2014 m.

Lietuvos kultūros tarybos paskelbtam 2014 m. Kultūros rėmimo fondo (KRF) lėšomis numatomų finansuoti projektų konkursui Kupiškio viešoji biblioteka parengė ir pateikė 8 projektų paraiškas.
Projekto „Skulptoriaus Juozo Kėdainio rankraštinio palikimo tvarkymas ir panaudojimas vaikų bei jaunimo kultūrinei edukacijai" (vadovė Lina Matiukaitė) tikslas – sudaryti geresnes sąlygas vaikų ir jaunimo kultūrinei edukacijai ir suteikti galimybę dalyvauti meno veiklose panaudojant Kupiškio VB saugomą skulptoriaus Juozo Kėdainio rankraštinį palikimą. Sąmata 8255 Lt, iš KRF prašoma 6042 Lt.
Projekto „Nuo vaikystės pasakų – į gyvenimą su knyga" (vadovė Jolita Janušonienė) tikslas – Kupiškio miesto ir rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo, klausymo, skaitymo įgūdžių formavimas, vaikų pratinimas prie knygos, mokymas naudingai leisti laiką skaitant, skaitymo prestižo gerinimas, tobulinant vaikų literatūros populiarinimo būdus ir metodus bei keliant dirbančiųjų su vaikais kvalifikaciją. Bendra sąmata 10160 Lt, iš KRF prašoma 8000 Lt.
Tęstinio projekto „Lėlių teatras – džiaugsmas ir erdvė kūrybai – 2" (vadovė Jolita Janušonienė) bendra sąmata 7336 Lt, iš KRF prašoma 5296 Lt. Tikslas – vaikų ir paauglių teatrinės iniciatyvos skatinimas, ugdant jų meninį skonį, puoselėjant kūrybiškumą, sudarant terpę jauno žmogaus vidinio pasaulio tobulėjimui, skatinant domėtis lėlių teatro menu, plečiant bendradarbiavimą tarp projekte dalyvaujančių institucijų ir aktyvinant jaunųjų kupiškėnų kultūrinį gyvenimą.
Kristijono Donelaičio 300-sioms gimimo metinėms skirto projekto „...Kad Donelaitis tilptų širdyje" (vadovė Janina Širvinskienė) bendra sąmata 8781 Lt, iš KRF prašoma 7541 Lt.
Projekto „Dainoje skambanti istorija: Kupiškio krašto chorinė tradicija XIX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje" (vadovė Danutė Baronienė) pagrindinis tikslas – surinkti medžiagą apie Kupiškio krašto chorus ir čia vykusias dainų šventes, ją apibendrinti ir išleisti knygą „Dainoje skambanti istorija". Projekto sąmata 10880 Lt, iš KRF prašoma 7700 Lt.
Projektas „Kupiškio krašto kūrėjų žvilgsnis į Kupiškį" (vadovė Jolita Pipynienė) skirtas Kupiškio krašto fotomenininko Juozo Kraujūno ir rajono literatų kūrybos sklaidai. Pagrindinis tikslas – fotoalbumo „Žvilgsnis į Kupiškį" sudarymas ir leidyba. Projekto bendra sąmata 19300 Lt, iš KRF prašoma 15000 Lt.
Projekto „Nepažintas animacijos pasaulis" (vadovė Jolita Janušonienė) tikslas – Kupiškio miesto ir kaimo vaikų bei paauglių kūrybiškumo ugdymas, panaudojant animacijos edukaciją, supažindinant su įvairiomis savirealizacijos galimybėmis šioje srityje, tobulinant vaikų literatūros populiarinimo ir sklaidos formas bei sukuriant inovatyvias paslaugas bibliotekose. Bendra sąmata 11115 Lt, iš KRF prašoma 9100 Lt.
Projekto „Prošvaitės" (vadovė Lina Matiukaitė) tikslas – populiarinti ir išsaugoti šiandienos kupiškėnų literatų kūrybą kaip krašto rašytinį paveldą ir išleisti Kupiškio rajono literatų klubo „Lėvens balsai" narių kūrybos rinktinę „Prošvaistės". Sąmata 7860 Lt, iš KRF prašoma 6860 Lt.
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2014 m. konkursui pateikta paraiška „Kupiškis – jaunimo objektyvo taikinyje" (vadovė Jolita Janušonienė). Projekto tikslas – Kupiškio miesto ir kaimo jaunų žmonių, paauglių iš probleminių, socialiai remtinų šeimų kultūrinės ir socialinės atskirties mažinimas, įtraukiant juos į meninę veiklą, plėtojant savęs ir savo krašto pažinimą, sukuriant naujas bibliotekos paslaugas bei įkuriant atvirą erdvę jaunimui. Bendra projekto sąmata 11130 Lt, iš Jaunimo reikalų departamento prašoma 10000 Lt.