėse klasėse, skaitymo skatinimui pasitelkiant inovatyvų knygų pristatymo būdą – mirioramą. Projekto sąmata 2507 Eur, finansavimas neskirtas. Paraiška įvertinta 52 balais (praeinamasis balas – 55).
Įgyvendinant programai „Kultūros edukacija“ teiktą projektą „Kūrybinio rašymo dirbtuvės-konkursas „Visi gali rašyti“ (vadovė R. Vilkienė), planuota skelbti rašinių konkursą, bendradarbiaujant su vaikų rašytojais, organizuoti kūrybinio rašymo dirbtuves pradinių klasių vaikams. Projekto sąmata 2619 Eur, finansavimas neskirtas. Paraiška įvertinta 58 balais (praeinamasis balas – 69).
Lietuvos kultūros tarybos 2016 metų II pusmečio projektų konkursui (II kvietimas) parengtos 3 paraiškos.
Programos „Kultūros edukacija“ projektas „Lietuvos radijo kūrėjai. Petras Babickas“ (vadovė Lina Matiukaitė). Tai Lietuvos radijo pradininko Petro Babicko atminimo įprasminimui ir Lietuvos radijo 90-mečio paminėjimui skirta programa (jaunųjų radijo diktorių konkursas, jaunųjų fotomėgėjų darbų paroda, specialios radijo laidos, vakaras-portretas P. Babicko atminimui ir kt.). Projekto sąmata 3180 Eur, iš Kultūros rėmimo fondo prašoma 2490 Eur. Finansavimas neskirtas. Projektas įvertintas 46 balais.
„Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo programai“ parengtas projektas „Bibliotekos – bendruomenėms“ (vadovė J. Pipynienė) skiriamas Kupiškio krašto kultūros paveldo, kraštotyros informacijos ir etnokultūros sklaidai bei bibliotekų ir bendruomenių kultūriniam bendradarbiavimui stiprinti, bendrai veiklai skatinti, Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metams paminėti. Projekto sąmata 2700 Eur, iš Kultūros rėmimo fondo prašoma 2150 Eur. Projektui skirtas dalinis finansavimas 1000 Eur (įvertinta 66 balais).
Įgyvendinant „Kultūros edukacijos“ programos projektą „Įmink kūrybos paslaptis su Renata Šerelyte“ (vadovė R. Vilkienė) planuojama skelbti rajono mokinių rašinių konkursą, bendradarbiaujant su rašytoja Renata Šerelyte, organizuoti kūrybinio rašymo dirbtuves 3–6 klasių mokiniams.  Projektui finansavimas neskirtas (įvertinta 55 balais).