2013 m.

 
Kultūros rėmimo fondo 2013 m. I pusmečio Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursui pateikta paraiška „LĖLIŲ TEATRAS – DŽIAUGSMAS IR ERDVĖ KŪRYBAI“ (projekto vadovė Jolita Janušonienė). Bendras projekto biudžetas 9601 Lt, iš Kultūros rėmimo fondo prašoma 7626 Lt. Projekto vykdymui KRF skyrė 5000 Lt, o iš  rajono savivaldybės ir kitų rėmėjų planuojama gauti dar 500 Lt. Projekto tikslas: Kupiškio rajono, miesto ir kaimo, vaikų ir paauglių teatrinės iniciatyvos skatinimas, ugdant jų meninį skonį, puoselėjant kūrybiškumą, sudarant terpę jauno žmogaus vidinio pasaulio tobulėjimui, skatinant domėtis lėlių teatro menu, plečiant bendravimą bei bendradarbiavimą tarp projekte dalyvaujančių institucijų ir taip aktyvinant jaunųjų kupiškėnų kultūrinį gyvenimą. Į projekto veiklas bus įtraukti Antašavos, Noriūnų, Skapiškio ir Salamiesčio bibliotekų skaitytojai, Paketurių šv. Kazimiero globos namų ir Kupiškio mokyklos „Varpelis“ lavinamosios grupės ugdytiniai, Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai. Projekto dalyviai bus pakviesti į VšĮ Alytaus lėlių teatro spektaklį „Vilkas ir septyni ožiukai“, patys gamins lėles, rengs vaidinimus ir dalyvaus lėlių teatrų festivalyje „Vaikai ir lėlės' 2013“. Festivalio nugalėtojai vyks į Panevėžio Lėlių vežimo teatrą. Įdomiausios renginių akimirkos bus užfiksuotos ir parengta fotonuotraukų paroda.
Kultūros rėmimo fondo 2013 m. I pusmečio Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursui pateikta paraiška „KUPIŠKĖNŲ PROTŲ RINGAS“ (projekto vadovė Jolita Janušonienė), kurio bendras biudžetas 6125 Lt, iš Kultūros rėmimo fondo prašoma 4450 Lt. Projekto tikslas: Kupiškio miesto ir kaimo paauglių skaitymo skatinimas, gilinant mokinių istorines ir literatūrines žinias, skatinant pažinti Lietuvos istoriją ir žymius žmones, ugdant pilietiškumą bei pagarbą savo kraštui ir gimtajai kalbai, stiprinant darbo komandoje įgūdžius ir taip aktyvinant jaunųjų kupiškėnų kultūrinį gyvenimą. Šis projektas finansavimo negavo.
Kultūros ministerijos Vaikų ir jaunimo kultūros ir kultūrinės edukacijos programai buvo pateiktas projektas „MENINIS UGDYMAS IR KŪRYBIŠKUMO SKATINIMAS“ (projekto vadovė Jolita Janušonienė). Projekto tikslas: Kupiškio miesto ir rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų, pradinių klasių mokinių, specialiųjų poreikių turinčių, neįgaliųjų vaikų, globos namų ir vaikų dienos centro ugdytinių kultūrinės edukacijos poreikių tenkinimas, kūrybiškumo bei socialinių gebėjimų ugdymas per knygas, žaidimus, edukacinius užsiėmimus, viktorinas, susitikimus su kultūros ir meno atstovais, tobulinant vaikų literatūros populiarinimo būdus ir metodus, sukuriant naujas bibliotekų, mokyklų, vaikų dienos centro, globos namų paslaugas, keliant visų suaugusiųjų dirbančių su vaikais kvalifikaciją. Projektas, kurio bendras biudžetas 20495 Lt (iš Kultūros ministerijos buvo prašoma 17120 Lt), nefinansuotas.
Kultūros ministerijos Regionų kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir socialinę atskirtį, programai pateikta paraiška „PADĖKIME TĖVAMS IR VAIKAMS DŽIAUGTIS GYVENIMU“ (projekto vadovė Jolita Janušonienė). Projekto bendras biudžetas 24978 Lt, iš Kultūros ministerijos buvo prašoma 21840 Lt, iš kitų rėmėjų prašoma 3138 Lt. Projekto tikslas: Kupiškio rajono, miesto ir kaimo socialinės rizikos šeimų bei jų vaikų iki 7 metų ir neįgaliųjų vaikų, turinčių specialiųjų poreikių bei jų tėvų socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, formuojant tinkamus socialinius įgūdžius, įtraukiant juos į meninę kūrybinę veiklą, plėtojant savęs ir pasaulio pažinimą, skatinant daugiau skaityti ir gerinti jų skaitymo įgūdžius, plečiant bendravimą ir bendradarbiavimą tarp projekte dalyvaujančių institucijų bei sukuriant naujas bibliotekų paslaugas. Įgyvendinant šį projektą, kuriame dalyvaus Kupiškio viešoji biblioteka ir 7 kaimo padaliniai, numatoma įsigyti metodinės ir grožinės literatūros rinkinius, žaislus ir žaislines knygeles, kūrybinius lėlių rinkinius, projekto dalyvius pakviesti į spektaklius, susitikimus su rašytojais ir menininkais, organizuoti seminarus, edukacinius užsiėmimus, pasakų popietes ir kitas priemones.
Kultūros rėmimo fondo Kultūros ir meno projekto dalinio finansavimo konkursui pateikta paraiška „SKAITYMO AKIRATYJE – NACIONALINĖS PREMIJOS LAUREATAI“ (projekto vadovė Janina Širvinskienė). Bendras projekto biudžetas 8761 Lt, iš KRF prašoma 8086 Lt, gauta 4000 Lt. Projekto tikslas: Lietuvių autorių kūrybos populiarinimas, Nacionalinės premijos laureatų kūrybos sklaida, įvairaus amžiaus ir socialinių grupių Kupiškio bendruomenės narių skaitymo skatinimas, skaitymo įgūdžių gerinimas, bendruomenių narių kultūrinio akiračio plėtimas.
Kultūros rėmimo fondo Kultūros ir meno projekto dalinio finansavimo konkursui pateikta paraiška „KUPIŠKIO KRAŠTO FOTOMETRAŠTININKO JUOZO KRAUJŪNO FOTOGRAFIJŲ FONDO FORMAVIMAS IR SKLAIDA“ (projekto vadovė Jolita Pipynienė). Bendras projekto biudžetas 5700 Lt, iš KRF prašoma 4595 Lt, gauta 3000 Lt. Projekto tikslas: Kupiškio rajono savivaldybės ir Juozo Kraujūno šeimos Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriui perduoto fotografijų fondo tvarkymas, sisteminimas ir sklaida Kupiškio rajono bendruomenės narių ir Molėtų rajono bendruomenės narių tarpe, parengiant jį sekančiam etapui – Juozo Kraujūno fotografijų albumo leidybai.
Kultūros ministerijos Etninės kultūros plėtros programai pateikta paraiška „KUPIŠKĖNIŠKI VAIZDĖLIAI" (projekto vadovė Lina Matiukaitė). Bendras projekto biudžetas 12877 Lt, iš Kultūros ministerijos prašoma 10499 Lt. Gautas dalinis finansavimas – 8000 Lt.
„Kupiškėniški vaizdėliai" – tai renginių programa, skirta Kupiškio krašto etninės kultūros, literatūrinės bei meninės kūrybos sklaidai ir Tarmių metams paminėti. Projekto tikslas – populiarinti kupiškėnų tarmę ir prie jos išsaugojimo prisidėti panaudojant literatūrinę ir meninę kūrybą.
Pagrindinės projekto veiklos. Eugenijos Urbonienės kupiškėnų tarme parašytos knygos „Užupečkio paveikslaliai" paruošimas spaudai ir išleidimas (apimtis apie 150 p.). Tai serija vaizdelių apie kaimo žmones, kurių gyvenimo istorijos ar įvairios jų išgyvenamos situacijos arba sugalvotos autorės, arba nugirstos iš bendraujančių žmonių, arba specialiai autorei papasakotos. Personažai apgyvendinti kaime išgalvotu – Užupečkio – vardu, jie kalba vaizdinga kupiškėnų tarme, vienaip ar kitaip išgyvena politines šalies realijas, įvairius buities ir spėriai besikeičiančio gyvenimo akibrokštus bei džiaugsmingus įvykius. Ši knyga bus iliustruota Kupiškio meno mokyklos organizuoto respublikinio mokinių grafikos konkurso „Tarp kalnalių ir upėlių" geriausiais darbais. Bus parengta grafikos darbų paroda (tam tikslui už projekto lėšas bus įsigyta rėmelių ir kitų eksponavimui reikalingų priemonių). Nauja knyga „Užupečkio paveikslaliai" bus pristatoma Kupiškio viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose, Vilniaus kupiškėnų klube. Kartu bus eksponuojama ir grafikos darbų paroda „Tarp kalnalių ir upėlių".